Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Druhý list Timoteovi

  • Přidáno: 12 ledna, 2013
  • Zobrazeno: 2 512 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Vstupní pozdrav

1 ¹ Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši – ² Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.

Díkůvzdání 

³ Děkují za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci. ⁴ Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. ⁵ Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké, a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty.

⁶ Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. ⁷ Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. ⁸ Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh, ⁹ který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy ¹⁰ a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. ¹¹ K jeho zvěstování jsem já byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a učitelem. ¹² Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až onoho dne.

Výzva k věrnosti

¹³ Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. ¹⁴ Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.

¹⁵ Víš, že se ode mne odvrátili všichni v Asii, mezi nimi Fygelos a Hermogenés. ¹⁶ Kéž Pán prokáže milosrdenství Onezigorově rodině. Několikrát mě potěšil a nestyděl se za mé řetězy; ¹⁷ když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě našel. ¹⁸ Kéž mu Pán dá, aby u něho našel milosrdenství v onen den. A jaké služby vykonal v Efezu, víš nejlépe sám.

2 ¹ A ty, synu, buď silný milostí Krista Ježíše, ² a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. ³ Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. ⁴ Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitosti obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí. ⁵ A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. ⁶ Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. ⁷ Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil.

⁸ Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova; to je moje evangelium. ⁹ Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno. ¹⁰ A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy. ¹¹ Věrohodné je to slovo:

Jestliže jsme s ním zemřeli,
budeme s ním i žít.
¹² Jestliže s ním vytrváme,
budeme s ním i vládnout.
Zapřeme-li ho,
i on nás zapře.
¹³ Jsme-li nevěrní,
on zůstává věrný,
neboť nemůže zapřít sám sebe.

Varování před bludaři

¹⁴ Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů. ¹⁵ Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. ¹⁶ Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti ¹⁷ a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos, ¹⁸ kteří zbloudili z cesty pravdy, kteří říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří. ¹⁹ Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis ,Pán zná ty, kdo jsou jeho‘ a ,ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně‘. ²⁰ Ve veliké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, druhé na odpadky. ²¹ Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.

²² Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. ²³ Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých libují nepoučení lidé; víš, že vedou jen k hádkám. ²⁴ Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopná učit a být trpělivý. ²⁵ Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu ²⁶ a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.

3 ¹ Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. ² Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, ³ bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejný k dobrému, ⁴ zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, ⁵ budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. ⁶ Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, ⁷ které by se pořád chtěli učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. ⁸ Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. ⁹ Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako oněch dvou.

Povzbuzení k úkolu kazatele 

¹⁰ Ty však jsi sledoval učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku, trpělivost, ¹¹ pronásledování a útrapy, jaké mne stihaly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil! ¹² A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. ¹³ Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. ¹⁴ Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. ¹⁵ Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. ¹⁶ Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, ¹⁷ aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

4 ¹ Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: ² Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. ³ Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. ⁴ Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. ⁵ Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě. ⁶ Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. ⁷ Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. ⁸ Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.

Osobní pokyny a pozdravy

⁹ Pospěš si, abys přišel za mnou co nejdřív. ¹⁰ Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galacie, Titus do Dalmácie. ¹¹ Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi s sebou, bude mi užitečný jako pomocník. ¹² Tychika jsem poslal do Efezu. ¹³ Plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, přines s sebou, též knihy a zvláště pergamen. ¹⁴ Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Odplatí mu Pán podle jeho činů. ¹⁵ Také ty si dej před ním pozor. Velmi se totiž stavěl proti našim slovům.

¹⁶ Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! ¹⁷ Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. ¹⁸ Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků,

Amen.

¹⁹ Pozdravuj Prisku a Akvilu a rodinu Oneziforovu. ²⁰ Erastos zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože byl nemocen. ²¹ Pospěš si, abys přišel, než nastane zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratří.

²² Pán Pán Ježíš Kristus buď s tvým duchem. Milost s vámi. *

*Amen.

HodnotitDruhý list Timoteovi
Zobrazit konkrétní verš:

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments