Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Druhý list Tesalonickým

  • Přidáno: 14 ledna, 2013
  • Zobrazeno: 1 639 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Vstupní pozdrav

1 ¹ Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu. ² Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.

Díkůvzdání a přímluva

³ Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně rosta a vzájemná láska všech vás je stále větší.
⁴ Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte: ⁵ to je předzvěst spravedlivého soudu Božího. Tak se stanete hodnými Božího království, pro něž trpíte. ⁶ A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem, ⁷ a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly, ⁸ aby v plamení ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. ⁹ Jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána a slávy jeho moci, ¹⁰ až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví.
¹¹ Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. ¹² Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

Znamení druhého příchodu Páně

2 ¹ Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromáždění, prosíme vás, bratří, ² abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Kristův měl už nastat. ³ Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. ⁴ Ten se postaví na odpor a ,povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ,usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha. ⁵ Nevzpomínáte si, že jsem vám říkal, ještě když jsem byl u vás? ⁶ Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. ⁷ Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. ⁸ A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ,zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem. ⁹ Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky ¹⁰ a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. ¹¹ Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. ¹² Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

Povzbuzení

¹³ Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu, ¹⁴ abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem. ¹⁵ Nuže tedy bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. ¹⁶ Sám pak náš Pána Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, ¹⁷ nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.

3 ¹ A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás ² a abychom byli vysvobození od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří. ³ Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. ⁴ Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. ⁵ A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.

Varování před zahálčivostí

⁶ Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. ⁷ Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli ⁸ ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. ⁹ Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili. ¹⁰ Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! ¹¹ Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. ¹² Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. ¹³ Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání.
¹⁴ Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben. ¹⁵ Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra.

Závěrečný pozdrav

¹⁶ Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky. Pán se všemi vámi.
¹⁷ Pozdrav je psán mou, Pavlovou rukou. Tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu.
¹⁸ Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi.*
*Amen.

HodnotitDruhý list Tesalonickým
Zobrazit konkrétní verš:

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments