Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Konec velkého Babylónu a záchrana věrných

  • Přidáno: 11 listopadu, 2020
  • Zobrazeno: 1 478 x
  • Komentáře: 1
  • Klíčová slova:

Milí bratři a sestry,

minule jsme se zabývali šelmami a jejich úlohou při naplňování Božího plánu s lidstvem.
Jednalo se o šelmu z moře z 13. kapitoly Zjevení a tu, na níž seděla nevěstka, popsaná v 17. kapitole. Ukázali jsme si, že představují, stejně jako čtvrtá šelma ze 7. kapitoly Danielovy knihy, demokratické vlády celého světa, které se sjednotily – a jako jedna šelma změnily svůj způsob vládnutí – potlačily mnohé svobody a práva svých občanů a svou vůli prosazují tvrdě, autoritářsky.
Oficiálním důvodem pro tyto změny je jejich snaha zvítězit nad epidemií, ale ve skutečnosti plní Boží záměr zničit Velký Babylón.

V tomto úsilí vládám velmi pomáhá další šelma, o které čteme ve Zjevení 13. kapitole, od 11. verše:

„Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Koná zázračná znamení, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi znameními, která jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila.
Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.
Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“

Tato šelma na první pohled nepůsobí dravě. Naopak – jako beránek, čili spasitel, zachránce… Přesto je nám jasně ukázáno, že jejím skutečným pánem je drak a ona sama podporuje
1. šelmu, jež vyšla z moře a spolupracuje s ní. Dokonce se pod jejím vlivem naplňují slova
o tom, že se první šelmě klanějí všichni obyvatelé země, jak jsme četli ve Zj.13:4,8. Ona také stojí za vytvořením modly – obrazu 1. šelmy, který má mít velkou moc nad lidmi – budou ho uctívat, pokud chtějí zůstat naživu! Ona sama vychází ze země – tedy z pevných struktur společnosti, které nejsou ovládány rozmary moře – tedy náladami lidských mas jako demokraticky volené vlády…
Touto šelmou, která činí „zázračná znamení“, aby sváděla obyvatele celého světa, je WHO. Ona je tou celosvětově uznávanou autoritou, která na základě vědeckých výzkumů a objevů, které zaštiťuje a kterými se pyšní, stejně jako svým “bohulibým posláním“, podporuje úsilí a tvrdá opatření vlád v jejich boji s epidemií. Novodobými zázraky jsou vědecké objevy, které mají pomáhat lidem a zachraňovat jejich životy. Patří k nim samozřejmě léky a vakcíny…
A modlou – obrazem, před kterým se sklánějí lidé celého světa, jsou právě ta přísná opatření a nařízení – preventivní i karanténní, pro které vlády nacházejí podklad a oporu v prohlášeních a závěrech WHO. Tento obraz je živý tím, jaký vliv a důsledky na životy členů křesťanských organizací celého světa má.
Je totiž skutečnou modlou, před kterou se tito “věřící“ sklánějí a projevují jí větší poslušnost než Bohu.

Ukazují, že nejvyšší moc nad jejich duchovním životem má šelma a její obraz, protože její přikázání – nařízení jsou pro ně důležitější než jejich služba Bohu. Kvůli těmto nařízením ji velmi omezili, některým stránkám svého duchovního života se vůbec nemohou věnovat…
Tím, že se klanějí šelmě a jejímu obrazu, přijali svou porážku. Druhou možností byla jen smrt. Tedy duchovní smrt. Ti, kteří s těmito vládními opatřeními, která zdevastovala jejich náboženský život, nesouhlasí nebo kteří jsou jimi zcela vyčerpáni, odpadají – duchovně umírají. Ze slov, jež popisují druhou bědu, která přináší organizovanému křesťanství tuto zkázu, jsme poznali, že celkově budou tvořit asi jednu třetinu jeho oveček – Zj.9:15,18.
Ostatní věřící nečiní pokání – Zj.9:20,21, naopak – přijímají nového pána – podrobují se šelmě.
Splnila se slova ze Zj.13:10: „Kdo má jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo má být zabit mečem, ten mečem padne.“
Z mocné říše se stala podrobená kolonie. Ztratila i své jméno. Celosvětový křesťanský systém již nebude nazýván Velkým Babylónem, protože již není suverénní velmocí. Po své zdrcující porážce přijímá jméno svého nového pána – šelmy. To, že jí patří, dávají zajatci najevo tím, že přijímají její znamení na pravou ruku nebo čelo!

Co představuje znamení na ruce nebo čele, poznáváme např. ze slov, která svému vyvolenému lidu předal Bůh prostřednictvím svého služebníka Mojžíše a jsou zaznamenaná
v 5.Mojž. 6:4-8:
„Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo.“ *

Izraelité měli mít takové symbolické označení na znamení výlučné oddanosti a lásky k Bohu. Souviselo s jejich poslušností JEHO přikázáním celým srdcem a mělo jim také přinést mnohá Boží požehnání.

Takto skutečně patří svému Bohu a Jeho Synu ti, které viděl Jan ve Zj.14:1: „A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.“ A také ve Zj.22:3-5, Zj.7:3 a 9:4.

Označení na čele nebo ruce je tedy znamením naprosté oddanosti a poslušnosti.

To, že členové křesťanských organizací přijali znamení od šelmy, jim umožňuje, aby mohli “nakupovat a prodávat“. Co to znamená, lze pochopit z podobenství o družičkách, které je zaznamenané u Matouše 25:1-13:
„Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!‘ Všechny družičky vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.‘ Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.‘ Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.‘ Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.“

Těch pět nerozumných nemělo olej a tedy světlo, aby vidělo příchod ženicha. To znamená, že neměly vedení, které by jim dalo potřebné duchovní porozumění, aby rozeznaly, že nastala ta dlouho očekávaná chvíle – příchod ženicha! Pravé vedení a porozumění dává pouze náš Pán prostřednictvím Božího svatého Ducha – Mat.13:16,17. Žel, ti, kteří jsou znázorněni nerozumnými družičkami, se místo na Božího Ducha spolehli na vedení a porozumění, které nabízejí „prodavači“ – tedy duchovní vůdci. Ti se ovšem sami prokazují jako slepí… Mat.13:14-15,15:14.
Prodávání a nakupování je tedy poskytování a přijímání duchovního vedení a probíhá na shromážděních a bohoslužbách, které organizují křesťanské sbory.
Tato náboženská setkání se uskutečňují podle pravidel a omezení, které určuje šelma.
A církve se podřizují – mají její znamení.

Nyní je potřeba osvětlit, co znamená číslo šelmy a jeho přijetí. Kontext ukazuje, že velmi souvisí s jejím jménem.
Číslo 666 je v Bibli uvedeno v 1. Král. 10:14:
„Král Šalomoun ročně získával 666 talentů zlata.“
Šlo tedy o Boží požehnání, ale ne v duchovním ohledu.
Ve Zj.13:17,18 toto číslo dává jako součást svého znamení šelma a vzhledem k tomu, že je to číslo člověka – poukazuje na činnosti a hodnoty, které oceňují tělesní lidé. Už v příspěvku
o Velkém Babylónu jsme si ukazovali, co znamená zlatý pohár v ruce nevěstky. Že jsou to věci, které jsou na náboženství na první pohled lákavé, cenné a hodnotné (bez ohledu na duchovní obsah).
Člověk je tvor společenský a to, co má pro něho velkou cenu je právě lidská pospolitost a různé společenské (sociální) aktivity – svátky, oslavy, zvyky, tradice, pomoc potřebným, charita, méně formální setkání, často spojené i s uspokojováním tělesných potřeb. Tyto záležitosti jsou mnohdy přitažlivé i pro nevěřící, kteří o Boží slovo zájem nemají.
A dokonce i pro některé „věřící“ mají větší hodnotu než duchovní učení.
To, že šelma dává znamení s tímto číslem, ukazuje, že má autoritu i nad touto stránkou náboženského života. Vlastně tím dopředu bylo prorokováno, že její vliv nebude jen v duchovní rovině, ale že členy křesťanských organizací zotročí v každém ohledu. Že se její omezení i „požehnání“ budou týkat i těchto vedlejších, ale velmi žádoucích, cenných stránek života, které k náboženství patří. Šelma je milostivě dovoluje nebo omezuje podle svého uvážení nebo rozmaru. A ti, kteří církve opustili, nesmí přijmout znamení jejího čísla tím, že by se jich účastnili!

