Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

List Titovi

  • Přidáno: 11 ledna, 2013
  • Zobrazeno: 3 398 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Vstupní pozdrav

1 ¹ Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství, ² aby měli nadějí na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas ³ zjevil své slovo v kázání, které mi bylo svěřeno z rozkazu našeho Spasitele Boha – ⁴ Titovi, vlastnímu synu ve společné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Spasitele.

Uspořádání církevní práce

⁵ Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. ⁶ Mají to být lidé bezúhonní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. ⁷ Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý. ⁸ Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, ⁹ pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce.

Odmítnutí bludařů

¹⁰ Je mnoho těch, kteří se nepodřizují, vedou prázdné řeči a svádějí lidi: jsou to hlavně ti, kteří lpí na obřízce. ¹¹ Těm je třeba zavřít ústa. Pro hanebný zisk učí tomu, co se nepatří, a rozvracejí tím celé rodiny. ¹² Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: ,Kréťané jsou sami lháři, zlá zvířata, lenivá břicha.‘ ¹³ A je to pravdivé svědectví. Proto je přísně kárej, aby měli zdravou víru ¹⁴ a nedrželi se židovských báji a příkazu lidí, kteří se odvracejí od pravdy. ¹⁵ Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněný. ¹⁶ Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopní jakéhokoli dobrého skutku.

Pořádek v církvi

2 ¹ Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. ² Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. ³ Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém ⁴ a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, ⁵ byly rozumné, cudné staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.
⁶ Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní, ⁷ a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené, důvěryhodné, ⁸ ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného.
⁹ Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají, ¹⁰ ať nic nezpronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha.
¹¹ Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem ¹² a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku ¹³ a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. ¹⁴ On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
¹⁵ Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.

Boží milost vede ke kázni

3 ¹ Připomínej bratřím, ať jsou podřízení těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať  jsou vždy hotovi jednat dobře. ² Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. ³ Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudili, byli jsme otroky všelijakých vášni a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. ⁴ Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: ⁵ On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jimž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. ⁶ Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, ⁷ abychom ospravedlněni jeho milosti měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.
⁸ Tato slova jsou spolehlivá, a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné.
⁹  Hloupím sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. ¹⁰ Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni; ¹¹ je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud.

Osobní pokyny a pozdravy

¹² Jakmile k tobě pošlu Artemu nebo Tychika, přijď hned ke mně do Nikopole. Rozhodl jsem se, že tam strávím zimu. ¹³ Zákoníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nechybělo. ¹⁴ Ať se učí i naší lidé vynikat v dobrých skutcích, kde je jich naléhavě potřebí, aby nebyli neužiteční.
¹⁵ Pozdravuji tě všichni, kdo jsou se mnou. Vyřiď pozdrav našim přátelům ve víře. Milost s vámi se všemi. *

*Amen

HodnotitList Titovi
Zobrazit konkrétní verš:

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments