Ježíš Kristus

Křesťanské stránky a sociální síť

Bible

Bible Ekumenicky
 • 30 srpna, 2013 Žádné komentáře
  4.4/5 - (11 hlasů)

  Evangelium podle Matouše 1-10

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Původ Ježíše Krista 1 ¹ Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, Syna Abrahamova. ² Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a […]

 • 29 srpna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (2 hlasů)

  Evangelium podle Matouše 11-20

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] O Janu Křtiteli 11 ¹Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech.²Jan uslyšel ve vězení […]

 • 28 srpna, 2013 Žádné komentáře
  4.6/5 - (5 hlasů)

  Evangelium podle Matouše 21-28

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”]Vjezd do Jeruzaléma 21 ¹ Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky ² a řekl jim: […]

 • 27 srpna, 2013 Žádné komentáře
  3.7/5 - (4 hlasů)

  Evangelium podle Marka

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vjezd do Jeruzaléma 1 ¹ Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. ² Je psáno u proroka Izaiáše: ,Hle, já posílám posla před tvou […]

 • 26 srpna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Evangelium podle Lukáše 1 – 10

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Věnování Theofilovi 1 ¹ I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, ² jak nám je […]

 • 25 srpna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Evangelium podle Lukáše 11 – 24

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Modlitba Páně 11 ¹ Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit […]

 • 02 června, 2013 Žádné komentáře
  2.7/5 - (4 hlasů)

  Evangelium podle Jana 1-10

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”]Prolog 1 ¹ Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. ² To bylo na počátku u Boha. ³ […]

 • 01 června, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Evangelium podle Jana 11 – 21

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vzkříšení Lazara 11 ¹ Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. ² To byla ta Marie, […]

 • 24 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Skutky Apoštolů 1-10

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Nanebevstoupení Ježíšovo 1 1 První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku 2 až do dne, […]

 • 23 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Skutky Apoštolů 11-28

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Petrova obhajoba v Jeruzalémě 11 1 O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku. 2 Když […]

 • 22 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  List Římanům

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní pozdrav 1 1 Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, 2 jež Bůh ústy svých proroků předem […]

 • 21 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  První list Korintským

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní pozdrav a díkůvzdání 1 1 Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenés 2 církvi Boží v Korintu, posvěceným […]

 • 20 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Korintským

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní pozdrav 1 1 Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé […]

 • 19 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Galatským

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, ² i […]

 • 18 ledna, 2013 2 komentáře
  3/5 - (2 hlasů)

  List Efezským

  Vstupní pozdrav [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] 1 ¹ Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši; ² Milost vám a pokoj od Boha […]

 • 17 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Filipským

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíš, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům: […]

 • 16 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Koloským

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus ² Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost […]

 • 15 ledna, 2013 Žádné komentáře
  4/5 - (1 hlas)

  První list Tesalonickým

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní pozdrav a díkůvzdání 1 ¹ Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a […]

 • 14 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Tesalonickým

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu. ² Milost vám a […]

 • 13 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  První list Timoteovi

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní pozdrav  1 ¹ Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, ² Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: […]

 • 12 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Timoteovi

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši – ² Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství […]

 • 11 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Titovi

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání […]

 • 10 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Filemonovi

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”]Pozdrav a díkůvzdání ¹ Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, ² sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v […]

 • 09 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Židům

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Syn – konečně zjevení Boží slávy 1 ¹ Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; ² v tomto posledním čase […]

 • 08 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (2 hlasů)

  List Jakubův

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”]Vstupní slovo 1 ¹ Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře. Zkoušky a pokušení ² Mějte z toho jen radost, […]

 • 07 ledna, 2013 Žádné komentáře
  4/5 - (1 hlas)

  První list Petrův

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní slovo 1 ¹ Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii ² […]

 • 06 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Petrův

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní slovo 1 ¹ Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha […]

 • 05 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  První list Janův

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”]Vstupní slovo 1 ¹ Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se […]

 • 04 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Janův

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní slovo ¹Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji – a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. ² […]

 • 03 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (2 hlasů)

  Třetí list Janův

  [raw_html_snippet id=”vyhledavac”] Vstupní slovo ¹ Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě. ² Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře […]

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online