Tedy, klanění se šelmě, jejímu obrazu a přijetí znamení šelmy se týká věřících, kteří zůstali členy křesťanských organizací a všech oblastí náboženského života, který probíhá podle pravidel šelmy. Dává se tím najevo oddanost a poslušnost šelmě, ne Bohu.

Ve všech ostatních oblastech se totiž věřící, stejně jako nevěřící mohou a mají vládnoucím autoritám podřizovat – mimo stojí jen záležitosti spojené s uctíváním a poslušností Boha. – Marek 12:17, Sk. 4:19, 5:29, Řím.13:1.

Drazí bratři a sestry, ukázali jsme si díky nezměrné milosti našeho Otce a vedení JEHO Ducha, že čas velmi pokročil. V minulých příspěvcích jsme vysvětlovali na základě Božího slova a světových událostí, které vidí a zažívá každý z nás, že příchod Pána Ježíše je velmi blízko. Znamení, které mu bezprostředně předchází, je vykonání soudu nad jeho nevěrným lidem – zničení Velkého Babylónu.
V celosvětovém měřítku ztratil křesťanský náboženský systém svou suverénní moc nad vodami (zástupy lidí), které nevěstka ovládala. Ze dne na den moc převzala šelma tím, jak bylo nařízeními vlád zjara zakázáno volné shromažďování a tím velmi omezeno duchovní sycení stamiliónů poddaných této říše a také další činnosti, kterým se věnovali. Toto období odpovídalo objevení se „ohavnosti na svatém místě“ a pro vnímavé Kristovy následovníky to byl signál, aby opustili křesťanské organizace. Čas, aby na základě vedení Božího ducha porozuměli a podnikli odpovídající kroky, měli do opětovného frontálního útoku politických sil, který přišel po krátkém období uvolnění a představuje ho koňská jízda z 2. bědy ze Zjevení 9. kapitoly. Tato jízda v současnosti již své zničující dílo uskutečňuje a to znamená konec Velkého Babylónu a smrt nebo zotročení jeho oveček. Ti, kteří neuposlechli volání anděla, aby vyšli, dokud byl čas, jsou ztraceni.

ČAS BOŽÍ MILOSTI PRO ZÁCHRANU Z VELKÉHO BABYLÓNU SKONČIL!
ŽIJEME V DOBĚ PROVOLÁNÍ TŘETÍHO ANDĚLA!

Zj.14:9-11: „Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“
Splňují se slova o zkáze, kterou přináší Velkému Babylónu 2. běda: „Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí.“ – Zj.9:17,18

Jan pokračuje: „Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ Potom jsem uslyšel hlas z nebe: „Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.‘ Ano, praví Duch, ať si odpočinou od své námahy; vždyť jejich skutky je provázejí.“ – Zj.14:12,13.

Ti, kteří včas opustili křesťanské organizace, pro své bývalé bratry a sestry duchovně zemřeli. Zemřeli, ale v Pánu! S Jeho schválením. Ne, jako ti, které zabije šelma během 2. bědy.
„Mrtví v Pánu“ si mají odpočinout od svých skutků, které dříve konali pro dobro těch, pro něž jsou nyní mrtví.

Ano, ti, kteří zůstali součástí křesťanských sborů nemohou během druhé bědy přijímat žádnou službu od těch, kteří z lásky k pravdě a Pánu včas odešli. Tito věrní se jim snažili pomáhat k jejich záchraně, dokud byl čas… Nyní jsou již ale jasně odděleni jako úroda země od hroznů, které budou tlačeny v lisu Božího hněvu – Zj.14:14-20. Jako pšenice od plevele – Mat.13:30, jako ovce od kozlů – Mat.25:31-34,41.

Jsou na jiné cestě…
Mat.7:13,14: „Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“

Luk.9:59-62: „Jiného vyzval: „Pojď za mnou!“ On ale řekl: „Pane, dovol, ať nejdřív odejdu a pochovám svého otce.“ Ježíš mu odpověděl: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé; ty pojď rozhlašovat Boží království!“
Další mu řekl: „Pane, půjdu za tebou, ale dovol, ať se napřed rozloučím se všemi doma.“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království.“

Mat.10:35-39: „Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Mat.19:29: „A každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život.“

Ano, milí bratři a sestry, tato slova ukazují, že mezi námi, kteří milujeme Otce a Syna víc než všechno a všechny ostatní a těmi, kteří zůstali součástí náboženství, které má ve své moci šelma a drak je nepřekonatelný rozdíl! Malach.3:16-24
Drak – největší Boží i náš nepřítel velmi usiluje o náš život. A slova ve Zj.18:2 ukazují, pod jakým vlivem – duchem jsou ti, kteří v církvích zůstali:
„Ten vykřikl mocným hlasem: „Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem!“

Nesmíme se vystavovat tomuto nečistému působení a tlaku, který by nás chtěl připravit o naši věrnost a život! A o tu největší, nejnádhernější milost a vztah, které nám nabízí Náš Bůh!

2.Kor.6:14-18: „Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“ Proto: „Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás.“ „Já pak budu váš Otec a vy mí synové a dcery, praví Všemohoucí Pán.“ *

Nádherné naplnění těchto slov popisuje Zj.21:3-8:
„Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží příbytek mezi lidmi. Bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ Řekl také: „Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“ Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.
Na ty, kteří zvítězí nad šelmou, protože se jí neklaní a nepřijmou její znamení, čeká nepředstavitelné požehnání:

Zj.15:2-4: „Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména. Stáli na tom skleněném moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu:
„Veliké a předivné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou tvé cesty, Králi národů! Kdo by tě nectil, Pane, kdo by tvé jméno nechválil?
Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a před tebou se skloní, neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny!“

BUDOU SE RADOVAT Z NOVÉHO, SKUTEČNÉHO, POŽEHNANÉHO ŽIVOTA!

Zj.20:4,6: „Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let.“

Drazí bratři a sestry, my všichni, kteří jsme pod vedením Božího Ducha a andělů křesťanské organizace včas opustili, „MUSÍME OSVĚDČIT TRPĚLIVOST A VÍRU!“ (Zj.13:10)

Až se budou ti, kteří mají znamení šelmy, radovat v domnění, že se jim jejich život i svobody vrací, (protože virus již nebude hrozbou), naplní se slova apoštola Pavla:
„Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.“ (1.Tes. 5:2,3)

Do té doby vyhlížejme příchod Pána mimo křesťanské organizace a mimo společenství těch, kteří k nim stále patří! – Jan 10:27-29
Útěchu, sílu a vedení nacházejme ve spojení s NÍM, prostřednictvím Božího slova, modlitby a Jeho Ducha, kterého dává těm, kteří ho milují! – 1.Tes. 5:23,24.

1.Petra 5:6-11:
„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.
Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.
Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen.“

S.D.


Pozn.: Všechny citované pasáže z Božího Slova uvedené v tomto i dřívějších příspěvcích pocházejí z Bible – Překlad 21. století, případně Českého ekumenického překladu.
Ohledně použití výrazu Hospodin, dovolte citát z 15. strany „Úvodních slov“ k vydání Překladu 21. století:
* „Boží jméno JHVH v překladu nahrazujeme titulem Hospodin, jak je to v českých biblických překladech již po staletí zavedeno. Tímto archaičtějším synonymem slova „Pán“ nám čeština umožňuje reflektovat starodávnou praxi židovské zbožnosti, kdy se Boží jméno z úcty k němu nevyslovuje a při čtení je nahrazováno hebrejským Adonaj, tj. Pán, Panovník.“

5/5 - (3 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Vaše vložené články

Co je Království Boží?

Boží soud a šelmy

Strom poznání dobrého a zlého

Virus a bědy

Velký Babylón

Velké soužení

Virus a znamení konce

Dopis Svědkům Jehovovým II.

Soud s nadpozemskými vládci I.

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments