Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Boží soud a šelmy

Milí bratři a sestry,

v minulém příspěvku jsme si vysvětlovali, že bědy, kterými politické síly trýzní nevěstku, vyvstaly z Boží vůle, protože se jimi uskutečňuje JEHO soud a potrestání křesťanských organizací, které kromě toho, že udržovaly nemravné styky s panovníky světa, tvořily také ohromnou a mocnou říši – Velký Babylón. Vládnoucí síly se staly vykonavateli JEHO vůle, aniž by si to zvolily a uvědomovaly, protože “Bůh vložil do jejich srdcí, aby vykonali JEHO záměr…” – Zj.17:17.
V dnešním příspěvku bychom se zaměřili na to, jakou roli v tomto historickém a naprosto výjimečném období lidských dějin mají šelmy, s nimiž se setkáváme ve Zjevení 13. a 17. kapitole, jejichž totožnost a úloha v Božím předsevzetí byla po dlouhá staletí zahalena tajemstvím.
Jsme nesmírně vděčni našemu Nebeskému Otci, že nám odkrývá tak cenná tajemství, k jejichž porozumění nelze dojít jinak než s pomocí Jeho svatého Ducha. Ten nám také ukazuje souvislosti mezi šelmami ze Zjevení a bázeň vzbuzujícími obrazy, které obdržel prorok Daniel.
Dostal od Boha vidění, zaznamenané v 7. kapitole, v němž vystupují divoká zvířata, která, jak mu bylo vysvětleno, znázorňují krále – vládnoucí mocnosti, jež svou dravostí, bojovností soupeří o moc a nadvládu.

Šelmy, které se vyskytují v Bibli, tedy představují politické velmoci, které získávají obrovský vliv a moc nad národy světa, ale také – a to je velmi důležité – nad Božím lidem!

Velmi důležité informace pro „poslední dny“ zaznamenal Daniel i v 2. kapitole, kdy vysvětluje babylónskému králi jeho sen a uvádí časový sled panujících velmocí až do času, kdy:
Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky.“ – Daniel 2:44

Šelmy z 13. a 17. kapitoly Zjevení mají mnoho společného. A informace a podrobnosti, které se týkají šelmy z moře a šelmy, na které jede nevěstka, se vzájemně doplňují a vysvětlují, jak si ukážeme…

Zaměřme se nyní na šelmu ze Zjevení 13:1-10:
„Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?“ Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla jí dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši, slyš: Kdo má jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo má být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých.“

Šelma vystupuje z moře – to znamená, že představuje politický systém, který vychází z živlu, jenž znázorňuje, jak jsme si ukázali v dřívějších příspěvcích, lidské masy – čili vlády demokratické, které staví (formálně či fakticky) na podpoře lidu, z něhož vychází i jejich vůdci.
Co znamená 7 hlav, které má šelma z 13. i 17. kapitoly Zjevení, pochopíme ze Zj.17:9,10: „Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký čas.“
Hory – tedy králové – představují panství v jejich síle a majestátnosti. O které konkrétně se jedná, napovídá Daniel v 2. kapitole, od 38. verše. Uvádí 5 velmocí, přičemž jmenovitě označuje Babylón. Před ním měl ale úlohu mocnosti Egypt a Asýrie a po něm Médo-Persie, Řecko a Řím. Ten vládl v době napsání knihy Zjevení. Poslední „král“ měl přijít na krátkou chvíli a u Daniela 2:42,43 ho znázorňují nohy sochy, které jsou částečně z hlíny a částečně ze železa:
„Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že to království bude zčásti silné a zčásti křehké. A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou, znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou.“
Je to tedy souběžné vládnutí ne jedné mocnosti, ale všech jednotlivých vlád, které se budou chtít spojit, spolupracovat na jednom cíli v jednom krátkém období před příchodem Božího království, i když se ve svém individuálním způsobu vládnutí mohou odlišovat – jako hlína od železa.
To, že jednotlivé vlády budou mít společný cíl, který je bude spojovat, ukazuje i Zj.17:12,13, 17: „Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.“

Tedy, tato šelma nepředstavuje jednoho konkrétního vládce, který by ovládl celý svět, ale způsob vládnutí – společné úsilí, kdy se „10 králů = 10 rohů“, čili demokratické vlády celého světa v jejich suverénní – národní podobě sjednotí – a jako jeden – jedna šelma budou prosazovat a projevovat jednu vůli, jednu myšlenku.
Proto, aby „zvítězili nad epidemií“, (ale ve skutečnosti vyplnili Boží záměr zničit Velký Babylón), změní svůj způsob vlády tak, že potlačí mnohé svobody a práva svých občanů, na kterých si tak zakládali a které pro ně byly určující a přijmou vládu tvrdou, autoritativní až totalitní. A nejen místně, jak se stávalo i dříve, ale celosvětově!

Tato změna odpovídá uzdravení 7. hlavy šelmy z 13. kapitoly Zjevení a následkem je ovládnutí lidí celého světa – jak jsme četli:
„Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem.“ – Zj.13:7
Mají „se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.“ – Zj.13:8
Opět se potvrzuje, že šelma trýzní a zotročuje ty, na kterých je vykonáván Boží soud. Ti, kteří „jsou zapsáni v knize života“, ti se šelmě neklaní ani netrpí bědami, jejichž součástí jsou opatření, které šelma ve svém boji a ničení používá. Jak jsme si vysvětlovali minule – tím že vyšli z Velkého Babylónu – opustili křesťanské církve a organizace, nemůže jim šelma ani bědy ublížit. Na jejich oddanost Nebeskému Otci nemají žádný vliv, nijak je v jejich uctívání neomezují, neovládají.
Proti komu je primárně zaměřeno nepřátelství šelmy jsme četli v 6.,7. a 10. verši:
„… otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít.“
Přesně to odpovídá Božímu rozsudku nad nevěstkou i Velkým Babylónem:
Zj.17:16: „A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.
Zj.18:20,21: „Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. A jeden silný anděl pozvedl balvan, těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moře a zvolal: Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké město, a nebude po něm ani památky.“

Podrobnosti, ohledně toho, jak se to stane a kdo jí v jejím boji velmi pomáhá, jsou uvedeny ve Zjevení 13. kapitole, od 11. verše.

Ještě před tím, než si je rozebereme, chceme ale poukázat a zdůraznit, že to, co vykonává šelma z 13. kapitoly, vedená svou uzdravenou 7. hlavou, odpovídá tomu, co činí šelma ze 17. kapitoly, která nejdříve nevěstku shodí ze svých zad, začne ji pustošit a nakonec, jak jsme již citovali, ji úplně zničí.
Shoda je i v tom, že je plná rouhání a když čteme v 8. verši 17. kapitoly, že: „Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a má vystoupit z propasti a jít do záhuby. A obyvatelé země, ti, jejichž jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života, užasnou, až uvidí tu šelmu, která byla a není, ale znovu se objeví.“, přesně to odpovídá uzdravení „smrtelně zraněné hlavy“ šelmy z 13. kapitoly. Tedy, jako by byla v propasti v tom smyslu, že byla slabá, nečinná, ale při svém „oživení“ působí na lidstvo obě úplně stejně.
Také se dozvídáme, že její působení bude jen na velmi krátkou dobu – jde do záhuby.
V 11. verši čteme: „Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby.“
To, že je z těch sedmi a přesto je v něčem jiný, ukazuje, že bude působit ve stejné době – jako 7. hlava a těch 10 králů a představuje jejich proměnu – ze slabé moci na silnou.
Z té, která se nechala nevěstkou ovládat na tu, která ji zničí!

Je potřeba uvést, že i před tím, než se na začátku tohoto roku uzdravila hlava šelmy = vystoupila šelma z propasti = povstal 8. král, tady byly v určitém smyslu velmoci. Vždyť i Daniel v 7. kapitole, kde popisuje situaci ve světě v období Božího soudu s lidstvem, než zavládne JEHO království, uvádí tři, které odpovídají lvu – orlu, dále medvědu a také pardálu a není těžké pochopit, kterým současným velmocem odpovídají. Tyto tři dokonce tvoří tělo šelmy z moře z 13. kapitoly Zjevení. Přesto ve srovnání s velmocemi z minulosti – ostatními hlavami této šelmy, byly slabé. Skutečnou světovou supervelmocí byl Velký Babylón! Ten od dob Říma (předcházející hlavy šelmy) až do současnosti celosvětově držel v otroctví Boží lid a také jako nevěstka ovládal panovníky světa. Až když se dnešní „velmoci“ spojily se všemi ostatními „králi – rohy“ v boji, který měl za cíl tuto mocnou Babylónskou říši zničit, staly se také silnou hlavou šelmy.

Tato proměna celosvětové politické situace – přijmutí tvrdého, autoritativního způsobu vládnutí s cílem (který jim do srdce vložil Bůh) zúčtovat s křesťanským náboženským systémem, také odpovídá nástupu 4. šelmy, kterou viděl Daniel a pyšnému rohu, jenž jí narostl a potlačil tři jiné rohy (tři dosavadní vedoucí politické mocnosti, znázorněné lvem s křídly orla, medvědem a pardálem), které mu jako by udělaly místo…
Čteme o tom u Daniela 7:7,8:
„Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech šelem, které ji předcházely, a měla deset rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči.“
Daniela toto vidění velmi rozrušilo a také chtěl vědět, co znamená.
Ve verších 21-22 popisuje:
Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je. Vtom ale přišel ten Odvěký a rozhodl ve prospěch svatých Nejvyššího. Tehdy nastal čas, aby se svatí ujali království.
Jeden z duchovních tvorů Danielovi vysvětlil ve verších 23-27:
„Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zemi, podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času. Potom však zasedne soud a odejme mu jeho moc, aby byl zahuben a zničen navěky. Království, moc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu, který náleží Nejvyššímu. Jeho království potrvá věčně a budou jej ctít a poslouchat všechny mocnosti.“

Jistě, milí bratři a sestry, vidíte shodu s tím, co činí tato šelma a ty ze Zjevení 13. a 17. kapitoly.
Také délka časového období, ve kterém všechny působí je shodná a stejný je i jejich konec!
Připomeňme si, co je ve Zj.17:12-14:
„Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě.
Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“

Drazí bratři a sestry, jsou to opravdu bázeň vzbuzující proroctví, která byla po tisíciletí zahalená, aby nám, kteří jsme našli milost u našeho Pána, byla v pravý čas osvětlena! Je to nádherné porozumění, kterým nás náš milovaný Pán obdaroval působením svého Ducha, abychom v této náročné, ale velmi výjimečné době mohli získat ohromnou radost, pokoj a sílu, když vidíme, KDO přichází!

Na závěr bychom chtěli poukázat na skutečnost, že to, co se děje na celém světě a doprovází zničení nevěstky je Boží zúčtování s celým světem, který „je v moci toho zlého“. Tedy kromě náboženství i s politickým a ekonomickým systémem a dalšími složkami světa, které jsou na ně napojené, jak můžeme vidět ve Zjevení 18:9-19.
Je zde popsán nářek a kvílení králů, kupců, obchodníků, kormidelníků a všech, kteří pracují na moři. Čili politiků, podnikatelů, živnostníků a těch, kteří provozují společnosti, které jsou závislé na náladách moře – popularitě, oblíbenosti, uznání lidských mas. Sem patří například organizace i jednotlivci, kteří se pohybují ve světě sportu, umění, kultury, módy a podobně. Těch všech se dotýkají těžkosti a otřesy, které provázejí Boží soud nad nevěstkou.
I oni trpí už od 1. bědy, kdy nevěstka padla – byla shozena ze zad šelmy. A s těžkostmi se budou potýkat i dále – po dobu 2. bědy, která má za cíl Velký Babylón zničit. V jejich případě jsou to hlavně finanční a existenční potíže, v případě politiků i starosti s celkovým zvládáním situace, která vyvstala – jejíž příčiny i východisko jsou mimo jejich chápání i moc. A jejich nařízení se často setkávají s nevolí, kritikou a protesty těch, na které mají dopad. Opatření, která volí, vedou k dalším škodám…, což také vede k jejich „nářku“.

Milí bratři a sestry, vzhledem k hloubce i obsáhlosti toto námětu, bychom se 2. části 13. kapitoly Zjevení věnovali v příštím příspěvku. Podrobněji si rozebereme, jakým způsobem se věřící stávají otroky šelmy (a tím i draka – satana, kterému celý tento politický systém patří) a jak naopak jednají skuteční Boží vyvolení a věrní služebníci.

Drazí bratři a sestry, proste našeho Nebeského Otce o pomoc Jeho svatého Ducha, kterého přislíbil těm, kteří HO s čistým srdcem hledají, abyste mohli porozumět současnému dění ve světle úžasných proroctví, která byla zaznamenána pro nás, kteří žijeme v samém závěru tohoto systému a byli posíleni a povzbuzeni podle Jeho vůle.

S.D.

HodnotitPodobné příspěvky z kategorie: Vaše vložené články

Co je Království Boží?

Konec velkého Babylónu a záchrana věrných

Strom poznání dobrého a zlého

Virus a bědy

Velký Babylón

Velké soužení

Virus a znamení konce

Dopis Svědkům Jehovovým II.

Soud s nadpozemskými vládci I.

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments