Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Anglikánská a Katolická církev: “Stojíme za Darwinem”

Anglikánská církev nedávno vyjádřila hluboké znepokojení nad rozšířením kreacionistického pohledu na vznik života a rozhodla se spustit internetové stránky propagující evoluční teorii Charlese Darwina.

Mluvčí Anglikánské církve rev. Malcolm Brown uvedl, že by se jeho církev měla omluvit za nepochopení Darwina v době, kdy vydal své objevy a za špatnou první reakci, která dodávala a dosud dodává síly dalším Darwinovým oponentům.

Řekl také, že věda a náboženství jsou „dokonale slučitelné“ a zaútočil na zastánce stvoření, kteří prý dělají církvi jako celku špatnou reklamu. Vedení Anglikánské církve se totiž obává, že “hluční” zastánci doslovné interpretace Bible (zvláště v USA) mají zhoubný vliv na celosvětové vnímání křesťanství.

„Na jednu stranu by se neměl křesťanský postoj vyznačovat nekritickým přijetím Darwina a všeho, co bylo vykonáno v jeho jménu, na druhou stranu by neměl být ani úplným odmítnutím vědeckých metod na základě doslovné interpretace Bible. Lidé málo obeznámení s křesťanskou vírou, by pak mohli snadno spojovat křesťany s hlučnými zastánci stvoření.“

Rev. Brown dále uvedl, že „stvoření by nemělo být vyučováno jako vědecky podložená teorie, ale připustil, že může být zmíněno v diskusi nad vývojem vědeckých představ v průběhu uplynulých věků.“

Zdroj: Times Online, 13.9.2008

Acibiskup Gianfranco Ravasi zastávající pozici Vatikánského ministra kultury zdůraznil, že Římskokatolická církev více než 50 let přijímá Darwinovu teorii náhodného vývoje jako nejpravděpodobnější příčinu vzniku člověka, zároveň však vždy zdůrazňovala Boží úlohu v tomto procesu. Citoval papežská konstatování z let 1950 a 1996, kdy Pius XII označil evoluci za právoplatný vědecký pohled na vývoj lidských bytostí a Jan Pavel II. prohlásil, že Darwinismus již není možné považovat za pouhou hypotézu.

Arcibiskup Ravasi v té souvislosti řekl, že Katolická církev nedluží Darwinovi žádnou omluvu, neboť Darwina nikdy neodsoudila ani nevložila jeho díla na Index zakázaných knih. Uvedl také, že kreacionismus sice dává z přísně teologického pohledu smysl, na vědeckém poli se však stává nepoužitelný.

Evoluční teorie „není od počátku neslučitelná s učením Katolické církve ani se zvěstí Bible“, řekl Ravasi. „Je tedy nejvyšší čas přestat považovat evoluci za předmět konfliktu nebo sporu mezi Církví a vědou.“

Papež Benedikt varoval na začátku září před fundamentalistickými doslovnými interpretacemi Bible. Při svém pobytu v Paříži prohlásil, že Bible „ze své povahy vylučuje vše, co je dnes známé jako fundamentalismus“ a že „Boží slovo nemůže být nikdy rovno s doslovným zněním textu“.

Kreacionismus je víra, že Bůh stvořil svět v šesti dnech, jak je to napsáno v Písmu. Katolická církev nebere záznam o stvoření v knize Genesis doslovně, označuje jej za alegorický popis toho, jak Bůh stvořil svět.

Katolická církev učí „teistickou evoluci“, což je postoj, který přijímá evoluci jako vědeckou teorii a nevidí důvod, proč by Bůh nemohl použít proces přirozeného výběru při formování lidského druhu.

Zdroje: Reuters, 16.9.2008, Times Online, 16.9.2008 a další…

komentář: Zdá se mi poněkud zarážející a smutné, že je křesťanská církev „znepokojena rozšířením kreacionistického pohledu na vznik života“, že si myslí, že lidé věřící v Boží stvořitelskou moc „dělají církvi jako celku špatnou reklamu“. Představitelé Anglikánské církve se dokonce bojí, aby náhodou někdo nespojoval „křesťany s hlučnými zastánci stvoření“. Staví se na stranu Darwina a ze všech sil dokazují, že evoluční teorie a zvěst Bible jsou v dokonalém souladu.

Přístup Anglikánské církve naprosto souhlasí s postojem Katolické církve, která přijímá evoluční teorii jako vědecký fakt, víru ve stvoření považuje z vědeckého hlediska za nepoužitelnou a zastává tedy postoj, že Bůh stvořil člověka prostřednictvím evoluce. Dostaly konečně křesťanské církve rozum a uznaly vědecká fakta?

