Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Bůh nemůže milovat hřích, ani ty, co hřích páchají

Některé církve a „křesťanské hnutí“ tvrdí větu o LGBT komunitě: „Bůh vás miluje, ale nenávidí hřích“.

Bible říká:

Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost! (Bible – Izaiáš 5:20)

Chtěl bych o tom v tomto článku diskutovat. Předtím, než se ale do toho pustíme uvedu na úvod, že Bůh nenávidí hřích, jinak by neobětoval svého Syna Ježíše Krista za hřích lidstva.
Kdo je hříšný, nemůže obstát v Boží svaté přítomností, proto jsme museli být vykoupení v Kristově krví, abychom skrze přijetí Kristovy vykoupení byli před Bohem očištění a ospravedlnění z naších hříchů. Kdo tak neučinil, nemůže vstoupit do Boží přítomností – do Božího království v nebi a nemůže být ani dědicem nové Zemi.

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (Bible – 1 Jan 5:12)

jinde Ježíš říká:

„Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.“
(Bible – Lukáš 11:23)

„Kdo vás (kazatele a apoštoly) přijímá, ten přijímá mě, a kdo přijímá mě, přijímá Boha Otce, který mě poslal.“
(Bible – Matouš 10:40)

Tudíž bez záchrany Krista každá lidská duše je ztracená a odsouzená k záhubě.
Když se tedy vrátíme k původní tématice. Člověk nemůže dělat s Bohem – se svým Stvořitelem kompromisy ve smyslu:
budu tě uctívat, pokud ty přijmeš moje hříšná rozhodnutí“.
Je to stejné, jako když někdo řekne: “Chci ochutnat uvařená vejce, ale nechci se dotknout skořápky“.

Bůh chce všechno nebo nic.

„ Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst“
(Bible – Zjevení 3:16)

Všichni členové LGBT tvrdí: “láska je láska, musíte všichni tolerovat naše hříšná rozhodnutí a ustanovit nám stejná práva, jakou mají normální lidé v morální společenství

Jenomže otázka zní: tolerují členové této ohavnosti kromě svoji pýchy, aroganci a zvrácenosti taky normální lidi kolem sebe?

Kdo tedy páchá zlo, nemůže se zalíbit Bohu, který zakázal tyto ohavnosti:

Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený
a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.
Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči,
pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.
Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.
(Bible –  Římanům 1:26)

Pokud se člověk neodvrátí od svých zkažených cest, nevzdá Bohu čest a nepřijme Krista Ježíše, nemůže být spasen, bude odsouzen za svá rozhodnutí a za své volby jen kvůli svým dočasným tělesným vášním, kterým propadl a nechal se svést až do spodin temnoty.

Když Bůh stvořil člověka – stvořil je jako muže a ženu a ti dva se spojí v jedno a budou před Bohem jako jeden pár k rozmnožení dalších pokolení lidstva.
Kdo narušoval tento vzor stvoření (skrze lží a vnucování od satana ďábla) – byl v Starým Zákoně Bible usmrcen od Boha (Sodoma a Gomora, potopa světa),
nebo ukamenován k smrtí na příkaz Boha:

Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně. Kdyby někdo pojal ženu a zároveň i její matku, spáchal mrzký čin. Budou upáleni, muž i ty ženy, aby nedocházelo mezi vámi k mrzkým činům.  Kdyby muž obcoval s dobytčetem, musí zemřít. Dobytče zabijete. Kdyby se žena přiblížila k nějakému dobytčeti, aby se s ní pářilo, zabijete ženu i dobytče. Musejí zemřít, jejich krev padni na ně.  Kdyby si někdo vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, aby spatřil její nahotu a ona spatřila jeho nahotu, je to potupa; budou vyobcováni před zraky synů svého lidu. Odkryl nahotu své sestry, ponese následky své nepravosti.
(Bible –  Leviticus 20:13)

„Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. „ (Bible –  Galatským 6:7)

Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost! (Bible – Izaiáš 5:20)

HodnotitPodobné příspěvky z kategorie: Články

Bůh nemůže milovat hřích, ani ty, co hřích páchají

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments