Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Druhý list Petrův

  • Přidáno: 06 ledna, 2013
  • Zobrazeno: 2 808 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Vstupní slovo

1 ¹ Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. ² Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.

Výzva k věrnosti

³ Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. ⁴ Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. ⁵ Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, ⁶ k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ⁷ ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. ⁸ Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. ⁹ Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů.¹⁰ Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete. ¹¹ Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
¹² Proto vám hodlám ty věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte a jste utvrzení v pravdě, kterou jste přijali. ¹³ Ale považuji za správné probouzet vás napomínáním, pokud přebývám v tomto těle; ¹⁴ vím totiž, že je budu muset brzo opustit, jak mi to dal poznat náš Pán Ježíš Kristus. ¹⁵ Vynasnažím se, abyste si mohli tyto věci vždycky připomínat i po mém odchodu.

Jistota křesťanské naděje

¹⁶ Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti.
¹⁷ On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu se svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. ¹⁸ A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře.
¹⁹ Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. ²⁰ Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. ²¹ Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.

Výstraha před lživými učiteli

2 ¹ V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. ² A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. ³ Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud na nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká. ⁴ Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. ⁵ Ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noéma, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. ⁶ Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. ⁷ Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků. ⁸ Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky.
⁹ Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu; ¹⁰ a to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou.
Jsou to drzí opovážlivci; nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim. ¹¹ Ani andělé, ačkoli jsou větší silou a mocí, nevynášejí nad těmi mocnostmi před Pánem zatracující soud. ¹² Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají se tomu, co neznají; zahynou ve své zkaženosti ¹³ a dostanou odplatu za svou nepravost. Je jim požitkem vyhledávat i ve dne rozkoš; poskvrnění a hanební oddávají se prostopášnosti, když s vámi hodují. ¹⁴ Očí mají plné cizoložství a nepřestávají hřešit, svádějí nepevné duše, srdce mají vycvičené v hrabivosti; jsou to synové prokletí. ¹⁵ Opustili přímou cestu a zbloudili, když se dali na cestu Balaáma, syna Beorova, kterému se zalíbila mzda za nepravost, ¹⁶ ale byl pokárán, za své provinění. Němá oslice promluvila lidským hlasem, a tak zabránila prorokovu bláznovství.
¹⁷ Takoví lidé jsou jako prameny bez vody, mračna hnaná bouří; je pro ně připravena nejčernější tma. ¹⁸ Řeční prázdně a nabubřele a svádějí nezřízenými vášněmi ty, Kdo se právě vymaňují ze života v klamu. ¹⁹ Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. ²⁰ Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. ²¹ Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. ²² Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: ,Pes se vrátil k vlastnímu vývratku‘ a umytá svině se zase válí v bahništi.

Ochrana víry ve druhý příchod

3 ¹ To už je, milovaní, druhý dopis, který vám píšu. Tímto napomínám chci probouzet vaše čisté smýšlení, ² abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, i na to, co ustanovil Pán a Spasitel skrze vaše apoštoly. ³ Především vám chci říct, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, ⁴ a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.“
⁵ Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší a před vodou chráněny. ⁶ Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. ⁷ Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.
⁸ Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ,tisíc let jako jeden den‘. ⁹ Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. ¹⁰ Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
¹¹ Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, ¹² kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. ¹³ Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

Slovo závěrem.

¹⁴ Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. ¹⁵ A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. ¹⁶ Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní Písmo k vlastní záhubě.
¹⁷ Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. ¹⁸ Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. *

Amen.

HodnotitDruhý list Petrův
Zobrazit konkrétní verš:

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments