Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Bible

Bible Ekumenicky
 • 02 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Judův

  Vstupní slovo 1 ¹ Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista: ² Milosrdenství, pokoj […]

 • 01 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (2 hlasů)

  Zjevení Janovo

  Vstupní slovo 1 ¹ Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku […]

 • 11 září, 2012 Žádné komentáře
  3.8/5 - (20 hlasů)

  První Mojžíšova (GENESIS) 1-4

  Počátek Stvořitel a stvoření Bůh je stvořitel. 1 ¹ Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. ² Země byla pustá a prázdna a nad propastnou […]

 • 10 září, 2012 Žádné komentáře
  2.7/5 - (4 hlasů)

  První Mojžíšova (GENESIS) 5-10

  Od Adama k Noemu Seznam deseti patriarchů je výmluvným svědectvím o Boží shovívavosti a prozřetelnosti. 5 1 Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy […]

 • 09 září, 2012 Žádné komentáře
  3/5 - (4 hlasů)

  První Mojžíšova (GENESIS) 11-30

  BUDOVÁNÍ MĚSTA A VĚŽE Lidé si troufají sami zabezpečit svou existenci a zajistit budoucnost. Jejich úsilí však končí zmatkem. 11 1 Celá země byla jednotná […]

 • 08 září, 2012 Žádné komentáře
  3/5 - (2 hlasů)

  První Mojžíšova (GENESIS) 31-50

  JÁKOBŮV NÁVRAT DO ZEMĚ ZASLÍBENÉ Odchod od Lábana – Hospodin vybízí Jákoba k návratu. Jákob se vydává na cestu se vším, co u Lábana získal. […]

 • 07 září, 2012 1 komentář
  4.5/5 - (10 hlasů)

  Druhá Mojžíšova (Exodus) 1-20

  Vyvedení z Egypta UTRPENÍ IZRAELE V EGYPTĚ Nástupem nového faraóna nastává Jákobovu rodu v Egyptě velké trápení. 1 1 Toto jsou jména synů Izraelových, kteří […]

 • 06 září, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhá Mojžíšova (Exodus) 21-40

  Ustanovení o otrocích – Hebrejští otroci a dcery prodané do otroctví jsou chráněni zvláštními ustanoveními. 21 1 Toto jsou právní ustanovení, která jim předložíš: 2 […]

 • 05 září, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Třetí Mojžíšova (Leviticus)

  Obětní řády PRŮBĚH OBĚTI Řád oběti zápalné – Pravidla pro zvířecí oběti darované ze skotu, bravu či ptactva. 1 1 I zavolal Hospodin Mojžíše a […]

 • 04 září, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Čtvrtá Mojžíšova (Numeri) 1-20

  Na Sínajské poušti IZRAELSKÁ POSPOLITOST Sčítání lidu – Na příkaz Hospodinův dává Mojžíš spočítat bojeschopné muže kromě lévijců. 1 1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi na […]

 • 03 září, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Čtvrtá Mojžíšova (Numeri) 21-36

  Cestou do Zajordání – Vítězství nad aradským králem. Serafové (to znamená Ohniví hadi) a bronzový had. Píseň o studni. 21 1 Když uslyšel aradský král, […]

 • 02 září, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Pátá Mojžíšova (Deuteronomium) 1-20

  Řeči Mojžíšovy OPAKOVÁNÍ MINULÝCH UDÁLOSTÍ Od hory Chorébu do Kádeše – Mojžíš připomíná Hospodinovo vedení, ustanovení soudců, vyslání zvědů a vzpouru lidu. 1 1 Toto […]

 • 01 září, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Pátá Mojžíšova (Deuteronomium) 21-34

  Řád očisty od krveprolití – Starší města, v jehož okolí se našel zabitý, zbaví se smírčím obřadem podezření z vraždy. 21 1 Bude-li v zemi, […]

 • 30 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jozue

  OBSAZENÍ ZASLÍBENÉ ZEMĚ Přípravy – Hospodin pověřuje Jozua vedením lidu; ten připravuje lid k překročení Jordánu. 1 1 Po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, řekl Hospodin […]

 • 29 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Soudců

  DOBÝVÁNÍ ZASLÍBENÉ ZEMĚ Boj pokolení Judova a Šimeónova – Judovci táhnou první do boje proti Kenaancům. Otníel dobývá Kirjat-sefer. 1 1 Po Jozuově smrti se […]

 • 28 srpna, 2012 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Rút

  Noemi a Rút – Moábská Rút se připojuje k ovdovělé Noemi, která se vrací do Betléma. 1 1 Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v […]

 • 27 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  1. Samuelova (1-20)

  Élí a Samuel SAMUELŮV RŮST A PÁD ÉLÍOVCŮ Samuelovo narození – Bezdětná Chana dostává od Hospodina syna a přivádí ho jako zasvěcence knězi Élímu do […]

 • 26 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  1. Samuelova (21-31)

  David v Nóbu – David dostává od kněze Achímeleka předkladné chleby a Goliášův meč. 21 1 David vstal a odešel, zatímco Jónatan se ubíral do […]

 • 25 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  2. Samuelova

  David králem DAVIDŮV ŽALOZPĚV NAD SAULEM David dostává zprávu o Saulově a Jónatanově smrti, oplakává Hospodinova pomazaného krále a svého věrného – přítele. 1 1 […]

 • 24 srpna, 2012 Žádné komentáře
  2/5 - (1 hlas)

  1. Královská

  Jednotné království KONEC VLÁDY DAVIDOVY David a Šúnemanka – Davidova sešlost věkem. 1 1 Král David zestárl a dosáhl vysokého věku. Přikrývali ho pokrývkami, ale […]

 • 23 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  2. Královská

  Do zániku severního Izraele ELÍŠA PROROKEM Smrt Achazjášova – Achazjáš se obrací o věštbu na Baal-zebúba. Elijáš mu předpovídá smrt. 1 1 Po Achabově smrti […]

 • 22 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  První Paralipomenon (První kniha Letopisů)

  Rodopisy ROD ABRAHAMŮV Od Adama k Izraelovi – Seznam praotců a jejich rodů. 1 1 Adam, Šét, Enóš, 2 Kénan, Mahalalel, Jered, 3 Henoch, Metuzalém, […]

 • 21 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhá Paralipomenon (Druhá kniha Letopisů) (1-20)

  Šalomoun BOŽÍ ZJEVENÍ V GIBEÓNU Šalomounova moudrost – Na Boží dotaz, co by si přál, prosí Šalomoun o moudrost při svých vladařských povinnostech. 1 1 […]

 • 20 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhá Paralipomenon (Druhá kniha Letopisů) (21-36)

  Jóramova neblahá vláda – Jóram vyvraždí své bratry, Edóm se vymaní z judského područí, král těžce onemocní. 21 1 I ulehl Jóšafat ke svým otcům […]

 • 19 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Ezdráš

  KONEC ZAJETÍ Hospodin plní svůj slib a umožňuje návrat ze zajetí. 1 1 V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které […]

 • 18 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Nehemiáš

  POSLÁNÍ NEHEMJÁŠE Kajícná modlitba – Nehemjáš slyší o bídě judského lidu. V přímluvné modlitbě za něj se obrací k Hospodinu. 1 1 Příběhy Nehemjáše, syna […]

 • 17 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Ester (Králický překlad)

  Hodů slavných od Asvera krále přistrojení, a Vasti pro neposlušenství s království složení. 1 1 Stalo se pak za času krále Asvera, (to jest ten […]

 • 16 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jób (1-20)

  Vstupní obrazy PRVNÍ DĚJSTVÍ Jób, vzor bohabojnosti 1 1 Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha […]

 • 15 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jób (21-42)

  DRUHÁ ODPOVĚĎ JÓBOVA SÓFAROVI Úspěchy svévolníků 21 1 Jób na to odpověděl: 2 „Poslouchejte dobře mou řeč, potěšíte mě tím. 3 Strpte, abych též promluvil; […]

 • 14 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Žalmy (1-41) – První kniha žalmů

  První kniha žalmů BLAZE MUŽI, KTERÝ SE NEŘÍDÍ RADAMI SVÉVOLNÍKŮ 1 1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který […]

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online