Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Nový Zákon

Úvod do Nového zákona

V NZ se dovršuje a naplňuje Boží zjevení skrze Ježíše Krista (srv. Žd 1,1-2). Ve čtyřech evangeliích apoštolové nebo jejich učedníci podávají to, co Ježíš konal a čemu učil; Skutky apoštolů vypravují o počátcích církve a o jejím rozšíření; Listy Pavlovy a jiné apoštolské spisy potvrzují poselství o Kristova díla a konečné vítězství Boží i těch, kdo věrně vytrvají ve spojení s Kristem.

Jednotlivé knihy NZ, napsané v průběhu druhé poloviny 1. Stol., byly brzy souseděny ve sbírku. Pro Pavlovy listy máme o tom náznak už ve 2Pt 3,16. Ve spisech apoštolských otců Klementa Římského, Ignáce z Antiochie a Polykarpa na přelomu 1. a 2. Stol. Nacházíme četné narážky téměř na všechny knihy NZ. Před polovinou 2. Stol. Je církevní spisovatelé citují se stejnou autoritou jako Písmo svaté Starého zákona.

Bludné názory (Markiónův soupis kolem r.150) vedly církevní autoritu k přesnému vymezení kánonu posvátných knih, to jest ke stanovení, které křesťanské spisy jsou inspirovaným slovem Božím. První soupis (kánon) knih Nového zákona se zachoval v tzv. Zlomku Muratoriho, který vznikl ve druhé polovině 2. stol. v římské církevní obci a byl objeven r. 1740 L. A. Muratorim v Ambroziánské knihovně v Miláně. V tomto kánonu chybí List Židům, List Jakubův, dva listy Petrovy a jeden list Janův. Protože však Hippolit Římský tyto listy přijímá jako Písmo svaté, ze říci, že v západní církvi byla v té době již úplná sbírka knih Nového zákona.
Ve východních církvích nepoužívali někteří církevní otcové jako Písmo svaté List Židům, List Jakubův, 2. L. Petrův, 2. a 3. L. Janův, List Judův a Apokalypsu (deuterokanonické knihy NZ).
První úplný seznam knih Nového zákona na Východě je obsažen v 39. listu biskupa Athanasia z r. 367. Nejstarším zachovaným úředním dokumentem, který uvádí úplný výčet novozákonních knih, je 36. kánon plenárního sněmu afrického v Hippo Regiu r. 393; nejstarší papežskou listinou je list Inocence I. Biskupu Exuperiovi z r. 405.
Všechny novozákonní knihy byly sepsány řecky, tehdejším běžně používaným typem řečtiny, zvaným koiné dialektos (obecný jazyk). Jazyková úroveň jednotlivých knih je různá. Nejlepší řečtinou jsou psány list Židům, List Jakubův a Skutky apoštolů.
Originály Nového zákona byly zřejmě psány na papyrových svítcích, krátké na listech. Pozdější opisy byly pořizovány na papyrových nebo pergamenových listech spojovaných v knihy (kodexy). Protože papyrus velmi trpí opotřebováním a vlivy vlhkosti, nezachoval se žádný z originálů. Z opisů papyrů se zachovalo, především v suchém písku egyptských pouští, přes 80 zlomků.
Nejstarší z nich je malý zlomek s několika verši 18 kap. Evangelia podle Jana (papyrus Rylands 457, P 52) z 1. třetiny 2. stol. Z doby kolem r. 200 pocházejí papyry Bodmerovy, původem z Egypta; obsahují Evangelium podle Lukáše. Ze 3. stol. Se dochovaly rozsáhlé zlomky kodexů, papyry Chester-Beatty: P45 obsahuje zlomky ze všech čtyř evangelií a Skutků apoštolů, P46 listy Pavlovy (List Židům je zařazen na druhé místo za List Římanům), P 47 velkou část Zjevení Janova.

Hlavní svědky a prameny textu Nového zákona jsou pergamenové kodexy. Nejstarší a nejdůležitější jsou: ze 4. stol. Kodex vatikánský (značka B), snad jeden z padesátí opisů Bible, které dal pořídit císař Konstantin Veliký, a Kodex sinajský (značka S nebo Álef); z 5. stol. Kodex alexandrijský (A), Kodex Efrémův (C), z 6. stol. Kodex Bezův (D). Tento rukopis má mnoho textových odchylek od ostatních kodexů. Celkem se zachovalo na 4000 rukopisů Bible nebo jejích částí, zvláště lekcionářů, z toho na 200 majuskulních-unciálních (psaných velkým písmeny řecké abecedy) ze 4.-9. stol. A na 2500 minuskulních-kurzivních (napsaných v malých písmenech) z 10. až 16. stol. Žádná starověká kniha se nezachovala v rukopisech tak starých a tak početných jako Nový zákon.
Přirozeným a nutným důsledkem tak velikého poštu rukopisů jsou různá čtení, varianty. Kritický rozbor ukázal, že sedm osmin textu je bez odchylek. Jen jedna osmina textu má varianty, ale ve většině případů se jedná o přehození slov nebo o bezvýznamné gramatické a stylistické rozdíly. Vážnějších odchylek je málo (např. J 7,53 – 8,11; Ř 16,25 – 27). Varianty vznikaly bez zlého úmyslu přehlédnutím nebo přeslechnutím při pořizování opisů. Opisovači byli někdy vedeni snahou uvést v soulad paralelní texty z různých knih nebo rozdělit skupinu hlásek (psalo se bez mezer mezi slovy) tak, aby slova dávala jasnější smysl, nebo omylem napsali do textu poznámku psanou na okraji.
Množství odchylných čtení vedlo ke snahám o nápravu recenzemi, tj. kritickým sjednocením textu. Tak vznikly skupiny rukopisů s charakteristickými typy textu. Z tohoto hlediska je možno rozdělit novozákonní rukopisy do několika skupin, např. text západní, byzantský apod.
Řecký text Nového zákona byl velmi záhy překládán do jiných jazyků. Nejstarší překlady byly pořízeny z řeckého textu staršího, než je dochován v Kodexu vatikánském i v papyrech Chester-Beatty. Starý syrský překlad vznikl už kolem r. 200. Koptské (egyptské) překlady se zachovaly v rukopisech ze 4. a 5. stol. Do latiny byl Nový zákon přeložen ve 2. stol. Tento starý latinský překlad se zachoval ve dvou typech, africkém a evropském: evropský typ v kodexech z Vercelli (4. stol.) a z Verony (4.-5. stol.), africký v kodexech z Bobbia (4.-5. stol.) a palatinském (5.stol.) Byl zrevidován církevním otcem Jeronýmem a v této podobě se pod jménem Vulgáta stal úředním textem latinské církve.

Evangelia

Řecké slovo evangelium (euangelion) znamená dobrou zprávu či radostnou zvěst. V křesťanském prostředí nabylo zvláštního významu. První křesťané je ještě před napsáním nejstarších novozákonních spisů použili pro svědectví o Ježíši Kristu, především o tom, že jeho život neskončil potupnou smrtí: Kristus vstal z mrtvých a byl vyvýšen. Bůh se k němu a k jeho dílu přiznal a zjevil jeho božství. Toto zjevení není jen vnějším sdělením, ale znamená přetvoření celé osobnosti toho, který je přijímá. Přijímáno je vírou a předáváno je vyznáním. Proto evangelium v původním smyslu tvar formulí víry, ustálených ústní tradicí, jako např. 1K 15,3b-5 nebo Ř 1,3-4. Spisy o Ježíšově vystoupení, které vrcholí teprve jeho vzkříšením, začaly být označovány jako evangelium až v polovině druhého století. V Novém zákoně se tedy slovo evangelium všude vztahuje jen na ústní zvěst: především na zvěst o Ježíšově vzkříšení, místy i na Ježíšovu zvěst o království Božím, protože první křesťané chápali velikonoční události o Ježíšově vzkříšení jako počátek jejího naplnění. Z toho plyne, že i na začátku Markova evangelia (1,1) se slovo evangelium vztahuje na zvěst o vzkříšení, kterou celé evangelium vrcholí (16,6). Jestliže v prvním verši Markova evangelia a čteme, že jde o začátek evangelia“, vztahuje se to patrně na celý spis, jenž je tak charakterizován jako „začátek“ zvěsti o vzkříšení. Má být vypsáním toho, co Ježíšově smrti a jeho vzkříšení předcházelo a co je pro jeho pochopení nezbytné v pozdější době a v prostředí, v němž nebylo možno předpokládat znalosti o Ježíšově životě a o jeho učení. Evangelia jako knihy vysvětlují, kdo to byl a jak jednal vzkříšený Spasitel za svého pozemského života. Zachycují jak pašijní příběh a zvěst o Ježíšově vzkříšení, tak i soubory jeho výroků a lidovou tradici o jeho činech. Z úvodu Markova evangelia, které je z biblických evangelií nejstarší, bylo později slovo evangelium vzato jako označení celého tohoto druhu náboženské literatury.

Při četbě evangelií mějme na mysli, že důvodem k jejich sepsání byla zkušenost s živým Kristem, který je uprostřed církve přítomen v jejím zvěstování i ve svátostech. Tato zkušenost ovlivnila i literární podobu evangelií a jejich způsob vyjadřování. Nejde v nich jen o popis událostí, i když evangelijní vyprávění má historický základ. Zvláštní literární formy, které evangelisté používají, mají naznačit, že to, čeho se jejich vyprávění týká, přesahuje běžnou zkušenost. Proto musíme uvažovat o tom, zda ten který oddíl vyrostl z kázání, z vyučování (katecheze), z disputace, z napomínání (pareneze), z modlitby, z hymnu, z misijního projevu, z obrazného vyprávění, z křesťanského přetlumočení některého místa ze Starého zákona apod.
První tři evangelia se v mnoha ohledech shodují v rozvrhu podávání látky i v slovních formulacích.
Nazývají se proto synoptická (tj. souhledná). Badatelé většinou předpokládají, že příčinou této shody je závislost Matoušova a Lukášova evangelia na Evangeliu podle Marka. Usuzujeme, že Matouš a Lukáš užívali i další společenskou tradici, která obsahovala především Ježíšovy výroky.
V Janově evangeliu je starší tradice hlouběji zpracována evangelistou a ještě úžeji spojena s jeho osobním svědectvím.
Snahy o sjednocení evangelií do jednoho spisu, živé v prvních stoletích v Sýrii, se v církví neprosadily. Vnitřní jednota evangelií vystupuje v jejich literární rozrůzněnosti zřetelněji, než by se mohla projevit ve zcela zharmonizovaném spisu. Je zakotvena v evangeliu jako radostné zvěsti, z níž všechna čtyři kanonická evangelia vycházejí.

Bible Ekumenicky
 • 30 srpna, 2013 Žádné komentáře
  4.4/5 - (11 hlasů)

  Evangelium podle Matouše 1-10

  Původ Ježíše Krista 1 ¹ Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, Syna Abrahamova. ² Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, […]

 • 29 srpna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (2 hlasů)

  Evangelium podle Matouše 11-20

  O Janu Křtiteli 11 ¹Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech.²Jan uslyšel ve vězení o činech […]

 • 28 srpna, 2013 Žádné komentáře
  4.6/5 - (5 hlasů)

  Evangelium podle Matouše 21-28

  Vjezd do Jeruzaléma 21 ¹ Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky ² a řekl jim: „Jděte […]

 • 27 srpna, 2013 Žádné komentáře
  3.7/5 - (4 hlasů)

  Evangelium podle Marka

  Vjezd do Jeruzaléma 1 ¹ Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. ² Je psáno u proroka Izaiáše: ,Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby […]

 • 26 srpna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Evangelium podle Lukáše 1 – 10

  Věnování Theofilovi 1 ¹ I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, ² jak nám je předali ti, […]

 • 25 srpna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Evangelium podle Lukáše 11 – 24

  Modlitba Páně 11 ¹ Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako […]

 • 02 června, 2013 Žádné komentáře
  3.2/5 - (5 hlasů)

  Evangelium podle Jana 1-10

  Prolog 1 ¹ Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. ² To bylo na počátku u Boha. ³ Všechno […]

 • 01 června, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Evangelium podle Jana 11 – 21

  Vzkříšení Lazara 11 ¹ Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. ² To byla ta Marie, která pomazala […]

 • 24 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Skutky Apoštolů 1-10

  Nanebevstoupení Ježíšovo 1 1 První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku 2 až do dne, kdy v […]

 • 23 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Skutky Apoštolů 11-28

  Petrova obhajoba v Jeruzalémě 11 1 O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku. 2 Když přišel Petr […]

 • 22 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  List Římanům

  Vstupní pozdrav 1 1 Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, 2 jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve […]

 • 21 ledna, 2013 Žádné komentáře
  2.3/5 - (6 hlasů)

  První list Korintským

  Vstupní pozdrav a díkůvzdání 1 1 Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenés 2 církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu […]

 • 20 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Korintským

  Vstupní pozdrav 1 1 Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji: 2 […]

 • 19 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Galatským

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, ² i všichni bratří, […]

 • 18 ledna, 2013 2 komentáře
  3/5 - (2 hlasů)

  List Efezským

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši; ² Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho […]

 • 17 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Filipským

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíš, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům: ² Milost […]

 • 16 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Koloským

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus ² Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a […]

 • 15 ledna, 2013 Žádné komentáře
  4/5 - (1 hlas)

  První list Tesalonickým

  Vstupní pozdrav a díkůvzdání 1 ¹ Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj. ² […]

 • 14 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Tesalonickým

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu. ² Milost vám a pokoj od […]

 • 13 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  První list Timoteovi

  Vstupní pozdrav  1 ¹ Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, ² Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, slitování […]

 • 12 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Timoteovi

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši – ² Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj […]

 • 11 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Titovi

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho […]

 • 10 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Filemonovi

  Pozdrav a díkůvzdání 1 ¹ Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, ² sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v […]

 • 09 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Židům

  Syn – konečně zjevení Boží slávy 1 ¹ Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; ² v tomto posledním čase k nám […]

 • 08 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (2 hlasů)

  List Jakubův

  Vstupní slovo 1 ¹ Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře. Zkoušky a pokušení ² Mějte z toho jen radost, moji […]

 • 07 ledna, 2013 Žádné komentáře
  4/5 - (1 hlas)

  První list Petrův

  Vstupní slovo 1 ¹ Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii ² a byli […]

 • 06 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Petrův

  Vstupní slovo 1 ¹ Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele […]

 • 05 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  První list Janův

  Vstupní slovo 1 ¹ Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše […]

 • 04 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Janův

  Vstupní slovo 1 ¹Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji – a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. ² Píšu […]

 • 03 ledna, 2013 Žádné komentáře
  4.3/5 - (3 hlasů)

  Třetí list Janův

  Vstupní slovo 1 ¹ Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě. ² Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo […]

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online