Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

První list Petrův

  • Přidáno: 07 ledna, 2013
  • Zobrazeno: 3 224 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Vstupní slovo

1 ¹ Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii ² a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti.

Chvála za spasení

³ Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. ⁴ Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích ⁵ a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. ⁶ Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, ⁷ aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. ⁸ Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přece v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, ⁹ a tak docházíte cíle víry, spasení duší.
¹⁰ Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; ¹¹ zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde. ¹² Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit.

Povolání ke svatosti

¹³ Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.
¹⁴ Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ¹⁵ ale jako svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. ¹⁶ Vždyť je psáno: ,Svati buďte, neboť já jsem svatý.‘
¹⁷ Jestliže ,vzýváte jako Otce‘ toho, kdo nestraně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. ¹⁸ Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,¹⁹ nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny ²⁰ byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. ²¹ Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu.

Bratrstvo lidu Kristova

²² Když jste nyní přijali pravdu skrze Ducha svatého a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. ²³ Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. ²⁴ Neboť ,všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky‘ – ²⁵ to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.

2 ¹ Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání ² a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli k spasení; ³ vždyť jste ,okusili, že Pán je dobrý!‘ ⁴ Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ,vyvolený a vzácný‘. ⁵ I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. ⁶ Neboť v Písmu stojí:

,Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný;
Kdo v něj věří, nebude zahuben.‘

⁷ Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to ,kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘, ⁸ ale i ,kamenem úrazu a skálou pádu‘. Oni přichází k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli určeni. ⁹ Vy však jste ,rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. ¹⁰ Kdysi jste ,vůbec nebyli lid‘ nyní však jste lid Boží; pro vás ,nebylo slitování‘ , ale nyní jste došli slitování.

Křesťané mezi nevěřícími

¹¹ Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, ¹² a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu, v den navštívení‘.
¹³ Pořiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení – ať už králi jako svrchovanému vládci, ¹⁴ ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. ¹⁵ Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. ¹⁶ Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. ¹⁷ Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.
¹⁸ Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. ¹⁹ V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. ²⁰ Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, až jednáte dobře, to je milost před Bohem. ²¹ K tomu jste přece byli povolání; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. ²² On ,hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘. ²³ Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. ²⁴ On , na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. ²⁵ ,Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ,bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.
3 ¹ Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním, ² když uvidí váš čistý život v bázni Boží. ³ Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – ⁴ nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné. ⁵ Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým mužům, ⁶ tak jako Sára poslouchala Abrahama a ,nazvala jej pánem‘. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit. ⁷ Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.

Výzvy k trpělivosti

⁸ Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, ⁹ neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povolání k tomu, abyste se stali dědici požehnání.
¹⁰,Chceš-li milovat ženu a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, ¹¹ odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
¹² Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.‘ ¹³ Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? ¹⁴ Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslavení. ,Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá ¹⁵ a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ¹⁶ ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.¹⁷ Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.
¹⁸ Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. ¹⁹ Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, ²⁰ kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát Boží shovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom osm lidí. ²¹ To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme – na základě vzkříšení Ježíše Krista, ²² jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.

4 ¹Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpění, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou: Ten, kdo trpěl, v těle, skoncoval s hříchem. ² Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. ³ Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané: žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. ⁴ Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. ⁵ Však vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. ⁶ Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzení.
⁷ Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.
⁸ Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska překryje množství hříchů. ⁹ Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! ¹⁰ Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. ¹¹ Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k slávě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen.
¹² Moji milovaní, nebuďte zmatení výhni zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ¹³ ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. ¹⁴ Jestliže jste hanobení pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy a moci, Duch Boží jemuž se oni rouhají, ale vy ho slavíte. ¹⁵ Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky. ¹⁶ Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. ¹⁷ Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? ¹⁸ ,Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?‘ ¹⁹ A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.

Napomenutí k pokoře a vytrvalosti

5 ¹ Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: ² Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ³ ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěření, ale buďte jim příkladem. ⁴ Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.
⁵ Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ,Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost ‘. ⁶ Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. ⁷ Všechnu ,svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.
⁸ Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, odchází jako ,lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. ⁹ Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaší bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. ¹⁰ A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. ¹¹ Jemu náleží panství na věky věků! Amen.

Závěr listu

¹² Prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu, abych vás povzbudil a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží; v ní stůjte.
¹³ Pozdravuje vás vaše církev, která je v Babylónu, a Marek, můj syn. ¹⁴ Pozdravte jedni druhé políbením lásky.
Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.*

*Amen.

4/5 - (1 hlas)První list Petrův
Zobrazit konkrétní verš:

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments