Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Den konce světa – ví o tom Ježíš Kristus?

jesus-second-comingStále více křesťanů vnímá, že se Pán Ježíš brzy vrátí a zachrání svůj lid. I ohledně záchrany Božího lidu však kolují různé názory. Jedním z nich je, že Ježíš Kristus vytrhne svůj lid a to před sedmi ranami, které mají dopadnout na tento svět. Jak tomu tedy je? I v této otázce je nutné nedat na lidské úvahy, ale otevřít Boží slovo, které o tom zřetelně hovoří.


Kdo se dožije slavného příchodu Ježíše Krista? Věřící i nevěřící!

Neboť (den příchodu) přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. (Lukáš 21,35)

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. (Matouš 25,31 -34)

Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. (Zjevení 1,7)

Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly. (Matouš 13,30)

Kdy přijde Ježíš Kristus podruhé? Nevíme!

O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. (Marek 13,32)
“Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;” (Skutky 1,7)

Ví Ježíš Kristus (Syn) o dni konci světa?

V původním nejstarším překladu (Bible Kralická) se píše u Matouše:
“O tom pak dni a hodině té žádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj.” (Matouš 24,36)
Avšak u Marka se Syn uvádí, že o onom dni neví ani Syn, a Syn a Otec jsou si jedno, Otec je v Synu a Syn v Otci, takže by mezi sebou neměli mít tajemství… (já osobně si myslím, že o onom dni ví i Syn – podle Matoušovo Evangeliea v Kralickém prekladu)

Jakým způsobem přijde Ježíš Kristus pro své věrné? Zřetelně!

“Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. (Matouš 24,27)”
“A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou (Lukáš 21,27)”

“Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. (1 Tesalonickým 4,16-17)”

… A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ (Skutky 1,10-11)

Projde Boží lid před příchodem Ježíše Krista 7 ranami? Ano!

Vysvobození z Egypta a putování starozákonního božího lidu do zaslíbené země je jasným předobrazem putování novozákonního božího lidu – křesťanů – do nebeského království. I v historickém Egyptě byl boží lid přítomen u 10 ran, které Bůh postupně sesílal na Egypt. Zrovna tak boží lid těsně před druhým příchodem projde 7 posledních ran – stejně jako celý svět. V obou případech se každý může zachránit, když uvěří Božím varováním a svěří se do moci Nejvyššího. Podle Písma budou věřící/označnení Boží pečetí uchráněni před dopadajícími ranami (Zjevení 16,2).
Svatyně byla naplněna oblakem slávy a moci Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedmero pohrom, které přináší těch sedm andělů. (Zjevení 15,8)

“S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude. A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. (Marek 13,19-20)”

Je třeba se bát? Ne, Kristus bude stát při svém lidu!

„V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. (Daniel 12,1-2)
S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude. A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. Marek 13,19-20, Žalm 91

Závěrem

Textů na toto téma je v Bibli podstatně více. Důležité je, že nás samotný Ježíš Kristus varoval před různými bludnými naukami, které budou těsně před jeho příchodem zmítat celým křesťanským světem. Když se ho učedníci ptali, jaká budou znamení jeho návratu, první věc, kterou jim odpověděl, byla závažná:

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl (Matouš 24,3-4)

Bůh nikoho nestraší, ale dopředu oznamuje, co se stane, aby se na to lidé mohli připravit. Je to projev úžasného Božího charakteru, čestného a milujícího Otce. Záleží pouze na každém z nás, zda tato varování vezmeme vážně a zda poslechneme Jeho rady a necháme se všemi nastávajícími těžkostmi provést. Bůh si přeje, aby bylo zachráněno co nejvíce lidí – Jeho dětí!

Zdroj: dobakonce.cz

3.8/5 - (6 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Bůh nemůže milovat hřích, ani ty, co hřích páchají

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
19 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments