Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Jsou křesťané povinni dodržovat Soboty? Je svěcení Sobot součástí Nové smlouvy?

Jsou křesťané povinni dodržovat Soboty? Je svěcení Sobot součástí Nové smlouvy?

Některé církve, například Adventisté sedmého dne, učí, že by křesťané měli dodržovat starozákonní přikázání o Sobotách. Svěcení Sobot je součástí Desatera, které se nachází ve 20. kapitole knihy Exodus; pojďme si nejprve ukázat na obsah tohoto přikázání: „Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. “ (Exodus 20:8-11).
Z historického úhlu pohledu církev nesvětila Soboty – shromáždění probíhala v neděli. Otázka tedy zní: Je církev v omylu? Měli by křesťané světit Soboty? A jsou povinni světit soboty? Pojďme dané otázky zodpovědět jednou provždy.

Jsou křesťané povinni světit Sobotu?

Hned na začátku je třeba jasně deklarovat, že kdokoliv tvrdí, že zachovávání Soboty je předpokladem pro spásu spolu s vírou, se dopouští těžkého hříchu, neboť přidává k oběti Ježíše Krista zákonické skutky. Zde je třeba vykreslit zřetelnou čáru!

Galatským 5:4 (Studijní Bible): „Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v Zákoně; vypadli jste z milosti.“

Galatským 5:2 (Studijní Bible): „Hle, já, Pavel, vám pravím, že dáváte-li se obřezávat, Kristus vám nic neprospěje. “

Jsme spaseni milostí skrze vírou samotnou! Jakékoliv skutky následují, jsou pouze manifestací spásy, jež existovala v okamžiku, kdy člověk uvěřil a neměl ještě žádný skutek! Abraham byl počítán za spravedlivého když uvěřil, ale protože uvěřil, poslechl Boha a nechal se obřezat, takže skutky následovaly jako ovoce jeho opravdové víry!

Římanům 4:3 (Studijní Bible): „Neboť co praví Písmo? ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost.‘“

Pravý křesťan se tedy pozná podle toho, že Ježíše nevyznává pouze svými ústy, ale i činy. Jako znovuzrození následovatelé Ježíše Krista získáváme víru, která jedná. Což je mimochodem název velmi dobré knihy od Johna MacArthura, která hovoří přesně na toto téma.
Je tedy zřejmé, že Sobota nemůže být součástí Evangelia. Nemůže tedy jít o povinnost ve smyslu zachování spásy.
Otázkou tedy není zda „musíme“, nýbrž: měli bychom? Je Sobota součástí přikázání pro Nový zákon? Odpověď zní: Ne! A zde jsou vyjmenovány důvody…
1. Neexistuje žádný biblický důkaz, že by mělo jít o univerzální přikázání
Neboli: Před Mojžíšem nenacházíme žádnou jasnou zmínku o tom, že by kdokoliv světil Soboty.
Bůh požehnal sedmý den a udělal ho svatým, což ovšem neznamená, že jsme povinni odpočívat. Svátek může být svatý a nemít nic společného s odpočinkem. Tak jako třeba milostivé léto (Lev. 25:8-12).
V dobách Mojžiše byl sedmý den stvoření brán jako vzor pro přikázání o Sobotě. To ovšem znovu nijak neprokazuje, že samotné svěcení Soboty je univerzální přikázání.
Abraham zachovával všechna Boží přikázání (Gen. 26:5) – do toho ovšem nepatřily všechny svátky či oběti zvířat, které byly ustanoveny až pod zákonem, které dal Bůh Mojžíšovi. Tento verš zkrátka říká, že Abraham byl poslušný vůči všem zákonům, které se vztahovali k němu, ale není zde řečeno o jaké zákony šlo.
2. Sobota je pouze znamením smlouvy mezi Mojžišem a Bohem
Bůh jako spravedlivý Soudce tohoto světa jedná na základě smluv a každá smlouva má i své znamení nebo podpis, chcete-li. Nejde však o nic jiného než o jakousi vnější „stopu“, která identifikuje periférie vnitřních stanov. Dejme si pár názorných příkladů, které předcházely Sobotě.
a) Duha byla znamením smlouvy mezi člověkem a Bohem, že už nikdy nebude světová potopa…

Genesis 9:12-15 (Studijní Bible): „A Bůh řekl: Toto je znamení smlouvy, kterou kladu mezi sebe a vás i každou živou duši, která je s vámi, pro věčné generace. Na oblak jsem dal duhu, která bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Když zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu mezi mnou a vámi i každou živou duší v celém tvorstvu a voda se již nestane potopou, aby zničila všechno tvorstvo.“

b) Obřízka je znamením smlouvy mezi Abrahamem a Bohem.

Genesis 17:11-13 (Studijní Bible): „Obřežte si maso své předkožky a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Po všechny vaše generace bude ve věku osmi dnů mezi vámi obřezán každý mužského pohlaví, doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomstva. Musí být obřezán zrozený ve tvém domě stejně jako koupený za tvé stříbro a znamení mé smlouvy na vašem těle bude znamením věčné smlouvy. “

A také Sobota byla pouze znamením smlouvy.

Exodus 31:13 (Studijní Bible): „Promluv k synům Izraele: Jistě budete zachovávat mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechny vaše generace, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. “

Ezechiel 20:12 (Studijní Bible): „Dal jsem jim také své soboty, aby se staly znamením mezi mnou a jimi, aby poznali, že já Hospodin je posvěcuji. “

 

Protože je Sobota pouze znamením smlouvy uskutečněné mezi Mojžíšem a Bohem, obdobně jako je obřízka znamením smlouvy mezi Abrahamem a Bohem, a Pavel v Novém zákoně varuje před obřezáváním, měli bychom být opatrní před jakoukoliv tendencí strhávat křesťany pod pouto zákona, i třeba v podobě dodržování Soboty.
Mimoto jde v obou případech o znamení smlouvy a obřízka explicitně nepatří do teologie Nového zákona, logicky tedy následuje, že by také neměla v praktikách Nového zákona co pohledávat.

3. Sobota byla stvořena pro člověka a ne člověk pro Sobotu, Ježíš je Pánem nad Sobotou a my jsme spočinuli v Kristu, takže panujeme spolu s Ním

Farizejci, jako následovatelé litery (nikoliv Ducha), překroutili původní smysl Soboty do podoby extravagantní legalistické karikatury. Ježíš to moc dobře věděl, a proto farizejce provokoval kudy chodil, aby si uvědomili své náboženské pokrytectví. Člověk totiž nebyl stvořen pro Sobotu, ale Sobota pro člověka jako odpočinutí od práce – bez extrémních legalistických nároků!

Marek 2:23-27 (Studijní Bible): „I stalo se, že v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: „Podívej, proč dělají v sobotu, co se nesmí? “ Ježíš jim říká: „Nikdy jste nečetli, co udělal David, když se ocitl v nouzi a dostal hlad, on i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a snědl chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kteří byli s ním?“ A řekl jim: „Sobota byla učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. “
Marek 2:28 (Studijní Bible): „Takže Syn člověka je také pánem soboty.“

A my máme spočinutí v Kristu, takže jsme pod Jeho hlavou pány nad Sobotou spolu s ním.

Matouš 11:28-30 (Studijní Bible): „Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. “

2 Korintským 5:17 (Studijní Bible): „Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. “

Shrnuto:

  1. Člověk nebyl učiněn pro Sobotu, ale Sobota pro člověka. (Marek 2:23-27 )
  2. Ježíš je Pánem nad Sobotou. (Marek 2:28)
  3. My jsme spočinuli v Kristu. (Matouš 11:28-30, 2 Korintským 5:17)

Takže se můžeme považovat za pány nad Sobotou spolu s Ježíšem.
4. Všechna přikázání, kromě Soboty, byla ustanovena Ježíšem a apoštoly i pro Nový zákon

Kromě přikázání o Sobotě, je všech 9 přikázání z desatera zmíněna jako platná i pro Nový zákon.

Matouš 19:18-19 (Studijní Bible): „Řekl mu: „Která?“ Ježíš řekl: „ Nezavraždíš, nezcizoložíš, neukradneš, nevydáš křivé svědectví, cti otce a matku, budeš milovat svého bližního jako sebe. “

Římanům 13:9 (Studijní Bible): „Vždyť přikázání ‚ nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat,‘ a je-li ještě nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto slovu: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ “

Kdyby byla Sobota součástí Nového zákona, nebyla by zmíněna spolu s ostatními přikázáními?
5. Bible učí, že nikdo nemá soudit svátky, protože je to stín budoucích věcí, ale skutečností je Kristus.
Bible navíc jednoznačně učí, že nikdo nemá soudit svátky, novoluní či soboty, které jiní zachovají (pochopitelně dokud nejde o něco, co je v rozporu s Biblí), protože jde pouze o stín věcí budoucích, skutečností je pouze Kristus.

Římanům 14:5 (Studijní Bible): „Někdo považuje jeden den za důležitější než druhý, jiný považuje všechny dny za stejně důležité. Každý nechť je plně přesvědčen o tom, jak sám smýšlí. “

Kolosským 2:16-17 (Studijní Bible): „Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.“

A to platí i opačně: když někdo zachovává Sobotu dobrovolně, neměli bychom ho za to soudit.
Závěr

Co se týká svěcení Soboty, je tedy zcela patrné, že nejde o závazné přikázání, které platí pro křesťany pod Novou smlouvou. Na druhou stranu máme také jistou svobodu, a proto: jestliže někdo věří a chce, může zachovávat třeba i Sobotu. Neměl by však soudit své bratry a sestry, kteří toto přikázání nezachovávají. To samé platí opačně.
Dokud člověk nepovažuje zachovávání Soboty za nezbytnost pro spásu, jsme svobodní světit tento den; v opačném případě je potřeba vážně varovat před kletbou, která se skrývá v přidávání zákona k prostotě evangelia (viz Galatským 5).

Pamatujme, že dokud se rozdíly v interpretaci netýkají evangelia, neměli bychom způsobovat zbytečné rozdělování. Můžeme spolu debatovat, ale vždy s láskou a v pravdě – aniž bychom způsobovali nežádoucí sváry. Připomeňme si proto modlitbu Ježíše Krista, kterou vyslovil těsně před svým ukřižováním…

Jan 17:11 (Studijní Bible): „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my.“

 

Zdroj: http://www.slovo-pravdy.cz

5/5 - (1 hlas)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
27 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments