Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Jak poznáme pravého proroka od falešného?

TEST ČÍSLO 1.

Deuteronomium 18,21-22 – Můžeš si říci: „Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?“Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho.

Tento test  nás zbaví převážné většiny populárních prorockých předpovědí. I když se tak nezbavíme všech falešných proroků – dokonce i šarlatáni můžou občas uhodnout budoucnost. Moderní počítačová analýza jim to ještě usnadňuje a proto je důležitý další text.

Deuteronomium 13, 1-3 – Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji – nic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: „Pojďme následovat cizí bohy“ (které jsi nepoznal) „a sloužit jim!“ Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte.

Pamatujme: Ve velkém vesmírném boji existují dvě strany! A člověk nemůže být překvapen jestliže se nepřítel zkouší předpovědět budoucnost, a pak způsobit aby se jeho předpověď splnila.  To všechno dělá proto, aby bylo svedeno co nejvíce lidí.

Mojžíšova hlavní myšlenka: Nejde jednoduše považovat naplněné proroctví za neomylné znamení pravosti proroka! Jestliže údajný prorok udělá předpověď, která se nesplní, pak již toto samo o sobě ho zbavuje možnosti být pravým prorokem. Jestliže údajný prorok udělá předpověď, která se splní, to ho posunuje do další úrovně zkoumání podle dalších z následujících testů Božího proroka. Nyní potřebujeme test číslo 2.

TEST ČÍSLO 2.

Izaiáš 8, 19-20 – Jistě vám řeknou: „Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí.“ To se lid nemá ptát svého Boha? To se má ptát mrtvých na živé? K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí, pak ať si říkají slova, v nichž není žádné světlo.

Velmi důležitý test. Jestliže hodnotíme nějakého proroka, položme si otázku: Hovoří podle zákona  a svědectví Bible? Pokud ne – bez ohledu na to, jak správné  se jeho předpovědi  mohou jevit – je falešným prorokem!

Uveďme příklad ze Skutků 17. kapitoly. Zde kniha popisuje návštěvu apoštola Pavla v Makedonském městě Beroji. Jako prorok a jako apoštol přijímal Pavel poselství od Boha a předal jej lidem v tomto městě. Nyní si všimněte, jak Berojští přijali poselství od Boha, zvěstované Pavlem.

Skutky apoštolů 17,11 – Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.

Apoštol Pavel chválí Berojské za to, že hledali ve Starém zákoně, aby se ujistili, zda to, co říká Pavel je pravda. Každý pravý Boží prorok nemá co skrývat.

Každý falešný prorok se vás nakonec bude snažit oddělit od vaší závislosti na Bibli jako konečné autoritě ve vašem životě.  Bude se snažit vás přivést ke své vlastní interpretaci nebo spisům. Bible musí zůstat neotřesitelným základem naší duchovní pravdy a našeho učení!

TEST ČÍSLO 3.

1. Janova 4,1-3 – Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!

Pravý prorok dnešní doby bude zcela zaměřen na Krista. Bude ho vyvyšovat, oslavovat a ctít Pána Ježíše Krista v každém svém díle, jako jediného vykupitele a jedinou cestu k Bohu.

TEST ČÍSLO 4.

Sám Ježíš Kristus dává tento test. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.

Matouš 7, 15-2 – Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.

Jaký je životní styl toho, kdo tvrdí, že je prorok? Již samotná taková otázka odstraní zástup televizních hvězd, které jsou ověšeny klenoty a oblečeny do nádherných šatů, které odporují životu a učení Ježíše z Nazareta!

„Po jejich ovoci je poznáte.“ Snaží se více projevovat ovoce Ducha svatého než dary Ducha? Vždy je mi podezřelý člověk, který se snaží dokázat své povolání Bohem tím, že ukáže nějaký druh nadpřirozeného projevu! Nejpřirozenějším  důkazem ze všech je skutečnost, že Duch Ježíše Krista se projevuje v životě takového člověka.

Galatským 5,22 – Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost.

Čtyři jednoduché, ale spolehlivé Biblické testy, které můžeme uplatnit na kohokoli, kdo tvrdí, že vám  přináší poselství od Boha.

SOUČASNÁ PROROCTVÍ

V poslední době je různých proroctví čím dál více například Mayové, Nostradamus, Sibyla, Web Boot nebo Vanga a mnoho dalších. Něco se vyplnilo, něco ne, ale jedno mají společné. Nesplňují Biblický test pravého proroka! A to v podstatě ve všech bodech.

Jedině Bible je pravým kritériem, jestli proroctví pochází od Boha nebo od dávného nepřítele Lucifera. On má také moc dát lidem proroctví a do určité míry některé i naplnit, je to velmi mocný nepřítel a protože má již málo času stupňuje své úsilí.

Amos 3,7 –  Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky.

Před každou větší světovou událostí v dějinách se Bůh vždy snažil probudit lidi a připravit je na tuto událost tím, že poslal svého proroka. Například Potopa – lidi varoval Noe, první příchod Ježíše Krista – lidi připravil Jan Křtitel. Neznamená to tedy, že Bůh pošle posla před druhým příchodem Ježíše Krista, stejně jako poslal Jana Křtitele před jeho prvním příchodem? Určitě ano! Je to logické a ve shodě s Božím jednáním. Zjevení 12, 17 ukazuje, že to Bůh udělá.

Zjevení 12,17 – Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.

ZACHOVÁVAJÍ BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ A DRŽÍ SE JEŽÍŠOVA SVĚDECTVÍ!

Zjevení 19,9-10 – (vysvětluje co je Ježíšovo svědectví) – Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.

Tento text jasně popisuje Ježíšovo svědectví jako ducha proroctví – je to tedy svědectví, které Ježíš posílá svému lidu prostřednictvím Ducha proroctví.

Zjevení 22,9 – On mi však řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu.“

Všimněme si podobnosti s veršem Zjevení 19,10, která jasně naznačuje, že duch proroctví je přítomnost proroka nebo proroků v tomto společenství. To znamená společenství víry na konci časů se bude vyznačovat poslušností Boha, zachováváním jeho přikázání, která jsou zapsána v Exodus 20,1-17  (povšimněte si, že je jiné, než které církev zachovává) a vlastnictvím ducha proroctví poslaného s „Ježíšovým svědectvím“.

Ano, Bible prohlašuje, že dar proroctví – Duch proroctví, jak to popisuje kniha zjevení – bude působit v Božím společenství věřících na konci času.

 

Zdroj: Znamení časů

4.7/5 - (4 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
2 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments