Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Archiv:

Zobrazit podle:
příspěvků
 • 04 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Izaiáš (1-30)

  Hrozby a zaslíbení IZRAEL A JUDA Nevděčný lid – Prorok připomíná lidu jeho hřích, pro který je stíhán Božím hněvem. 1 1 Vidění Izajáše, syna […]

 • 03 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Izaiáš (31-66)

  Ne Egypt, nýbrž Sijón Jsou dvě možnosti, ale jen jedna je nadějná; pomoc je jen u Hospodina. 31 1 Běda těm, kdo sestupují pro pomoc […]

 • 02 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jeremiáš (1-30)

  Výroky proti Judsku PROROK POSLÁN K NEVĚRNÉMU LIDU Povolání Jeremjáše Hospodin povolává svého proroka. Ač nepřipraven, musí se prorok svěřeného úkolu ujmout. 1 1 Slova […]

 • 01 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jeremiáš (31-52)

  Hospodin se s lidem vrátí na Sijón Hospodin se slituje nad zajatými a obnoví s nimi svou smlouvu. 31 1 V onen čas, je výrok […]

 • 30 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Pláč Jeremiášův

  Zpustošený Jeruzalém, všemi zrazený a pohrdaný, volá k Hospodinu a vyznává svou vinu. 1 1 Jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu! Je jako […]

 • 29 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Ezechiel (1-25)

  Soud i milost EZECHIEL POVOLÁN ZA PROROKA Vidění Hospodinovy slávy – Hospodin zjevuje prorokovi svou slávu a vládu nejen nad Izraelem, nýbrž i nad Babylónem. […]

 • 28 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Ezechiel (26-48)

  Proti Týru Na nedobytný Týr přitáhnou Babylóňané a jeho pád naplní hrůzou všechny ostrovy. 26 1 V jedenáctém roce, prvního dne měsíce, stalo se ke […]

 • 27 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Daniel

  VE ZKOUŠKÁCH VÍRY Daniel a jeho druhové Bůh chrání věrné judské jinochy na Nebúkadnesarově dvoře a dá jim moudrost nad jiné. 1 1 Ve třetím […]

 • 26 července, 2012 Žádné komentáře
  4/5 - (1 hlas)

  Ozeáš

  OBVINĚNÍ LIDU Povolání proroka Prorokovo manželství je znamením Hospodinova vztahu k nevěrnému lidu. 1 1 Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Beérovu, za […]

 • 25 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jóel

  ZNAMENÍ KONCE Výzva k nářku – Prorok volá k pláči pro Boží metly. 1 1 Slovo Hospodinovo, které se stalo k Jóelovi, synu Petúelovu. 2 […]

 • 24 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Ámos

  POVOLÁNÍ PROROKA Představení proroka a základ jeho zvěsti. 1 1 Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále […]

 • 23 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Abdiáš

  SOUD NAD EDÓMEM Ztrestání Edómu Hospodin srazí bohorovný Edóm, který zneužíval Božích soudů nad Judou. 1 1 Vidění Abdijášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edómu. […]

 • 22 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jonáš

  POSLÁNÍ A ÚTĚK Jonáš poslaný do Ninive prchá do Taršíše. Hospodin neposlušného proroka zastavuje. 1 1 Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu: 2 […]

 • 21 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Micheáš

  HROZBY Příchod rozhněvaného Hospodina Hospodin otřásá zemí pro modlářství lidu. 1 1 Slovo Hospodinovo, které se stalo k Micheáši Mórešetskému za dnů judských králů Jótama, […]

 • 20 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Nahum

  HOSPODIN MSTITEL Prorok oslavuje Hospodinovu vyvýšenost a ohlašuje soud nad nepřáteli. 1 1 Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského. 2 Hospodin je Bůh žárlivý […]

 • 19 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Abakuk

  HŘÍCH LIDU A BOŽÍ SOUD Prorokův nářek Abakuk volá k Hospodinu, který nezasahuje. 1 1 Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. 2 Jak dlouho […]

 • 18 července, 2012 Žádné komentáře
  4/5 - (2 hlasů)

  Sofoniáš

  SOUD NAD JUDOU Hospodin varuje zpronevěřilý lid a ohlašuje příchod dne soudu. 1 1 Slovo Hospodinovo, které se stalo k Sofonjášovi, synu Kúšiho, syna Gedaljáše, […]

 • 17 července, 2012 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Ageus

  VÝZVA KE STAVBĚ CHRÁMU Prorok obviňuje Boží lid, že příliš pečuje o své vlastní věci a zanedbává stavbu chrámu. 1 1 V druhém roce vlády […]

 • 16 července, 2012 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Zachariáš

  VÝZVA K OBRÁCENÍ Prorok připomíná Boží soudy nad otci a volá lid k pokání. 1 1 Osmého měsíce druhého roku vlády Dareiovy stalo se slovo […]

 • 15 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Malachiáš

  OBŽALOBA RODU LÉVIHO Vyvolení Jákoba a zavržení Ezaua Boží milost vede jednoho k životu, druhého Boží spravedlnost hubí. 1 1 Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli […]

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online