Nejsem odborník na evoluční teorii, ale o její vědeckosti mám vážné pochyby. K dispozici jsou také videa bývalého zaníceného evolucionisty Prof. Veitha který na základě vědeckých důkazů víru v evoluční teorii opustil a taky dokazující video o stvoření ZDE.

Pokud jde o tvrzení, že učení Bible je v naprostém souladu s evoluční teorií, nevím, kde na to páni teologové přišli. Co se můžeme z Písma dozvědět o původu života a Boží úloze v tom všem?

Podle Genesis 1. kapitoly připravil Bůh naši Zemi k obývání a stvořil na ní všechno živé během šesti dní. Tvořil slovem, takže nepotřeboval dlouhé věky na vývoj „vyššího“ druhu z „nižšího“. Navíc můžeme číst, že vše stvořil dokonalé, nebylo tedy třeba vývoje od nedokonalosti k dokonalosti. Podle biblického záznamu stvoření nepoužíval Bůh smrt („přirozený výběr“ neboli boj o přežití) aby vytvořil nové druhy. (Mimochodem „přirozený výběr“ tak nefunguje ani dnes. Samozřejmým důsledkem boje o přežití je úbytek živočišných a rostlinných druhů a ne jejich nárůst. Kolik druhů navždy zmizí každý den? A kolik se jich každý den vyvine?)

Výše zmíněné křesťanské církve nepovažují biblický záznam o stvoření za důvěryhodný. Označují ho za alegorii, jakési podobenství. Proč? Tito „křesťané“ nevěří, že by Bůh mohl tvořit svým slovem? Myslí si, že by to nezvládl? Chybí mu k tomu moc? Tak je Bůh všemohoucí nebo není?

Bůh o síle svého slova řekl:

Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. (Iz 55,11)

V Žalmech můžeme číst, že on řekl, a stalo se, on rozkázal, a postavilo se.“ (Ž 33,9 kral.)

Proč mají „věřící“ problém věřit Božímu slovu? Pokud nedůvěřují Bohu a jeho slovům, jsou skutečně věřící? Jsou skutečně křesťany?

Faktem je, že v celém Písmu se Bůh opakovaně označuje za Stvořitele, původce všeho, co je. Jen jednou v historii mluvil Bůh slyšitelně k celému národu. Mimo jiné shromážděným zástupům řekl:

Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho. (Ex 20,11 kral.)

Tatáž slova napsal Bůh vlastním prstem na kamenné desky a předal lidem jako svůj dokonalý zákon. Lhal snad Bůh, když vyslovil tato slova? Lhal Izraelskému národu před celým vesmírem, před bytostmi, které byly přítomny stvoření člověka (a které by tak tuto lež okamžitě odhalily)? Není snad Bůh Pravda? Proč by lhal? Co by z toho měl? Chtějí snad představitelé Anglikánské a Katolické církve tvrdit, že čtvrté přikázání desatera je založeno na lži? Platilo by pak toto přikázání?

Když by neplatilo jedno přikázání, platila by ta ostatní? Když by neplatila přikázání, mohli bychom se dopustit hříchu? (Hřích je v Bibli charakterizován jako přestoupení zákona – viz. 1J 3,4) Pokud bychom se nemohli dopustit hříchu, potřebovali bychom Spasitele?

Pokud by byl postoj Anglikánské a Katolické církve správný, vyvstávají další otázky: Můžeme důvěřovat Bohu, který lidem lže? Máme ho milovat a odevzdat mu svůj život? V čem ještě nám lhal? Můžeme vůbec věřit něčemu, co je v Bibli?

Fakt by mě zajímalo, na čem se zakládá víra tzv. křesťanů, kteří odmítají biblický fakt o stvoření světa v šesti dnech…

Abychom nezapomněli na to, že Bůh je Stvořitelem všeho, co je, že náš svět stvořil v šesti dnech, ustanovil den, kdy si tento fakt máme připomínat. Je skutečně zajímavé, že na jediné přikázání, které Bůh začíná slovem „Pamatuj“, většina křesťanů zapomněla.

To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si. (Ex 31,17)

V biblické zprávě o vzniku a původu života není žádný prostor pro miliony let trvající vývoj člověka. A to přesto, že přední představitelé „křesťanských“ církví prohlašují pravý opak a bijí na poplach před “hlučnými” zastánci biblických pravd, kteří údajně ohrožují další existenci křesťanství…

Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. (2 Pt 3,5-7)

Zdroj: Neuvěřitelná odhalení

5/5 - (2 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Naše planeta se podle vědců točí v posledních letech rychleji než kdy dříve

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Počet přírodních katastrof se za 20 let zdvojnásobil.

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments