Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Sex který lže, krade, ničí a zabíjí

Sexualita člověka je neoddělitelně spojená s jeho charakterem, jeho vztahy a tím, kam v životě směřuje (co je předmětem jeho úcty a zájmu).

Emotional-Stages-of-Having-Každý sexuální projev člověka je odhalením jeho nitra – jeho charakteru – a zároveň člověka dál směruje a formuje.

Sexualita je z duchovního hlediska místem konání bohoslužby – proto sexuální spojení muže a ženy v manželství je posvátné – a Hospodin říká, že každý, kdo porušuje manželskou smlouvu – tj. smilní nebo cizoloží – koná modloslužbu a klaní se démonům … a bude ho soudit osobně sám Bůh – trest za zarputilé odmítání činit pokání ze sexuálního hříchu je mimořádně rozsáhlý a závažný a může vést až k věčné smrti člověka – tj. definitivní odmítnutí milosti Boží skrze Ježíše Krista.

Obecně všechny sexuální projevy mají nesmírně silný potenciál formovat nitro člověka, proto je pornografie doslova a do písmene vražedný nástroj – mocně deformující (pervertující) zdravou sexualitu lidí, a tím i jejich vztahy a životní cíl. Pornografie zobrazuje nemanželský sex jako něco normálního – zábavného – dobrodružného – hodnotného – uspokojujícího – ve skutečnosti OPAK JE PRAVDOU – je to jen MOCNÉ PŮSOBENÍ BLUDU A KLAMU zrakové stimulace u mužů a slovní a vztahové stimulace u žen – ve spojení s citovou vyprahlostí většiny lidí.

Sexualita člověka je oheň Hospodinův – je to oheň života, oheň lásky, oheň touhy sdílet celého sebe s milovanou osobou – je to Boží dar – ale jako každý oheň, musí i sexualita hořet v krbu. Oheň sexuality byl stvořen pro krb jménem MANŽELSTVÍ – pouze tam je v bezpečí – pouze tam dává světlo a teplo a všichni v domě z něj mají užitek a velmi se z něj radují. Pokud se ale ten oheň dostane mimo krb, potom spaluje vše, co mu stojí v cestě, dusí, štípe, pálí … a může nakonec spálit celý dům – tj. život člověka i jeho rodiny.

Dar sexuality je jako oheň proto, aby v manželství mezi jedním mužem a jednou ženou vzniklo nerozlučné pouto, které ze z nich udělá jednoho člověka, pouto, které je bude oba formovat, sbližovat, které jim bude dodávat odvahu, hluboký zájem o druhého, které bude posilovat a rozšiřovat jejich vzájemnou důvěru a bezpečí.

  • V sexu jde o vyvrcholení (orgasmus) až na posledním místě – hlavní je vztah, sdílení, vyjadřování vzájemné lásky, péče a ochrany
  • Sex pouze pro vlastní uspokojení je ohavnost
  • Sex bez lásky (ne zamilovanosti – to je něco jiného) – tj. mimo manželský svazek – je ohavnost
  • Sex má rozměr bohoslužby – manželský sex oslavuje Hospodina – nemanželský sex oslavuje ďábla (sem patří i pornografie a sledování sexuálních projevů druhých lidí) – masturbace oslavuje vlastní já (tělesnou pýchu a sobectví – ego)
  • Sex nelze oddělit od charakteru člověka – kdo neovládá vlastní sexualitu – neovládá ani svůj charakter – resp. kdo se poddává sexuálnímu chtíči a perverzi, takový člověk se nevyhnutelně poddává zároveň všem svým negativním charakterovým vlastnostem – toto spojení mezi sexualitou a charakterem je velice úzké

Pornografie je temnota – je to chaos – blokuje správné fungování centrální nervové soustavy i vegetativního nervstva, zahnojuje mysl perverzními obrázkami sexu bez lásky, sexu bez vztahu, sexu mimo manželství – je to smrtonosný jed, který doslova hypnotizuje smysly – ruší a míchá vztahy mezi pocity a myšlenkami a mezi pocity a postoji – jinými slovy deformuje charakter člověka – krade jeho srdce – bere mu životní sílu, schopnost i touhu navazovat vztahy, milovat, odpouštět, radovat se, mít v životě naději, víru, lásku a pokoj …

Ježíš Kristus řekl: “Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí!!!

Masturbace – negace druhého člověka opačného pohlaví

Masturbace je ZCELA nepřirozená aktivita pro člověka, protože člověk byl stvořen jako muž a žena – byl stvořen pro společenství s jedincem opačného pohlaví – tzn. s darem sexuality, ktery je určen výhradně k naprosto jedinečnému způsobu komunikace, který existuje pouze mezi mužem a ženou – pouze v manželství. V žádném jiném vztahu neexistuje komunikace mající přirozeně sexuální rozměr.
Masturbace je negací druhého člověka (opačného pohlaví) – je odmítnutím nebo reakcí na odmítnutí intimního vztahu – to platí pro muže i pro ženy
Masturbací vždy člověk činí násilí vlastní duši, kterou otupuje a znecitlivuje vůči opravdové lásce a dávání se milované osobě

Masturbující člověk významně oslabuje svoji schopnost vyrovnat se s citovými a fyziologickými překážkami, které přirozeně existují mezi mužem a ženou, když se milují (během sexuálního spojení) – tyto přirozené citové a fyziologické překážky existují proto, aby člověk opouštěl svoji sobeckost, svoje ego a opouštěl soustředění se na sebe a své pocity – a tím dozrál k opravdové lásce a intimitě

Masturbace deformuje sexuální vnímání jedinců opačného pohlaví a odcizuje člověka Bohu i sobě samému.

Masturbace je vždy projevem hluboké citové frustrace, samoty a neschopnosti (buď její absence nebo nerozvinutosti) žít pro druhé(ho) a sdílet sebe se svým životním partnerem – v případě svobodného člověka – sdílet sebe se svým Stvořitelem.
Po masturbaci je situace vždy horší než před ní. Tělesná-fyziologická úleva je nahrazena citovou zmateností, zklamáním z přetrvávající osamělosti, vztekem, lítostí, sebelítostí, citovou nenaplněností, výčitkami svědomí a vznikající citovo-tělesnou závislostí na samotném masturbování.

Před masturbací je obvykle přítomna pouze touha – v duševní podobě – citové vzrušení a sexuální myšlenky a představy. Po masturbaci je přítomna NAVÍC ještě neuro-fyziologické rozdráždění pohlavních orgánů, centrální nervové soustavy a hormonálního systému, pneumosomatické následky v podobě mentální a citové zmatenosti a otupělosti, smutku, zklamání z nenaplněnosti, která byla očekávána a nedostavila se (nemůže se principiálně nikdy dostavit – viz výše).

Během masturbace a po ní si tělo vytváří fyziologický a psychický návyk a masturbaci vyžaduje znovu okamžitě po sebemenší regeneraci psychických a fyzických sil – jako únik do světa vášní, bezstarostnosti a volnosti.
Masturbací se tedy vytváří komplikovanější životní prostor a je potom daleko náročnější přijmout sebe sama, přijmout vlastní sexualitu a přijmout svého životního partnera opačného pohlaví s jeho odlišnou sexualitou..
Masturbace komplikuje člověku život a konkrétně pro nezkušeného křesťana může být zdrojem značného duchovního zápasu a pokušení trestat se, žít asketicky, popř. záměrně se poškozovat, být hrubý a násilný k sobě i druhým, zkrátka být zákonický a snažit se problém vyřešit vlastními silami.

Pro nezkušeného nebo vlažného křesťana se masturbace může stát příčinou duchovní zatvrzelosti vůči Duchu Svatému – což v praxi znamená držet se urputně snahy trestat se a “vylepšovat” svými vlastními silami. Výsledkem je větší vzdálenost od Boha, tj. odpadnutí od milosti – neustálé zvyšování náboženského výkonu a praktikování vlastního sebetrýznění, tvrdého asketizmu a odmítání vlastní sexuality, což je modlářstvím úplně stejně jako bezbřehé podléhání masturbaci či pornografii.

Sexualita je Boží dar. Nelze ho skrýt, nelze ho ignorovat, nelze se mu poddat. Přesto je zde a je v každém z nás a Bůh od nás očekává, že i (a hlavně) svoji sexualitu otevřeme působení Jeho milosti skrze Pána Ježíše Krista a že primárním, prvotním a definitivním zdrojem životní radosti a naplnění bude sám Hospodin, nikoliv samotné sexuální touhy a prožitky nebo naopak jejich brutální ignorance, ponižování a zesměšňování.

Zlehčování nebo ignorování vlastní sexuality – samozřejmě v jejím různě zdeformovaném stavu, což je případ každého člověka – obvykle svědčí o touze vlastními silami (s)plnit vlastní měřítka svatosti a spravedlnosti.

Brutální sexuální abstinování – ve smyslu pohrdání, zesměšňování, zneuctívání či ignorování vlastní sexuality – je projevem samospravedlnosti odmítající milost Boží a DAR spravedlnosti, kterou nám vydobil Pán Ježíš Kristus svojí smrtí na Golgotském Kříži.

Pro mnoho lidí je jak jejich vlastní sexualita tak sexualita obecně trnem v oku – je jim nepříjemná, protože ji nejsou schopni sami zcela kontrolovat (nevnímají to jako pokořující a do vztahu k Bohu zvoucí nesoběstačnost (slabost) – nevnímají to jako svědectví o tom, že člověk nepatří sám sobě a že nedokáže sám ovládat všechny oblasti svého života) –

Podle jejich vnímání spravedlnosti (tj. toho co je v Božích očích na správném místě – ve správném postavení vůči Němu) a svatosti (naprosté sjednocení se s Boží vůlí) je tak ruší v podávání (v jejich očích) vysokého náboženského výkonu … v podstatě jsou přesvědčeni, že kdyby se jim podařilo vlastní sexualitu zcela odstranit, v dosažení svatosti by jim už nestála defakto žádná zásadní překážka. Nutno zdůraznit, že tento pohled je nesprávný a ve skutečnosti k žádné svatosti a svobodě nevede. Odmítání sexuality není cestou svatosti, právě naopak! Nejde o odmítání sexuality jako takové, ale o její uzdravení a celkovou rovnováhu.

Bůh stvořil člověka jako sexuální bytost – tj. jako 2 bytosti s opačným pohlavím – jako muže a ženu. Sexualita je tedy Boží výtvor a je bytostnou součástí každého člověka. Zlo se děje tehdy, dojde-li ke zneužití, k podužití nebo k nadužití – tj. změní-li se pozice (místo a účel), pro kterou “to” bylo stvořeno.

Čistota sexuality tedy nespočívá jen v tom, že se jedná o ryze manželskou zkušenost vycházející z lásky a směřující k prohloubení lásky a důvěry, ani pouze v tom, že jsou odmítány určité praktiky z hygienických, citových i morálních důvodů – ale také v tom, že není nástrojem citového vydírání a manipulace. Podužívání daru sexuality v manželství znamená přivlastňovat si něco, co již nepatří mně, ale mé životní partnerce – znamená to odmítat, snižovat, zesměšňovat nebo ignorovat citové a fyziologické potřeby svého životního partnera. To zpravidla vyžaduje enormní duchovní sílu a zralost, aby následné citové ochladnutí nenarůstalo a nezvětšovalo citovou a morální vzdálenost mezi manželi.

Nadužívání daru sexuality je podobně nebezpečné, neboť je zde vážné riziko citového a duchovního otupení jedné nebo obou stran zároveň. Nadužívání daru sexuality s sebou nese další riziko – a tím je modlářství – tj. zbožštění sexu a sexuálních prožitků – a učinění těla hlavní zdrojem radosti a naplnění v životě a nejvyšší hodnotou samotné sexuální splynutí. Takové počínání vede k citové otupělosti, svázanosti a k postupnému otevírání se démonickým silám skrze modlářství.

V dnešní přesexualizované době stále více lidí tíhne k tomu, že vylévají vaničku i s dítětem – a v sexualitě vnímají cosi a priori nečistého, neduchovního, nepatřičného – něco, čeho je potřeba se zcela zbavit, vykořenit to … a zcela zahubit.

Není třeba vysvětlovat, že takový přístup nemá s milosrdenstvím Ježíše Krista vůbec nic společného.

Právě dnešní přesexualizovaná doba, všudypřítomná tělesnost, vyzývavost, plytká zábava, chtivost, kariérismus, samospravedlnost … působí na každého z nás a snaší se nás stáhnout jako mocný proud kalné vody. Ve vlastní síle nemůžeme obstát … proto musel Pán Ježíš Kristus obětovat vlastní dokonalý a bezhříšný život za každého z nás … tím nám zprostředkovává MOC k proměně, MOC k vítězství, MOC odolávat a odolat VŠEM pokušením, které Nepřítel nastražil – včetně a hlavně DEFORMACI LIDSKÉ SEXUALITY v podobě pornografie, předmanželského a nemanželského sexu, prostituce, homosexuality, incestu, bestiality, pedofilii, zoofilii, sadomasochismu a masturbaci (a všech podob sexuality kromě věrné manželské láskyplné sexuality)

Největším hříchem, kterého se člověk může dopustit, je na Bohu – na Kristu – nezávislý život. Vždy když se snažím žít si podle vlastních představ – podle vlastních měřítek – nebo měřítek druhých lidí – např. naší společnosti – kde se neustále posouvají hranice. Pokud Kristus za nás položil svůj dokonalý a bezhříšný život, potom jsme osvobozeni od nezávislosti na Bohu – tedy od hříchu!!!

Zdroj: pornojelez.blog.cz

3.2/5 - (33 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Cizoložství a manželství

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Boj proti pornografii

Sexuální morálka dle Bible

Potrat bol hlavnou príčinou smrti vo svete v roku 2018, lekári ním zabili až 42 miliónov ľudí

Co říká Bible o předmanželském sexu?

Bible a rozvod v manželství

Sex který lže, krade, ničí a zabíjí

Kdo byla Kainova žena? Byla jeho sestrou?

Realistický pohled na pornografii

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments