Ježíš Kristus

Křesťanské stránky a sociální síť

Biblické číslo 144 000, koho se to týká?

Toto Biblické číslo uvedené v knize Zjevení je pro mnoho lidí mylnou myšlenkou, že i pohané, zachráněné skrze Ježíše Krista patří do tohoto čísla vyvolených.
Jenže pojďme se spolu podívat, co říká Bible o tomto čísle v knize Zjevení 7/4:

 Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele:
z pokolení Juda dvanáct tisíc,
z pokolení Rúben dvanáct tisíc,
z pokolení Gád dvanáct tisíc,
z pokolení Ašer dvanáct tisíc,
z pokolení Neftalím dvanáct tisíc,
z pokolení Manase dvanáct tisíc,
z pokolení Šimeón dvanáct tisíc,
z pokolení Levi dvanáct tisíc,
z pokolení Isachar dvanáct tisíc,
z pokolení Zabulón dvanáct tisíc,
z pokolení Benjamín dvanáct tisíc označených.

Bible zde úplně do detailu a doslova uvádí, kdo patři k číslu 144 000. Jak je psáno – je to z pokolení Izraele.
Tento verš však pokračuje dál:

 Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.  A volali velikým hlasem:
„Díky Spasiteli, Bohu našemu,
Sedícímu na trůnu, a Beránkovi.“
A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi, klaněli se Bohu a volali:
„Amen! Dobrořečený i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!“
Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“  Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.  Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou.  Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží,  neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí.“

Zde Bible uvádí NÁS pohany (lidi mimo Izrael) že nás nelze spočítat, neboť nás zachráněných v Beránkově (Kristově) krvi je až mnoho, že to nikdo nesečte, takže nepatříme do čísla 144 000, která je sečtena jen z pokolení Izraele. My pohané, zachráněné skrze Ježíše Krista našeho Pána – Božího Beránka jsme v Boží rodině skrze naší víru a přijetí Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Bůh zde naznačuje svůj vyvolený lid Izrael, že celkový počet z jeho vyvoleného lidu – tudíž z Izraele bude zapečetěno (zachráněno) 144 000.

3/5 - (2 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Existují různé úrovně nebes?

Pravý následovník Krista

Hudebníci a křesťanství

Svatba Beránkova

Křest novorozenců v Babylonu

Skutečný zpěv andělů nahráno při chválách

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Počet přírodních katastrof se za 20 let zdvojnásobil.

Jak vznikly rasy člověka

Boj proti pornografii

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments