Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Nostradamus a Bible

Kdo byl Nostradamus a jaké jsou jeho proroctví?

Nostradamus

Narodil se ve Francii roku 1503. Vystudoval medicínu a několik let pracoval jako lékař. Nostradamus patří mezi nejznámější mystické proroky. Věnoval se předvídání budoucnosti, za které byl mnohými ve své době pokládán za čaroděje. Zajímal se o astrologii a okultismus.

Jedno z prvních proroctví se týkalo smrti francouzského krále Jindřicha II. Podle jeho proroctví měl zemřít na zranění způsobené kopím. Roku 1559, když se Jindřich II. zúčastnil turnaje rytířů, proti němu stál skotský velitel Gabriel Montgomery. První srážka skončila nerozhodně. Když si Jindřich II. vyžádal odvetu a nastoupil proti němu znovu, z Montgomeryho kopí se odlomila tříska a pronikla skrz jeho oko až do mozku. Na následky zranění král zemřel.

Pár proroctví, která se pravděpodobně naplnila: Smrt Jindřicha II. v osobním souboji. Poprava anglického krále Karla I., Franko, Druhá světová válka a celkem přesná fakta o válce. Smrt Lady Diany. A mnoho dalších. Nebudu zde vypisovat znění proroctvích, můžete si je lehce vyhledat na internetu.

Oproti naplněným proroctvím je mnoho Nostradamových proroctví, která se nenaplnila.

Co nás brzy čeká dle Nostradama?

Podle mnohých, na období kolem roku 2010, 2012 až 2015 má Nostradamus mnoho proroctví, které se týkají válek a běsnění. V těchto letech svět prý čekají války, zamoření vegetace, úhyn užitkového dobytka, kožní onemocnění, lidé se budou ukrývat v horách a svět bude hynout. Vše se obrátí nakonec k dobrému a svět přežije. Poslední datum, jež Nostradamus zmiňuje, je rok 3797. Po tomto datu již další proroctví nejsou.

Jak poznáme pravého proroka?

Víte jak poznáme pravého proroka? Pravého proroka poznáme, že jeho proroctví se vyplní stoprocentně. Nemůže být nejmenší odchylka, proroctví se musí neomylně naplnit.

Všechna proroctví, která jsou dána tomuto světu mohou pocházet pouze ze dvou mocností.

Pravá proroctví, jsou od Boha našeho stvořitele a vyplní se neomylně, tedy stoprocentně.

Falešná proroctví pocházejí od satana, který do budoucnosti nevidí  a snaží se předpovědět co se v budoucnu stane. Potom se v daný čas snaží proroctví naplnit a ne vždy se mu to podaří. Proto nepravý proroci mají některá proroctví úchvatně přesná a naopak některá se vůbec nestanou.

Každého proroka musíme prověřovat tímto měřítkem. Pokud je prorok pravý od Boha, není možnost jakékoliv odchylky, proroctví se musí naplnit bez nejmenší odchylky.

Další důležité kritérium je, jaký člověk byl či je, který proroctví hlásá. Bůh dává proroctví lidem, kteří ho poslouchají, žijí zbožným životem a dodržují jeho zákon.

Blíže se o tom hovoří v článku Test pravého proroka.

Matouš 7,15-23 – Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí?  Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce.  Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně.

A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘

Nostradamava proroctví nejsou přesná, tudíž podle měřítka víme, kam je můžeme zařadit. Zařadit je můžeme do proroctvích, která jsou falešná, vyplozena knížetem temnot satanem.

Pro ty, kteří nevědí kdo je satan  a jak se dostal k nám na tuto zemi Vám lehce osvětlím tento fakt. Satan neboli ďábel není žádná chlupatá postavička s rohy, kopyty a ocasem.  Bible nám říká, že satan měl vysoké postavení v nebi a rozpoutal vzpouru vůči Bohu a jeho zákonu lásky. Satan byl moudrý a krásný anděl, který se vzbouřil. Byl poražen a svržen na tuto zemi, aby mohl ukázat jak bude vypadat jeho vláda.

Zjevení Jana 12,7-9 – V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Bůh mohl satana a jeho padlé anděly v době jeho vzpoury odstranit. Bůh je láska, láska je svoboda. Bůh dává každé bytosti svobodu myšlení a vlastního rozhodování. Pokud by Bůh satana odstranil, celý vesmír by Boha poslouchal ze strachu a ne z lásky. Proto Bůh satana ponechal na živu a svrhl ho na naší zemi, aby se plně projevil a ukázal všem co umí.

Satan ve své podlosti svedl první lidi Adama a Evu k hříchů. Adam i Eva měli svobodu a mohli se dobrovolně vybrat. Satan je oklamal a přivedl do hříchu. Hřích je porušení Božího zákona, hříchem jsme se vzdálili od svého stvořitele a propadli smrti.

Bůh nás ale tak moc miluje, jsme jeho stvoření, jeho děti. Má pro nás plán záchrany. Obětoval pro nás to nejcennější, svého jediného syna Pána Ježíše Krista. Pán vesmíru sestoupil na naší zem v těle člověka, aby nás skrze svojí krev, kterou prolil na kříži vykoupil. Trpěl, byl ponižován a umučen za naše hříchy. Trpěl za to za co bychom měli trpět mi.

Vírou v Ježíše Krista můžeme získat věčný život, navrátit se tak domů a žít život věčný, bez bolesti a smrti.

Proč jsou falešní proroci a proroctví?

Ježíš za svého života nám dal mnoho znamení o konci tohoto světa. Bible nám říká že koncem dějin našeho světa bude stav naší společnosti velice ve špatném stavu. Povstanou lživí mesiášové a lživí proroci, kteří budou klamat a snažit se svést tento svět.

Matouš 24,23-28 – Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte.

Původ falešných proroků je od satana, který se snaží zmást a oklamat nás všechny. Co tím chce docílit? Bible nám říká, co tento svět bude čekat než přijde Pán Ježíš Kristus na tento svět. Satan se bude snažit napodobit Kristův příchod a svést tak mnohé.

2. Tesalonickým 2,3-12 –  Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas.

Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Podle Bible víme, že satan může tento poslední velký svod udělat až v daný čas. Až mu Bůh dovolí, začne naplno projevovat tyto ohavnosti. Aby se ale mohl takto projevit, musí na to svět předem připravit.

Připravuje svět pomocí falešných proroctví, které poukazují na příchod Maitréja kristus, konec světa, pohromy a války. Tímto tlačí lidi do úzkých, do strachu a obav.

V dnešní době je obrovský vzestup zájmu o tyto proroctví a vyplouvá jich mnoho na povrch. Všechny tyto proroctví, ať už byla předpovězena, nebo světem postupně překroucena, poukazují nějakým způsobem na rok 2012 a dění kolem něj. Poukazují na války pohromy a následný přechod do časů blahobytu, do věku vodnáře.

Máme tu staré Máje, kteří hlásají dne 21.12.2012 přechod do nového věku vodnáře. Konec stávajícího světa, který známe. Přechod k duchovním věcem, lásce a rovnováze světa.

Máme tu předpovědi Nostradama, podle mnohých od listopadu roku 2010 budou války a bída na tomto světě. Pak se vše obrátí k dobrému.

Je tu dalších mnoho podobných falešných proroctvích…proroctví Sibyly, Baba Vangy, proroctví svatého Malachiáše o posledním papeži, čínskou prorockou knihou I Ching a další.

Co hlásá hnutí New Age? Přechod do věku vodnáře, přechod k lásce a spravedlnosti. Snaží se o splynutí různých náboženství a světonázorových proudů. Příchod světového učitele.

Takzvaný Maitréja kristus, který má podle Benjamina Creama, se brzy zjevit celému světu. Již nyní se prý objevují velká znamení v podobě hvězd a světelných znamení. Tyto znamení oznamují brzký příchod Maitréja krista. Benjamin Cream již 40 let hlásá přechod do nového věku Vodnáře, plného míru a pohody. Lidé nebudou již materielně založeni, všude bude hojnost a blahobyt. Celý svět prý čeká na učitele, mistra moudrosti, který je očekáván všemi náboženstvími pod různými jmény. Maitréja je Kristem pro křesťany, Imámem Mahdím pro muslimy, Krišnou pro hinduisty, Mesiášem pro Židy a Maitréjou Buddhou pro budhisty. Je prý světovým učitelem pro všechny, nábožensky založené či nikoliv, učitelem v nejširším slova smyslu.

Katolíci mají své vlastní proroctví o posledním papeži. Budete se divit předposlední je  Benedict XVI. Kdo bude ten poslední?

Světové dění volá po novém světovém řádu. Sjednotit celý svět a nastolit tak pořádek.

Všechny směry volají po sjednocení, nastolení nového řádu, přechod do nových časů, přechod k duchovnímu životu a blahobytu. To může dokázat jen bytost, která bude schopna oslnit celý svět.

Satan ví, že již má málo času a urputně chystá poslední svod, kdy se bude vydávat za Krista. Bude se snažit svést tímto velkým podvodem celý tento svět. Kdy mu to bude umožněno, je jen na Bohu našem stvořiteli až mu to povolí.

Jen chci upozornit, že všechno má satan již perfektně připraveno. Žádný přechod roku 2012 do blahobytu a lásky není podle Biblických proroctví.

Neříkám že se tento klam stane v tuto dobu, ale pokud se bude něco dít kolem roku 2012, mohl by to být tento satanův poslední podvod a klam.

Jak bude opravdu vypadat příchod Pána Ježíše Krista?

Nyní víme, než nastane opravdový příchod Pána Ježíše Krista se bude satan snažit jeho příchod napodobit. Příchod našeho spasitele bude něco neskutečného. Uvidí ho každé oko, uslyší ho každé ucho.

Matouš 24,27 – Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.

Matouš 24,30-31 – Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.

Marek 13,26 – Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou.

Lukáš  17,24 – Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.

1. Tesalonickým 4,16-18 – Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.

Zjevení 1,7 – Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.

Zdroj: Znamenicasu.cz

4.7/5 - (3 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
2 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments