Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

List Koloským

  • Přidáno: 16 ledna, 2013
  • Zobrazeno: 1 956 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Vstupní pozdrav

1 ¹ Pavel, Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus ² Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Díkůvzdání

³ Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, ⁴ neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím ⁵ pro nadějí zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; ⁶ tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. ⁷ Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník. ⁸ On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží Duch.

Přímluva

⁹ Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. ¹⁰ Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, ¹¹ a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; ¹² a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. ¹³ On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.
¹⁴ V něm máme vykoupení skrze jeho krev a odpuštění hříchů:

Chvalozpěv Kristu

¹⁵ On je obraz Boha neviditelného,
prvorozený všeho stvoření,
¹⁶ neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi
– Svět viditelný i neviditelný;
jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti
– a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
¹⁷ On předchází všechno,
všechno v něm spočívá,
¹⁸ on jest hlavou těla – totiž hlavou církve.
On je počátek, prvorozený z mrtvých
– takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
¹⁹ Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
²⁰ aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest,
jak na zemi, tak v nebesích
– protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.

²¹ I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, ²² nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony – ²³ pokud ovšem pevně zakotvení setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.

Služba apoštola

²⁴ Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňují svým utrpením za jeho tělo, tj. církev. ²⁵ Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo, ²⁶ tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu.
²⁷ Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. ²⁸ Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidí, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. ²⁹ O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.

2 ¹ Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro Laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají.
² Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; ³ v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. ⁴ Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. ⁵ I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista.

Nový život v Kristu

⁶ Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. ⁷ V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. ⁸ Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založených na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. ⁹ V něm je přece vtělena všechna plnost božství; ¹⁰ v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. ¹¹ V něm jste obřezání obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. ¹² S Kristem jste byli ve křtu pohřbení a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. ¹³ Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. ¹⁴ Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. ¹⁵ Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.

Odmítnutí bludařů

¹⁶ Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. ¹⁷ To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. ¹⁸ Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování. ¹⁹ Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem.
²⁰ Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat: ²¹ neber do rukou, nejez, nedotýkej se – jako byste stále ještě byli v moci světa?
²² Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použitím ničí. ²³ Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní.

Ráz nového života

3 ¹ Protože jste byli vzkříšení s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. ² K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. ³ Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. ⁴ Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
⁵ Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. ⁶ Pro takové věci přichází Boží hněv. ⁷ I vy jste dříve tak žili. ⁸ Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. ⁹ Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky ¹⁰ a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. ¹¹ Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus.
¹² Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. ¹³ Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. ¹⁴ Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. ¹⁵ A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. ¹⁶ Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem ušte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. ¹⁷ Všechno, cokoli mluvíte, nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Pravidla vzájemného spolužití

¹⁸ Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. ¹⁹ Muži milujte své ženy a nechovejte se k ním drsně. ²⁰ Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. ²¹ Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly. ²² Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně. ²³ Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, ²⁴ s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. ²⁵ Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní.
4 ¹ A vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi.

Závěrečné pokyny a vzkazy

² V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. ³ Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení, ⁴ a tak je mohl rozhlásit; neboť k tomu jsem poslán. ⁵ Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. ⁶ Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.
⁷ O tom, co je se mnou, vám všechno poví Tychikus, můj milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží Pánu. ⁸ Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli, jak se nám vede, a aby povzbudil vaše srdce. ⁹ Posílám s ním i Onezima, věrného a milovaného bratra, vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu děje.
¹⁰ Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristachos a Barnabášův bratranec Marek. O němž jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho. ¹¹ Také vás zdraví Ježíš zvaný Justus. Jsou to jediní židé, kteří s námi pracují pro království Boží a jsou také mou útěchou. ¹² Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli. ¹³ Mohu dosvědčit, že pro vás i pro Laodikejské a Hierapolské vynakládá mnoho námahy. ¹⁴ Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas. ¹⁵ Pozdravujte bratry v Laodikeji i Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě. ¹⁶ Až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v laodikejské církvi a abyste vy četli list Laodikejským. ¹⁷ A Archippovi řekněte: Hleď, abys konal službu, kterou jsi přijal od Pána.
¹⁸ Pozdrav mou, Pavlovou rukou. Pamatujte na to, že jsem v poutech. Milost s vámi.*

*Amen.

HodnotitList Koloským
Zobrazit konkrétní verš:

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments