Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

List Efezským

  • Přidáno: 18 ledna, 2013
  • Zobrazeno: 2 521 x
  • Komentáře: 2
  • Klíčová slova:

Vstupní pozdrav

1 ¹ Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši; ² Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a našeho Pána Ježíše Krista.

Díkůvzdání

³ Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;
⁴ v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
⁵ Ve své lásce nás předem učil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijatí za syny ⁶ a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.
⁷ V něm jsme vykoupení jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, ⁸ kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, ⁹ když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, ¹⁰ že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.
¹¹ On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, ¹² abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.
¹³ V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého ¹⁴ jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

¹⁵ Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, ¹⁶ nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. ¹⁷ Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali ¹⁸ a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu ¹⁹ a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. ²⁰ Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu:

Vzkřísil ho z mrtvých
a posadil po své pravici v nebesích,
²¹ vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva,
nad všechna jména, která jsou vzývána,
jak v tomto věku, tak i v budoucím.
²² ,Všechno podrobil pod jeho nohy‘
a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
²³ která je jeho tělem,
platností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.

Od smrti k životu

2 ¹ I vy jste byli mrtvi pro své viny hříchy, ² v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. ³ I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.

⁴ Ale Bůh, bohatý v milosrdenství,
z veliké lásky, jíž si nás zamiloval,
⁵ probudil nás k životu spolu s Kristem,
když jsme byli mrtvi pro své hříchy.
Milostí jste spasení!
⁶ Spolu s ním nás vzkřísil
a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,
⁷ aby se nadcházejícím věkům prokázalo,
jak nesmírné bohatství milosti
je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.

⁸ Milostí tedy jste spaseni skrze víru. ⁹ Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. ¹⁰ Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Církev z židů i pohanů

¹¹ Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezání na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, ¹² že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. ¹³ Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.

¹⁴ V něm je náš mír,
on dvojí spojil v jedno,
když zbořil zeď, která rozděluje
a působí svar.
Svou obětí odstranil
¹⁵ zákon ustanovení a předpisů,
aby z těch dvou, z žida i pohana,
stvořil jednoho nového člověka,
a tak nastolil mír.
¹⁶ Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle,
na kříži usmrtil jejich nepřátelství.
¹⁷ Přišel a zvěstoval mír,
mír vám, kteří jste dalecí,
i těm, kteří jsou blízcí.
¹⁸ A tak v něm smíme obojí, židé i pohané,
v jednotě Ducha stanout před Otcem.

¹⁹ Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. ²⁰ Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. ²¹ V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; ²² v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.

Apoštolská služba církvi

3 ¹ Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. ² Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám; ³ dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. ⁴ Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, ⁵ které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům: ⁶ že pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. ⁷ Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí: ⁸ mně daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství ⁹ a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil skrze Ježíše Krista: ¹⁰ Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvárnou moudrost, ¹¹ podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. ¹² V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. ¹³ Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě.
¹⁴ Proto klekám na kolena před Otcem a našeho Pána Ježíše Krista, ¹⁵ od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, ¹⁶ aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ,vnitřní člověk‘ ¹⁷ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotvení v lásce ¹⁸ mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka; ¹⁹ poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.
²⁰ Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, ²¹ jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Skutečnost nového života

4 ¹ Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, ² dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce ³ a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. ⁴ Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; ⁵ jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, ⁶ jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
⁷ Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. ⁸ Proto je řečeno: ,Vstoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.‘ ⁹ Co jiného znamená ,vystoupil‘, než že předtím sestoupil dolů na zem? ¹⁰ Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. ¹¹ A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, ¹² aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, ¹³ až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. ¹⁴ Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. ¹⁵ Buďme pravdiví v lásce, a(t ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, ¹⁶ z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.
¹⁷ To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných přestav. ¹⁸ Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. ¹⁹ Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. ²⁰ Vy jste však u Krista takovým věcem neučili – ²¹ pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. ²² Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, ²³ obnovte se duchovním smýšlením, ²⁴ oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Znaky nového života: láska

²⁵ Proto zanechte lži a ,mluvte pravdu každý se svým bližním‘, vždyť jste údy téhož těla. ²⁶ ,Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce ²⁷ a nedopřejte místa ďáblu. ²⁸ Kdo kradl, ať už nekrade ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. ²⁹ Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. ³⁰ A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. ³¹ Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; ³² buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Znaky nového života: čistota

5 ¹ Jako milované děti následujte Božího příkladu ² a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. ³ O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. ⁴ Vést sprosté, hloupé a dvojmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky! ⁵ Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.
⁶ Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. ⁷ Proto s nimi nemějte nic společného. ⁸ I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem, ⁹ Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; ¹⁰ zkoumejte, co se líbí Pánu. ¹¹ Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. ¹² O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. ¹³ Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. ¹⁴ A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno:

Probuď se, kdo spíš,
vstaň z mrtvých,
a zazáří ti Kristus.

¹⁵ Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; ¹⁶ nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. ¹⁷ Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. ¹⁸ A neopíjejte se vínem, co je prostopášnost, ¹⁹ ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce ²⁰ a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Ježíše Krista.

Znaky nového života: pokora

²¹ V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ²² ženy svým mužům jako Pánu, ²³ protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. ²⁴ Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízený svým mužům. ²⁵ Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, ²⁶ aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; ²⁷ tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. ²⁸ Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. ²⁹ Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; ³⁰ vždyť jsme údy jeho těla. ³¹ ,Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo‘. ³² Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. ³³ A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.
6 ¹ Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. ² ,Cti otce svého i matku svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: ³ ,aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘ ⁴ Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
⁵ Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. ⁶ Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli ⁷ a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. ⁸ Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. ⁹ Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.

Výzbroj proti zlému

¹⁰ A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. ¹¹ Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. ¹² Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. ¹³ Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. ¹⁴ Stůjte tedy

,opásáni kolem beder pravdou,
obrněni pancířem spravedlnosti,
¹⁵ obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘

¹⁶ a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
¹⁷ Přijměte také ,přílbu spasení‘ a ,meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.

Závěr listu

¹⁸ V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, ¹⁹ aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, ²⁰ jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.
²¹ Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána. ²² Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi, a aby povzbudil vaše srdce. ²³ Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. ²⁴ Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista. *
*Amen

3/5 - (2 hlasů)List Efezským
Zobrazit konkrétní verš:

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
2 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments