Ježíš Kristus

Křesťanské stránky a sociální síť

Ježíš Kristus

jesus-died-on-the-crossBoží Syn. Bůh přicházející do našeho světa v těle jako člověk. Aby přinesl Boží slovo lidem, kázal Boží evangelium tak, aby ten, kdo v něj věří, nezemřel, ale měl život věčný.
Ježíš prohlásil: „Já a Otec (Bůh) jsme jedno” (Jan 10,30), „Kdo vidí mne, vidí Otce” (Jan 14,9) a „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne” (Jan 14,6).

Bezpochyby nejvýznamnější událostí lidských dějin je příchod Božího Syna Ježíše Krista na Zemi v těle. Jeho příchodem se začíná na Zemi kázat příchod Božího království. Blaze každému, kdo přijme ještě během života v pomíjitelném těle Boží království. Takovým se víra v Božího Syna počítá za spravedlnost a takoví kralují s Kristem až do jeho Druhého příchodu.

Následování díla Ježíše Krista se nazývá “křesťanství”

Následování učení Ježíše Krista a kázání Božího evangelia se nazývá kristovství, křesťanství. Pod tímto pojmem se dnes označuje kdejaká činnost, často i úplně antikristovské dílo. Skutečný popis toho, co je Kristovo dílo, se nachází v Novém Zákonu Bible.

Mnoho “křesťanského” je antikristovské

Dnešní Církevní Organizace převážně učí něco jiného, co za Kristovo dílo vydávají. Velké oblibě se těší falešné učení, zdánlivě od učení Kristova odvozené. Nový Zákon Bible je proto také velmi často lživě interpretován, neboť lživá interpretace je antikristovská a pomáhá lidem získat světskou moc a sílu k ovládání těch, co chtějí poslouchat bezbožná učení.

Soud tohoto světa spravedlivými

V době od prvního příchodu do druhého, (což je poslední událostí dějin v čase)probíhá soud tohoto světa. Musí být hlásáno evangelium Božího království a musí přijít odvrácení od Boha směrem k bezbožným naukám popírajícím pravdu a vyučujícím Satanovo lživé nauky. Takové nauky směřují proti dílu a učení Ježíše Krista, proto se jim říká antikristovská učení. Svět musí sám sebe vlastními naukami a slovy odsoudit odmítnutím Boha. Dnes můžeme toto pozorovat například tak, že stále více lidí věří, že nás vytvořili “mimozemšťané”.

Není jména, které by bylo více falšováno Světem než jméno Ježíše Krista!
Proto zní podtitul tohoto artiklu: “ten pravý”. Čistě statisticky vzato, při hledání informací o Ježíši mimo pravou Bibli naleznete většinou schválně manipulativně lživé články. Protože Svět v moci Satana chce před lidmi pravdu o Ježíši všemožně skrýt a zatajovat. To si můžete sami dokonale ověřit pouhým porovnáním Nového Zákona Bible s učením Církevních Organizací.

Jelikož Satan ví, že Ježíš je jediná Cesta, Pravda a Život, kterou navíc už on nemůže přijmout, dostal za úkol nabízet lidem všemožné jiné cesty, plné lživého nabízení nejrůznějších klamných nabídek. Veškeré tyto nabídky ale NEJSOU PRAVDA, a tudíž v nich jsou nabízeny nepravdivé a hanebně klamavé informace.

Nikdo se ale nemůže setkání s Ježíšem Kristem NIJAK vyhnout

Ať se každý může snažit jak chce, nemůže se setkání s Ježíšem Kristem vyhnout, neboť on tvoří spojnici mezi Bohem a člověkem. Kdo zemře, ten se s Kristem setká a pozná, že je Pán. Každé koleno se před ním pokloní. Ba dokonce, člověk nemusí za svého života o Ježíši Kristu NIC slyšet a stejně se s ním setká, protože to je pravda.

Kdo se chce zalíbit Světu, nemůže se zalíbit Bohu

S nastávajícím posledním časem Satan zostřuje vtíravé a neumlčitelné vyučování těchto klamných učení. Tyto učení poznáte podle toho, že jsou buď přímo proti Ježíši zaměřená, nebo jeho poselství modifikují tak, že není Bohem přišlým v těle, přinášejícím Spasení. Že nemá cenu v učení a slova Ježíše Krista věřit. Velká část je také taková, že se za Ježíšovo učení klamně vydávají nebo Ježíšova slova interpretují, vykládají jiným, lživým způsobem.

Všechny tyto klamy jsou Satanem a jeho démony připraveny pro ty, kteří nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit, ale zamilovali se do hanebné lži.

Bůh nabízí život Věčný ve své přítomnosti, tedy nezávislý na čase tak jak jej známe. Satanu a všem, co jej následují ve vzpouře proti Bohu, je připravena věčná smrt. Jelikož Boží odpůrce Boží nabídka nezaujala a tak jí spravedlivě nedostanou.

Zdroj: Odkryté pravdy

4/5 - (4 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Počet přírodních katastrof se za 20 let zdvojnásobil.

Jak vznikly rasy člověka

Boj proti pornografii

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments