Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Navigace fóra
Pro vytváření příspěvků a témat musíte být přihlášeni.

Manželství vs. Partnerství

Co je podle vás správné? Žít v manželství, nebo v partnerství?

Obojí je správné. Já osobně na vztah nepotřebuji nějaký úřední papír k tomu, abych to bral vážně a navíc pokud manželství nevyjde, pak se oba ještě zbytečně stresují rozvodem a tahanicemi o majetek a děti.

Zkusím uvést pár veršů z Bible :) ohledně manželství.

Ježíš jim odpoví: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku (rozvod). Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku (rozvede se) z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“
Učedníci mu řekli: „Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit.“
On jim odpověděl: „Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je to dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“
(Matouš 19/8)

"Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.
Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddá-li se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži." (Římanům 7/2)

"Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já.
Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit.
Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji – ne já, ale Pán – aby žena od muže neodcházela.
A když už odejde, ať zůstane neprovdána nebo se s mužem smíří; a muž ať ženu neopouští.
Ostatním pravím já, a ne už Pán: Má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští.
Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem, jinak by vaše děti byly nečisté; jsou však přece svaté!
Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh nás povolal k pokoji.
Víš snad, ženo, zda se ti podaří přivést muže ke spáse? Víš snad, muži, zda se ti podaří přivést ženu ke spáse?" (1 Koryntským 7/8)

"Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh."
(Židům 13/4)

Z tohoto hlediska si myslím, že je buď lepší zůstat svobodným, nebo vstoupit do manželství, jak říká Bible. Tudíž žít v partnerství je nezodpovědná lehkomyslnost, kdy muži můžou takto střídat ženy jako ponožky, to stejné i ženy a tak ztrácejí svatost své tělesné schránky. Bůh říká:
"Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy."  (1. Korintským 3, 17)

Někteří by v manželství žili rádi, ale nemohou, protože křesťanská tradice jim od dob vydání Theodosiova zákoníku upírá základní lidská práva.

Mimochodem, v Theodosiově zákoníku byly mimo zákon postaveny nejen stejnopohlavní vztahy, ale třeba také všechny jiný pozice než ta "misionářská". :) Takže kdo to dělá třeba na koníčka nemá co komu zakazovat svatbu.

Michal has reacted to this post.
Michal

Nevím kdo je Theod :) a co to má společného s učením Bible, ale Bůh v Bibli říká: cokoliv je mimo manželství muže a ženy je ohavnosti před Bohem.

V Starým Zákoně Bůh dokonce přikazoval Izraelity, aby ukamenovali každého, kdo se dopouštěl těchto ohavnosti jako dnes LGBT komunita. Stejně tak zničil i Sodomu a Gomoru kvůli těmto ohavnostem. Jak říkal Ježíš sám: "Pravím vám, že Sodomě bude v onen (soudní) den lehčeji než tomu městu (LGPT komunitě)."

Nebo jinde je psáno v Bibli: "Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně."

A z historie víme, že Sodoma  a Gomora není vymyšlenou pohádkou, že tam skutečně pršelo sýra s ohněm a že ta města skutečně existovala. Takže Bůh nesnese tyto zvhle nechutnosti podobě LGBT a jiných smilstva mimo manželství (muže a ženy)


Ve fóru platí pravidlo:

  1. Neurážet Boha.
  2. Neurážet diskutující členy fóra.
  3. Arogantní a sprosté nadávky jsou zakázané.
  4. Zcestné nauky a vnucování falešného učení mimo Bible, bude vymazané.
  5. Jakákoliv propagace, nebo zneužití fóra pro propagací vlastních potřeb, bude vymazané.
  6. Častým porušováním těchto pravidel, bude uživatel buď zablokován, nebo vymazán.