Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Vládce tohoto světa

Environmental concept. Some images in montage provided by NASA (http://visibleearth.nasa.gov/)

vládce tohoto světa je již odsouzen. (Jan 16/12)

 

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu

a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ (Matouš 4/8)

Napadlo vás někdy otázka, kdo vládne tomuto světu? Proč je tolik násilí a zvrácenosti na tomto světě, proč Bůh nezasahuje?

Dle veršů uvedené výše je jasné, že aktuálně tomuto světu vládne satan ďábel a proč tomu tak je?
Neboť první člověk – Adam propadl hříchu a neuposlechl Boží přikázání a tak již svět nemohl zůstat v Boží svatosti a čistoty, protože Adam už byl hříšný a hřích v Božím království a v Boží přítomností nemůže obstát. Proto Bůh vyhnal Adama i Evu z rajské zahrady a dal klíče/umožnil satanu ďáblu, aby vládl tomuto světu.

Satan už od počátku věku toužil po vládě v nebi a chtěl se rovnat se samotným Bohem:

„Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“
(Izajáš 14/12)

Bůh mohl satana okamžitě zničit a tím ukončit i jeho povstání proti Němu. Jenže to by pak nikdo nemiloval Boha z lásky, ale ze strachu a obav. Proto Bůh dal satanovi prostor a čas, aby se předvedl a ukázal světu i vesmíru svou vládu, jakým způsobem by vládl. A tak vypadá jeho nadvláda na tomto světě. Bůh však má všechno pod kontrolou a pokud by Bůh neomezoval satana, tak by svět už byl dávno v zániku.

Hospodine, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. (Izajáš 37/16)

Když Pilát se zeptal Ježíše, jestli je králem, Ježíš mu odpověděl:

„Království mé není z tohoto světa. Byť z tohoto světa bylo království mé, služebníci moji bránili by mne, abych nebyl vydán Židům. Ale nyní mé království není odsud.“ (Jan 18/36)

Ježíš zde zdůraznil, že aktuálně nevládne tomuto světu on, ale satan ďábel. Bůh však satana omezuje v jeho nadvládě, aby nepřipravil světu o veškerý život, protože je to hlavní cíl a úmysl satana ďábla, protože čím více lidí přijdou o věčný život, tím méně bytosti a lidí budou Boha uctívat. Bůh dal člověku svobodnou vůli rozhodování, kterou stranu si zvolí, jestli život, nebo smrt. Stejně tak i Adam s Evou měli možnost svobodné volby. Zatím co Bůh nám dává svobodnou volbu, satan lidem tu volbu vnucuje a donucuje. Adam s Evou se mohli rozhodnout sami, jestli budou jíst zakázané ovoce, či nikoliv, avšak satan se svým lhaním donutil, aby to jedli bez ohledu na následky.

Stejně tak je i dnešní život. Dříve se satan pokoušel násilím odpuzovat lidí od Boha, v dnešní době je jeho cílem duchovnímu napadení a falešnými náboženstvím, aby lidé buď neuvěřili v Boží existenci a nebyli tak zachránění, nebo aby věřili v bludy a falešným náboženstvím, který nenese žádné ovoce a plody života.

Kdo však přijal Ježíše Krista do svého života a svěřil mu svůj život, má o život věčný postaráno, protože Ježíš Kristus – Boží Syn, smyl veškeré hříchy světa a vzal to na sebe, jako Boží obětní Beránek a zaplatil za naše hříchy tu nejvyšší cenu, aby nás tak vykoupil z tohoto světa, abychom i my mohli být tam, kde je On.

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ – Ježíš Kristus (Jan 14/6)

„Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (1. Janův 5/12)

Proto Ježíš varuje těm, kteří ho nepřijali do svého života za svého Pána a Spasitele a nikdy ho ve svém srdci neměli:

„Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘

A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘“ (Matouš 7/22)

Proto bojujte! Jako bojoval se světem náš Pán a náš životní vzor, Pán pánů a Král králů: Ježíš Kristus.
Nenechte se svést tímto světem, náboženstvími a rozkošemi tohoto světa, neboť nevíte, kdy se ten onen den konce vlády tohoto hříšného světa nastane.

3.2/5 - (4 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Bůh nemůže milovat hřích, ani ty, co hřích páchají

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
2 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments