Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

První list Janův

  • Přidáno: 05 ledna, 2013
  • Zobrazeno: 2 942 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Vstupní slovo

1 ¹ Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. ² Ten život byl zjevem, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. ³ Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem. ⁴ To píšeme, aby naše radost byla úplná.

Jsme povolání do světla

⁵ A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. ⁶ Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíte ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. ⁷ Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. ⁸  Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. ⁹ Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
¹⁰ Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

2 ¹ Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. ² On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. ³ Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. ⁴ Kdo říká: ,Poznal jsem ho‘, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. ⁵ Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. ⁶ Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.
⁷ Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. ⁸ A přece vám píšu přikázání nové- vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí. ⁹ Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. ¹⁰ Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. ¹¹ Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.

Oddělenost od světa

¹² Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. ¹³ Píšu vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým.
¹⁴ Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám. Mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.
¹⁵ Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. ¹⁶ Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. ¹⁷ A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

Varování před bludaři

¹⁸ Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina. ¹⁹ Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. ²⁰ Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte všechno. ²¹ Nepsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy.
²² Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. ²³ Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. ²⁴ Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci. ²⁵ A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný.
²⁶ Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou. ²⁷Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.

Děti Boží a děti ďáblovy

²⁸ Nyní tedy, děti zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jim zahanbeni při jeho příchodu. ²⁹ Víte-li, že on je spravedlivý, pochopíte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho rozen.
3 ¹ Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.
² Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. ³ Každý, kdo má tuto nadějí v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.
⁴ Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.
⁵ A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. ⁶ Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.
⁷ Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý. ⁸ Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. ⁹ Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. ¹⁰ Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. ¹¹ Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali. ¹² Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé.

Láska znakem nového života

¹³ Nedivte se, bratří, když vás svět nenávidí. ¹⁴ My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. ¹⁵ Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah – a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě.
¹⁶ Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. ¹⁷ Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska?
¹⁸ Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. ¹⁹ V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ²⁰ ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! ²¹ Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; ²² oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. ²³ A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. ²⁴ Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

Duch pravdy a duch klamu

4 ¹ Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. ² Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyzvání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; ³ každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše Krista, který přišel v těle, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.
⁴ Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. ⁵ Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší. ⁶ My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu.

Kdo je z Boha, miluje bratra

⁷ Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. ⁸ Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. ⁹ V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. ¹⁰ V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. ¹¹ Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. ¹² Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
¹³ Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. ¹⁴ A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. ¹⁵ Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. ¹⁶ Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. ¹⁷ V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. ¹⁸ Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
¹⁹ My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. ²⁰ Řekne-li někdo: „Já miluji Boha“, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. ²¹A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.

Vítězství nad světem

5 ¹ Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. ² Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. ³ V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká, ⁴ neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
⁵ Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? ⁶ To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže; a Duch o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda. ⁷ Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou.  ⁸ A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou.  ⁹ Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží; Boží svědectví je to, co pověděl o svém Synu. ¹⁰ Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.
¹¹ A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. ¹² Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.

Moc modlitby

¹³ Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. ¹⁴ Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. ¹⁵ A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.
¹⁶ Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti; o takovém neříkám, abyste za něj prosili. ¹⁷ Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti.

Závěr

¹⁸ Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne. ¹⁹ Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého. ²⁰ Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. ²¹ Děti, varujte se modlářství.*

Amen.

HodnotitPrvní list Janův
Zobrazit konkrétní verš:

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments