Ježíš Kristus

Křesťanské stránky a sociální síť

Vládce tohoto světa

Environmental concept. Some images in montage provided by NASA (http://visibleearth.nasa.gov/)

vládce tohoto světa je již odsouzen. (Jan 16/12)

 

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu

a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ (Matouš 4/8)

Napadlo vás někdy otázka, kdo vládne tomuto světu? Proč je tolik násilí a zvrácenosti na tomto světě, proč Bůh nezasahuje?

Dle veršů uvedené výše je jasné, že aktuálně tomuto světu vládne satan ďábel a proč tomu tak je?
Neboť první člověk – Adam propadl hříchu a neuposlechl Boží přikázání a tak již svět nemohl zůstat v Boží svatosti a čistoty, protože Adam už byl hříšný a hřích v Božím království a v Boží přítomností nemůže obstát. Proto Bůh vyhnal Adama i Evu z rajské zahrady a dal klíče/umožnil satanu ďáblu, aby vládl tomuto světu.

Satan už od počátku věku toužil po vládě v nebi a chtěl se rovnat se samotným Bohem:

„Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“
(Izajáš 14/12)

Bůh mohl satana okamžitě zničit a tím ukončit i jeho povstání proti Němu. Jenže to by pak nikdo nemiloval Boha z lásky, ale ze strachu a obav. Proto Bůh dal satanovi prostor a čas, aby se předvedl a ukázal světu i vesmíru svou vládu, jakým způsobem by vládl. A tak vypadá jeho nadvláda na tomto světě. Bůh však má všechno pod kontrolou a pokud by Bůh neomezoval satana, tak by svět už byl dávno v zániku.

Hospodine, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. (Izajáš 37/16)

Když Pilát se zeptal Ježíše, jestli je králem, Ježíš mu odpověděl:

„Království mé není z tohoto světa. Byť z tohoto světa bylo království mé, služebníci moji bránili by mne, abych nebyl vydán Židům. Ale nyní mé království není odsud.“ (Jan 18/36)

Ježíš zde zdůraznil, že aktuálně nevládne tomuto světu on, ale satan ďábel. Bůh však satana omezuje v jeho nadvládě, aby nepřipravil světu o veškerý život, protože je to hlavní cíl a úmysl satana ďábla, protože čím více lidí přijdou o věčný život, tím méně bytosti a lidí budou Boha uctívat. Bůh dal člověku svobodnou vůli rozhodování, kterou stranu si zvolí, jestli život, nebo smrt. Stejně tak i Adam s Evou měli možnost svobodné volby. Zatím co Bůh nám dává svobodnou volbu, satan lidem tu volbu vnucuje a donucuje. Adam s Evou se mohli rozhodnout sami, jestli budou jíst zakázané ovoce, či nikoliv, avšak satan se svým lhaním donutil, aby to jedli bez ohledu na následky.

Stejně tak je i dnešní život. Dříve se satan pokoušel násilím odpuzovat lidí od Boha, v dnešní době je jeho cílem duchovnímu napadení a falešnými náboženstvím, aby lidé buď neuvěřili v Boží existenci a nebyli tak zachránění, nebo aby věřili v bludy a falešným náboženstvím, který nenese žádné ovoce a plody života.

Kdo však přijal Ježíše Krista do svého života a svěřil mu svůj život, má o život věčný postaráno, protože Ježíš Kristus – Boží Syn, smyl veškeré hříchy světa a vzal to na sebe, jako Boží obětní Beránek a zaplatil za naše hříchy tu nejvyšší cenu, aby nás tak vykoupil z tohoto světa, abychom i my mohli být tam, kde je On.

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ – Ježíš Kristus (Jan 14/6)

„Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (1. Janův 5/12)

Proto Ježíš varuje těm, kteří ho nepřijali do svého života za svého Pána a Spasitele a nikdy ho ve svém srdci neměli:

„Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘

A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘“ (Matouš 7/22)

Proto bojujte! Jako bojoval se světem náš Pán a náš životní vzor, Pán pánů a Král králů: Ježíš Kristus.
Nenechte se svést tímto světem, náboženstvími a rozkošemi tohoto světa, neboť nevíte, kdy se ten onen den konce vlády tohoto hříšného světa nastane.

3.2/5 - (4 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Počet přírodních katastrof se za 20 let zdvojnásobil.

Jak vznikly rasy člověka

Boj proti pornografii

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
2 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments