Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

List Filipským

  • Přidáno: 17 ledna, 2013
  • Zobrazeno: 2 476 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Vstupní pozdrav

1 ¹ Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíš, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům: ² Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Díkůvzdání

³ Děkují Bohu svému při každé vzpomínce na vás ⁴ a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; ⁵ jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud ⁶ a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. ⁷ Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. ⁸ Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši.
⁹ A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; ¹⁰ abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, ¹¹ plní ovoce spravedlnost, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

Osobní situace apoštolova

¹² Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia, ¹³ takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsme vězněm pro Krista, ¹⁴ a mnohé bratry právě mé okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. ¹⁵ Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. ¹⁶ Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, ¹⁷ druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest.
¹⁸ Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se radují a budu radovat. ¹⁹ Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. ²⁰ Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí.
²¹ Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. ²² Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, ²³ táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; ²⁴ ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. ²⁵ Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, ²⁶ abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu.

Napomenutí k věrnosti

²⁷ Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotvení v jednom Duchu vede jednou myslí zápas ve víře v evangelium ²⁸ a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. ²⁹ Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět; ³⁰ vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte.

2 ¹ Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: ² dovršte mou radost a buďte stejně mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, ³ v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; ⁴ každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
⁵ Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:

⁶ Způsobem bytí byl roven Bohu,
a přece na své rovnosti nelpěl,
⁷ nýbrž sám sebe zmařil,
vzal na sebe způsob služebníka,
stal se jedním z lidí.
A v podobě člověka ⁸ se ponížil,
a to smrt na kříži.
⁹ Proto ho Bůh vyvýšil nade vše
a dal mu jméno nad každé jméno,
¹⁰ aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno
– na nebi, na zemi i pod zemí –
¹¹ a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:
Ježíš Kristus jest Pán.

¹² A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. ¹³ Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. ¹⁴ Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, ¹⁵ abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, ¹⁶ držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal.
¹⁷ Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi; ¹⁸ stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se mnou.

Sdělení a plány apoštola Pavla

¹⁹ Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. ²⁰ Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral; ²¹ všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše. ²² O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu. ²³ Jeho tedy doufám pošlu,jakmile uvidím, co bude se mnou. ²⁴ Spoléhám pak na to v Pánu, že i sám brzo přijdu.
²⁵ Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. ²⁶ Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci. ²⁷ A opravdu byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek.
²⁸ Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a tak aby mi ubylo starostí. ²⁹ Přijměte ho tedy v Pánu se vší radosti a takových bratří si važte; ³⁰ neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi posloužit nemohli.
3 ¹ A tak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou.

Obrana proti vnitřnímu nebezpečí

² Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu ,rozřízku‘! ³ Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci – ⁴ ačkoli já bych měl proč na ně spoléhat. Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc: ⁵ obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjaminova, Hebrej z Hebrejů; ⁶ jde-li o zákon – farizeus; jde-li o horlivost – pronásledovatel církve; jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. ⁷ Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. ⁸ A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, ⁹ abych získal Krista a nelezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře, ¹⁰ abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Neru na sebe podobu jeho smrti, ¹¹ abych tak dosáhl zmrtvýchvstání.
¹² Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. ¹³ Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, ¹⁴ běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši.
¹⁵ Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my; a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. ¹⁶ Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme.
¹⁷ Bratří napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. ¹⁸ Neboť mnozí o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakují, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; ¹⁹ jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. ²⁰ My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. ²¹ On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.

Závěrečná napomenutí

4 ¹ Moji bratři, které milují a po nichž toužím, jste mou radosti a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní.
² Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. ³ Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
⁴ Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! ⁵ Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. ⁶ Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. ⁷ A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
⁸ Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. ⁹ Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte.
A Bůh pokoje bude s vámi.

O daru z Filip

¹⁰ Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. ¹¹ Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. ¹² Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt a hladov, mít nadbytek i nedostatek. ¹³ Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. ¹⁴ Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. ¹⁵ I vy to víte, Filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami; ¹⁶ vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. ¹⁷ Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru.
¹⁸ Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost; jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali – jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. ¹⁹ Můj Bůh vám dá všecko, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. ²⁰ Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.

Závěrečné pozdravy

²¹ Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši.
²² Pozdravují vás bratří, kteří jsou se mnou. Pozdravují vás i ostatní bratří, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu.
²³ Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.
Amen.

HodnotitList Filipským
Zobrazit konkrétní verš:

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments