Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Navigace fóra
Pro vytváření příspěvků a témat musíte být přihlášeni.

Ježiš ako Mesiáš

Je Ježiš Mesiášom ?

1 : Mesiáš privedie veriacich v zachovávanie Tory 

Boh jasne učil, že 5 kníh Mojžišových (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuterónium) je pre Izraelčanov, ako i cudzincov Nm 15:16večne platný Zákon Dt 29:29; Dt 11:1ku ktorému nie je možné nič pridať, ani z neho nič odobrať Dt 13:1;Dt 18:5;Dt 11:8,Ježiš však zrušil jedenie nečistých jedál Mk 7:19; Sk 11:9; zakázal priepustný list Mt 19:7; zmenil slávenie soboty na nedeľu Sk 20:7; zrušil prinášanie krvavých obiet Heb 9:12, zaviedol nové učenie v podobe jedenia eucharistie Mt 26:28. krstu na odpustenie hriechov Sk 2:38 atd.... Rušením a pridávaním nových Zákonov porušoval nariadenie Tóry a tým sa hneď identifikoval ako falošný prorok.

Kniha Numeri 15:16

"Ten istý zákon a to isté právo je platné pre vás aj pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava."

Kniha Deuteronómium 29:29

"Čo je tajné, to patrí Pánovi, nášmu Bohu; čo je zjavné, to je pre nás a našich synov až naveky: aby sme plnili tento zákon až do ostatného slova."

Kniha Deuteronómium 11:1

"Miluj teda Pána, svojho Boha, a zachovávaj jeho pravidlá, zákony, nariadenia a príkazy v každý čas!"

Kniha Deuteronómium 13:1

"Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš."

Kniha Levitikus 18:5

"Preto zachovávajte moje ustanovenia a moje príkazy! Kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Ja som Pán!"

Kniha Deuteronómium 11:8

"máte zachovávať všetky príkazy, ktoré vám ja dnes nariaďujem, aby ste boli silní, aby ste vtiahli a zaujali krajinu, do ktorej chcete vojsť, aby ste ju vlastnili"

Vedel by mi nejaký kresťan toto vysvetliť ? Ako je možné, že Ježiš zrušil prikázy Tory ktoré mali byť večné ?

Zdravím, vy jste Žid, nebo ako? :) Ako niekto može napísat, že Ježíš je falošný prorok?

Ježíš Kristus je Bůh Otec v těle člověka. JESHUA (Immanuel) = Boh s námi (YHWH).

Ježíš řekl: "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit." (Matouš 5/17)

Ježíš Kristus převzal na sebe veškeré zákony, abychom nebyli pod prokletím zákona (jak říká apoštol Pavel). Žádný člověk na světě nemůže zachovávat Boží zákony dokonale bez chyby. Ježíš tento úkol splnil, proto je naplnil tím, že to převzal na sebe a přibyl to na kříž, aby člověk byl ospravdlněn od těchto zákonů, skrze víry a přijetí Krista za svého Pána a Spasitele. Protože Kristus převzal naše břemena a hříchy na sebe, zachovával Boží zákony a byl obětován pro naše vykoupení k Bohu.
Jak je psáno v Starým Zákoně u Izajaše 53/5: "On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami!"

V Starým zákoně jsme měli zákony, v Novým zákoně máme Ducha svatého (Bůh sepsal zákony do naších srdcí, jak slíbil), který nám usvědčuje, že děláme něco špatně, co se Bohu nelíbí. Proto kdo je v Kristu je nové stvoření, již nemůže dopouštět vědomého hříchu, protože Boží Duch, který v nás křesťanech přebývá, se za nás přimlouvá, že je to špatně.

Vy jste asi četl jen Starý Zákon Bible - Tora. Což je Židovské náboženství. Pokud máte pochybnosti o Kristovy, čtěte proroka Izajáše (Starý Zákon), který dosvědčuje o Kristu. Když už odmítáte číst Nový Zákon o Kristu.

Zde je článek, který vám napoví:

https://kristusjezis.cz/jezis-proste-dalsi-clovek/

Ještě dodatek:
2. Korintským 3 kde apoštol Pavel říká:
"Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista. Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život."

"Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus." (Koloským 2/13)

Ježíš Kristus je Synem Boha.

 


Ve fóru platí pravidlo:

  1. Neurážet Boha.
  2. Neurážet diskutující členy fóra.
  3. Arogantní a sprosté nadávky jsou zakázané.
  4. Zcestné nauky a vnucování falešného učení mimo Bible, bude vymazané.
  5. Jakákoliv propagace, nebo zneužití fóra pro propagací vlastních potřeb, bude vymazané.
  6. Častým porušováním těchto pravidel, bude uživatel buď zablokován, nebo vymazán.