Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Bible

Bible Ekumenicky
 • 13 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Žalmy (42-72) – Druhá kniha žalmů

  Druhá kniha žalmů JAKO LAŇ DYCHTÍ PO BYSTRÉ VODĚ 42 1 Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce. 2 Jako laň dychtí po bystré vodě, tak […]

 • 12 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Žalmy (73-89) – Třetí kniha žalmů

  Třetí kniha žalmů JAK JE BŮH DOBRÝ K IZRAELI 73 1 Žalm. Pro Asafa. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého […]

 • 11 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Žalmy (90-106) – Čtvrtá kniha žalmů

  Čtvrtá kniha žalmů PANOVNÍKU, U TEBE JSME MĚLI DOMOV 90 1 Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení! 2 […]

 • 10 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Žalmy (107-150) – Pátá kniha žalmů

  Pátá kniha žalmů CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ 107 1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! 2 Tak ať řeknou […]

 • 09 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Přísloví (1-9) – První sbírka

  Přísloví Šalomounova – (První sbírka) Vstupní slovo 1 1 Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele, 2 jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti, […]

 • 08 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Přísloví (10-24) – Druhá sbírka

  Přísloví Šalomounova – (Druhá sbírka) PRVNÍ ČÁST 10 1 Přísloví Šalomounova. Syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý působí žal matce. 2 Neprávem nabyté […]

 • 07 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Přísloví (25-31) – Třetí sbírka

  Přísloví Šalomounova – (Třetí sbírka, pořízená muži Chizkijášovými) PRVNÍ ČÁST 25 1 Toto jsou rovněž přísloví Šalomounova, která sebrali mužové judského krále Chizkijáše. 2 Sláva […]

 • 06 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Kazatel

  PROLOG Nadpis knihy 1 1 Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Námět knihy 2 Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. […]

 • 05 srpna, 2012 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Píseň písní

  NÁZEV KNIHY 1 1 Nejkrásnější z písní Šalomounových. ZROD LÁSKY Touha 2 Kéž políbí mě polibkem svých úst! Vždyť lepší je tvé laskání než víno. […]

 • 04 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Izaiáš (1-30)

  Hrozby a zaslíbení IZRAEL A JUDA Nevděčný lid – Prorok připomíná lidu jeho hřích, pro který je stíhán Božím hněvem. 1 1 Vidění Izajáše, syna […]

 • 03 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Izaiáš (31-66)

  Ne Egypt, nýbrž Sijón Jsou dvě možnosti, ale jen jedna je nadějná; pomoc je jen u Hospodina. 31 1 Běda těm, kdo sestupují pro pomoc […]

 • 02 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jeremiáš (1-30)

  Výroky proti Judsku PROROK POSLÁN K NEVĚRNÉMU LIDU Povolání Jeremjáše Hospodin povolává svého proroka. Ač nepřipraven, musí se prorok svěřeného úkolu ujmout. 1 1 Slova […]

 • 01 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jeremiáš (31-52)

  Hospodin se s lidem vrátí na Sijón Hospodin se slituje nad zajatými a obnoví s nimi svou smlouvu. 31 1 V onen čas, je výrok […]

 • 30 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Pláč Jeremiášův

  Zpustošený Jeruzalém, všemi zrazený a pohrdaný, volá k Hospodinu a vyznává svou vinu. 1 1 Jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu! Je jako […]

 • 29 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Ezechiel (1-25)

  Soud i milost EZECHIEL POVOLÁN ZA PROROKA Vidění Hospodinovy slávy – Hospodin zjevuje prorokovi svou slávu a vládu nejen nad Izraelem, nýbrž i nad Babylónem. […]

 • 28 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Ezechiel (26-48)

  Proti Týru Na nedobytný Týr přitáhnou Babylóňané a jeho pád naplní hrůzou všechny ostrovy. 26 1 V jedenáctém roce, prvního dne měsíce, stalo se ke […]

 • 27 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Daniel

  VE ZKOUŠKÁCH VÍRY Daniel a jeho druhové Bůh chrání věrné judské jinochy na Nebúkadnesarově dvoře a dá jim moudrost nad jiné. 1 1 Ve třetím […]

 • 26 července, 2012 Žádné komentáře
  4/5 - (1 hlas)

  Ozeáš

  OBVINĚNÍ LIDU Povolání proroka Prorokovo manželství je znamením Hospodinova vztahu k nevěrnému lidu. 1 1 Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Beérovu, za […]

 • 25 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jóel

  ZNAMENÍ KONCE Výzva k nářku – Prorok volá k pláči pro Boží metly. 1 1 Slovo Hospodinovo, které se stalo k Jóelovi, synu Petúelovu. 2 […]

 • 24 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Ámos

  POVOLÁNÍ PROROKA Představení proroka a základ jeho zvěsti. 1 1 Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále […]

 • 23 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Abdiáš

  SOUD NAD EDÓMEM Ztrestání Edómu Hospodin srazí bohorovný Edóm, který zneužíval Božích soudů nad Judou. 1 1 Vidění Abdijášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edómu. […]

 • 22 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jonáš

  POSLÁNÍ A ÚTĚK Jonáš poslaný do Ninive prchá do Taršíše. Hospodin neposlušného proroka zastavuje. 1 1 Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu: 2 […]

 • 21 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Micheáš

  HROZBY Příchod rozhněvaného Hospodina Hospodin otřásá zemí pro modlářství lidu. 1 1 Slovo Hospodinovo, které se stalo k Micheáši Mórešetskému za dnů judských králů Jótama, […]

 • 20 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Nahum

  HOSPODIN MSTITEL Prorok oslavuje Hospodinovu vyvýšenost a ohlašuje soud nad nepřáteli. 1 1 Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského. 2 Hospodin je Bůh žárlivý […]

 • 19 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Abakuk

  HŘÍCH LIDU A BOŽÍ SOUD Prorokův nářek Abakuk volá k Hospodinu, který nezasahuje. 1 1 Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. 2 Jak dlouho […]

 • 18 července, 2012 Žádné komentáře
  4/5 - (2 hlasů)

  Sofoniáš

  SOUD NAD JUDOU Hospodin varuje zpronevěřilý lid a ohlašuje příchod dne soudu. 1 1 Slovo Hospodinovo, které se stalo k Sofonjášovi, synu Kúšiho, syna Gedaljáše, […]

 • 17 července, 2012 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Ageus

  VÝZVA KE STAVBĚ CHRÁMU Prorok obviňuje Boží lid, že příliš pečuje o své vlastní věci a zanedbává stavbu chrámu. 1 1 V druhém roce vlády […]

 • 16 července, 2012 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Zachariáš

  VÝZVA K OBRÁCENÍ Prorok připomíná Boží soudy nad otci a volá lid k pokání. 1 1 Osmého měsíce druhého roku vlády Dareiovy stalo se slovo […]

 • 15 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Malachiáš

  OBŽALOBA RODU LÉVIHO Vyvolení Jákoba a zavržení Ezaua Boží milost vede jednoho k životu, druhého Boží spravedlnost hubí. 1 1 Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli […]

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online