Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

První list Tesalonickým

  • Přidáno: 15 ledna, 2013
  • Zobrazeno: 1 607 x
  • Komentáře: 0
  • Klíčová slova:

Vstupní pozdrav a díkůvzdání

1 ¹ Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu:
Milost vám a pokoj. ² Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách; ³ před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. ⁴ Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, ⁵ neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. ⁶ A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého. ⁷ Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. ⁸ Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. ⁹ Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému ¹⁰ a očekávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu.

Vzpomínky na práci v Tesalonice

2 ¹ Sami víte, bratří, že náš příchod k vám nebyl marný. ² Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni; a přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám, přes mnohý těžký zápas, evangelium Boží. ³ Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. ⁴ Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. ⁵ Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku – Bůh je svědek! ⁶ Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných; ⁷ ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. ⁸ Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život, Tak jste se nám stali drahými!
⁹ Jistě si, bratří, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. ¹⁰ Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali. ¹¹ Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti ¹² napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království.
¹³ Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. ¹⁴ Nesete podobný úděl jako církve Boží v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů jako církve v Judsku od židů. ¹⁵ Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali; nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, ¹⁶ když nám brání kázat pohanům cestu spásy. Tak jen dovršují míru svých hříchů. Už se však na nich ukazuje konečný hněv Boží.

Znovu navázané svazky

¹⁷ Bez vás, bratří, byli jsme jako sirotci, i když to bylo nakrátko a jen tělem, ne srdcem; tím usilovněji jsme vás toužili spatřit. ¹⁸ Proto jsme k vám chtěli přijít, a já, Pavel, víc než jednou, ale satan nám v tom vždy zabránil. ¹⁹ Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, ne-li právě vy? ²⁰ Ano, vy jste naše sláva a radost.
3 ¹ Když jsme to již nemohli déle vydržet, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami ² a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v evangeliu Kristově, aby vás utvrdil a povzbudil ve vaší víře, ³ aby se nikdo nedal zviklat v těchto souženích; neboť sami víte, že to je náš úděl. ⁴ Když jsme byli u vás, předpovídali jsme vám, že na nás přijdou soužení; a to se také, jak vidíte, stalo. ⁵ A tak když jsem to již déle nemohl vydržet, poslal jsem Timotea, abych poznal vaší víru, zdali vás snad pokušitel nesvedl, takže by naše námaha vyšla naprázdno. ⁶ Nyní však přišel Timoteus od vás a přinesl radostnou zprávu o vaší víře a lásce o tom, jak na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás spatřit stejně jako my vás. ⁷ Tak jste nás, bratří, ve vší naší tísni a soužení potěšili svou vírou. ⁸ Nyní jsme zase živí, když vy pevně stojíte v Pánu. ⁹ Jakou chválou se můžeme Bohu odvděčit za všecku tu radost, kterou z vás máme před jeho tváří? ¹⁰ Ve dne v noci vroucně prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit, čeho se nedostává vaší víře.
¹¹ Sám náš Bůh a Otec i Ježíš, náš Pán, kéž připraví naši cestu k vám! ¹² Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ¹³ ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Amen.

Napomenutí k věrnému životu

4 ¹ Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu. ² Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. ³ Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti ⁴ a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ⁵ ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. ⁶ Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. ⁷ Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. ⁸ Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.
⁹ O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. ¹⁰ A takoví opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii; jen vás prosíme, bratří, abyste v tom byli stále horlivější. ¹¹ Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. ¹² Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.

Příchod Páně

¹³ Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti a údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. ¹⁴ Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. ¹⁵ Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. ¹⁶ Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; ¹⁷ potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. ¹⁸ Těmito slovy se vzájemně potěšujte.
5 ¹ Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. ² Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. ³ Až budou říkat, ,je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. ⁴ Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. ⁵ Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříte noci ani temnotě. ⁶ Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. ⁷ Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. ⁸ My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. ⁹ Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. ¹⁰ On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. ¹¹ Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.

Závěrečná napomenutí a pozdravy

¹² Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. ¹³ Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. ¹⁴ Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.
¹⁵ Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou vůči všem.
¹⁶ Stále se radujte, ¹⁷ v modlitbách neustávejte. ¹⁸ Za všech okolnosti děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. ¹⁹ Plamen Ducha nezhášejte, ²⁰ prorockými dary nepohrdejte. ²¹ Všecko zkoumejte, dobrého se držte, ²² zlého se chraňte v každé podobě. ²³ Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. ²⁴ Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
²⁵ Bratří, modlete se i vy za nás! ²⁶ Pozdravte všecky bratry svatým políbením. ²⁷ Zavazují vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím.
²⁸ Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.
Amen.

4/5 - (1 hlas)První list Tesalonickým
Zobrazit konkrétní verš:

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments