Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Mám dávat “desátky”?

  • Přidáno: 09 června, 2020
  • Zobrazeno: 1 208 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Mají křesťané dávat “desátky”? Jsou “desátky” z platu, důchodu, podnikání závazné? Co říká Bible o “desátcích”?

Někteří lidé si myslí, že peníze kazí lidi. Není to tak, to lidi jsou zkažení. Bible říká, že láska k penězům je kořenem všeho zla. Není vůbec důležité, kolik máte peněz, ale zda je milujte ve svém srdci. Peníze jsou také příčinou mnoha konfliktů v církvích. Některé církve učí, že čím víc budeš dávat církvi, tím víc ti bude Bůh žehnat. To je strašná manipulace a lež. Bůh chce jen ochotné dárce, rozhodně k tomu nikdo nesmí být nucen. “Desátky”, dary apod. je záležitost mezi člověkem a Bohem, nikdo jiný do toho nemá právo mluvit.

“Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.”
Bible, 2. Korintským 9,6-9

Hodně křesťanů (především pastorů a starších) říká, že “desátky” v podobě peněz se musí dávat. Toto je nebiblické vytváření zákonictví! Nežijeme pod zákonem, ale pod milostí Pána Ježíše! Ježíš jasně řekl učedníkům, že jejich jedinou mzdou je ubytování a strava, ne finance.

“Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám. V tom domě zůstávejte a jezte a pijte, co nabízejí – dělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. V kterémkoli městě vás přijmou, jezte, co vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.”
Bible, Lukáš 10,6-9

Placení pastoři
Problém dnešních církví je ten, že pastoři nepracují v klasickém zaměstnání – jsou placeni z církevních peněz (sbírek, “desátků” a darů). Drtivá většina vybraných peněz jde pak na plat kazatele, přičemž potom chybí peníze na další důležité věci – misijní aktivity… V Písmu nikde není záznam o tom, že Pán Ježíš ustanovil placené pastory. To nikde v Bibli nenaleznete, je to lidský výmysl. Nikde v Písmu ani nenaleznete, že Ježíš nějaké “desátky” dával.

Když už nějaký pastor pobírá plat z “desátků”, měl by mít hodnotná kázání vedená Duchem (často vidíme bezduchá, nehodnotná, opakující se kázání), měl by plnit příkazy Pána Ježíše (bez dlouhého vyučování (měsíce, roky) křtít obrácené a poučené lidi atd.).

Dávejte peníze Bohu
Pokud vás Duch Boží vede k dávání “desátků” a různých darů, dávejte je. Dávejte dary, ochotně dávejte na dobročinné účely apod. Nikdy ale nedávejte jen proto, že vám to někdo doporučil nebo dokonce přikázal (to je zákonictví), nebo že je to vhodné. Dávejte jen tehdy, když tomu věříte. Bůh Ježíš v Novém zákoně nenařídil, že lidi mají dávat “desátky”. Kdyby to Ježíš nařídil, už by to nebyla víra. Každý přispívejte tak, jak to cítíte ve svém srdci. Můžete třeba dávat jídlo a oblečení potřebným, při evangelizaci zdarma dávat Bible, křesťanské DVD, atd. Možná, že to Bůh ocení víc, než když “leješ” peníze do nějaké pozemské církevní organizace.

“Desátky” ve Starém zákoně
Starý zákon nám říká, že “desátky” byly dávány v naturáliích z úrody pole a z dobytka, ne v penězích, zlatě či stříbře. Dával je ten, kdo pracoval v zemědělství.

“Ale ve svých branách nesmíš jídat desátek ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje ani prvorozené kusy ze svého skotu a bravu ani jakýkoli záslibný dar, který jsi přislíbil, ani dobrovolné dary ani oběť pozdvihování svých rukou.”
Bible, Deuteronomium 12,17

“Desátky” byly navíc určeny pouze mužům z kmene Levi a chudým…

“Když pak třetího roku, v roce desátků, odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se,”
Bible, Deuteronomium 26,12

Desátky v Novém zákoně
Abraham dal “desátek”, ale z kořisti…

“Považte, jak vznešený musel být, když mu sám otec Abraham dal desátek z kořisti! Synové Leviho, kteří zastávají kněžský úřad, mají podle Zákona oprávnění přijímat desátky od lidu, to jest od svých bratrů, kteří tak jako oni vzešli z Abrahamových beder. Melchisedech, který ani nepochází z jejich rodokmenu, však přijal desátek od samotného Abrahama a dal požehnání tomu, který měl zaslíbení od Boha! Je nesporné, že požehnání přijímá menší od většího. Zde tedy přijímají desátky smrtelní lidé, ale tam někdo, o kom se tvrdí, že žije. Dalo by se dokonce říci, že skrze Abrahama dal desátek i Levi, který desátky přijímá,”
Bible, Židům 7,4-9

“Desátky” v Novém zákoně řešeny nejsou. Jsme ale vybízeni dávat dary…

“Pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii: Prvního dne v týdnu ať každý z vás dá stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu.”
Bible, 1. Korintským 16,1-2

V Novém zákoně nalezneme dost míst, které nás upozorňují na to, že nás budou chtít “křesťané” podřizovat zákonictví…

“Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují –Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří.”
Bible, Římanům 3,21-22

“Slyšeli jsme, že vás někteří od nás znepokojili a zmátli, když vám říkali, že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili.”
Bible, Skutky 15,24

Díky Novému zákonu nemusíme obětovávat zvířata, nechat se obřezat ani dávat “desátky” Levitům a chudým.

Bohu patří všechno
Nemyslím si, že Bohu patří 10% z tvého příjmu, protože Bohu patří všechno. Všechno je Jeho: auta, domy, továrny, peníze, potraviny, voda… I “tvůj” život je Jeho! Člověk je pouhý správce Jeho majetku. Na to je potřeba pamatovat!

Boha je všechno:

“Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.”
Bible, Ageus 2,8

“Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!”
Bible, Žalm 24,1

Všechny “tvé” peníze patří Bohu:

“Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou vínem přetékat.”
Bible, Přísloví 3,9

A proto žádná církevní organizace nemá právo určovat, kolik má člověk dávat Bohu (“desátky” atd.). Žádná pozemská církev nemá právo požadovat zprůkaznění tvého příjmu za účelem odvedení “desátků” ve stanovené výši (10%)! Žádná pozemská církev nemá právo žádným způsobem vymáhat “desátky”!

Důležité upozornění
Kdo by chtěl tvrdit, že dávání “desátků” církevním organizacím je nutností pro spásu spolu s vírou, hřeší! Jsme spaseni milostí skrze vírou samotnou! K oběti Ježíše Krista si NESMÍME přidávat žádné zákonictví!

Závěr
Není pochyb o tom, že každý křesťan by měl dávat dobrovolně dary, almužny. Ovšem VŽDYCKY ze srdce! Bible: “Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení”. A to buďto církevním organizacím, které se drží Božího slova a žádným způsobem ho nepřekrucují, nebo konkrétním chudým lidem (vdovy, sirotci, bezdomovci…), kteří pomoc opravdu potřebují. Každý samozřejmě podle svých možností. Každý opravdový křesťan by měl být veden svým svědomím (a samozřejmě Boží láskou a Duchem Svatým) a s radostí dávat na biblický model financování, což jsou především misijní aktivity. Radostného dárce Bůh ocení! Rozhodně nepodporujte církve nebo konkrétní lidi, kteří zneužívají vaší dobrosrdečnost. Určitě nechcete nikoho podporovat v hříchu. Velký pozor dávejte na církve a sbory, které vyučují 95% pravdu a 5% lži (oblíbený satanův mix). Za takové církevní organizace se musíme modlit (za změnu) a rozhodně proti nim nemějme žádnou zášť, odpor, nenávist či soupeření.

Nedávej Bohu pouze peníze a věci, věnuj Bohu i “svůj” čas, myšlenky, emoce, schopnosti, síly, duchovní dary…

Myslete na to, že žádná pozemská církev nemá právo ustanovovat, na údajném biblickém základě, povinný desátkový systém, protože žádný takový biblický základ NEEXISTUJE.


Zdroj: https://krestanem.cz/

5/5 - (1 hlas)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments