Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Virus a bědy

Milí bratři a sestry,

 

dnes budeme pokračovat v odhalování proroctví, která se podle Božího plánu s lidstvem měla úžasným způsobem naplnil v naší době.

Budeme si chtít rozebrat bědy, o kterých se hovoří ve Zjevení Jana, 9. kapitole. Mají totiž velkou souvislost, jak s vykonáním soudu nad křesťanstvem, tak se znameními, o kterých jsme psali v prvním příspěvku a souvisí s epidemií koronaviru.

Evangelia popisují celosvětová znamení – změny na fíkovníku, která poukazují na blížící se návrat Krista. Konkrétně se v této souvislosti jedná o velkou úzkost lidí a úkazy na nebeských tělesech. Čteme o tom u Lukáše 21:25,26: „Na slunci, měsíci a hvězdách se ukážou znamení. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem. Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat.“ Podobně píše Marek 13:24,25: „Ve dnech po onom soužení‚ slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.“

Naplňování těchto znamení můžeme sledovat přibližně od března tohoto roku v situaci okolo koronaviru. Náboženští i političtí představitelé byli postiženi tmou – byli zaskočeni a nedokázali těm, kteří na jejich vedení spoléhali, poskytnout dostatečné vysvětlení a východisko. Vlády (tedy nebeské mocnosti) začaly, ve snaze situaci zvládnout, působit otřesy, které vedly k úzkosti lidí a nespokojenosti davů a ve svém důsledku postihly nebývalým způsobem i hvězdy – tedy ty, kteří jsou vzory a idoly pro již zmíněné davy lidstva.

Naplňování těchto znamení souvisí s něčím naprosto ohromujícím, co zaznamenal apoštol Jan ve Zjevení. Jak už jsme uvedli, jsou to bědy, které přicházejí na lidi a jsou popsány v 9. kapitole.

Pouze díky porozumění, které poskytuje náš milovaný Otec prostřednictvím Svého Ducha, bylo možné pochopit, co tyto bědy představují a jak se uskutečňují.

První běda je popsána ve Zjevení 9:1-12. Na začátku vidíme hvězdu z nebe, která otevírá bezednou propast, z které vychází dým, který zahalí slunce a ovzduší. Tedy je poukázáno na původ této bědy, který není lidský ani pozemský. V tom, co přináší, je podobnost s úkazy na nebeských tělesech, o kterých jsme četli v evangeliích. Zde je zdůrazněno hlavně zatmění slunce, ale dým – čili nedostatek světla je v ovzduší – tedy všude. Ve verších 3-5 čteme:

Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců a jejich trýznění bylo jako trýznění od štíra, když bodne člověka. (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.)“

Kobylky neměly škodit rostlinstvu – tedy neznamenají přírodní pohromu. Škodí lidem. Je zajímavé, že i když ubližují jako štíři – bodají a způsobují soužení a bolest, mají podobu kobylek. A to kvůli způsobu, jakým přichází a jak se šíří. Během velmi krátké doby kobylky zaplaví obrovské území a škodí bez rozmyslu, nekontrolovaně, všude, kde se dostanou. Jejich útoky nemají zabíjet, přesto jsou velmi bolestné a jejich následky a zkáza, kterou přivodí, způsobí takové strádání, že mnozí z těch, kterých se dotkne, budou vyčerpaní až k smrti.

Popsané strasti vystihují poměry a pocity, které přibližně od března tohoto roku zachvátily celý svět kvůli epidemii koronaviru. Děsivé informace o nebezpečí viru a utrpení s ním spojeném, byly jako dým z propasti, který způsobil paniku, úzkost a zmatek.

A to, co následovalo, byly kobylky – tedy opatření vlád, které na tuto nečekanou krizi reagovaly. V těchto nařízeních se projevilo, že vlády nebyly na vzniklou situaci připraveny

a proto i jejich reakce nebyly patřičně promyšlené a moudré. Vzhledem k tomu, jak náhle

a s jakým náporem a následky tato opatření vtrhla do života lidí celého světa, vidíme, že přirovnání k útoku mračna kobylek, je velmi výstižné. Co je ale nejdůležitější, je důvod – smysl této bědy. Proti komu je zaměřena, komu má primárně škodit. Ve 4. verši této 9. kapitoly je psáno, že: „… jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení.“ To znamená, že těm, kteří jsou popsáni ve Zjevení 7:3-8 a již nejsou součástí Velkého Babylónu, těm neškodí! Tím se jasně potvrzuje, že první běda představuje začátek velkého soužení, které přichází na Velký Babylón. Opatření, která začala tak náhle a rezolutně platit, v nebývalé míře omezila práva a způsoby fungování křesťanských organizací celého světa.

(To, že vládní nařízení postihla i lidi nevěřící a společnosti, které nejsou náboženské, je normální – ty přirozeně podléhají vedení svých vlád a z principu mají přijímat jejich nařízení.)

Politické síly však tvrdě zasáhly do sféry života, která by měla být úplně mimo jejich vliv. Slovy evangelií – „ohavnost“ se objevila na svatém místě, slovy Zjevení 17. kapitoly byla nevěstka svržena ze zad šelmy a ta po ní začala šlapat a slovy Zjevení 18. kapitoly Babylón padl! Věřící, kteří byli do té doby zvyklí a vlastně závislí na vedení a „sycení“ v rámci svých křesťanských sborů, začali zažívat velké strádání a mnohé to v duchovním ohledu velmi oslabilo – až k smrti… Pouze ti, kteří se již před tím oddělili a Boha, kterého milují, neuctívali v rámci těchto křesťanských organizací, nemohli být tedy tímto způsobem (touto bědou) ani trýzněni.

Přesto, jak je vidět z jiných popisů, které se vztahují k této události (Mat.24:15-16, Luk.21:20-21, Zj.18:1-5), během této doby si ještě mohli i jiní vnímaví a upřímní Kristovi následovníci uvědomit pravý význam událostí – i pod vlivem strádání, které na ně dolehlo a Velký Babylón opustit.

Tato první běda, tedy období celosvětových vládních opatření, poznamenaných zaskočením a panikou, mělo trvat, jak se dozvídáme z 10. verše, 5 měsíců. Toto období v létě skončilo. Kobylky s šokem a zmatkem ovšem následuje druhá běda, která je popisovaná od 13. verše do konce 9. kapitoly a částečně také v 11. kapitole.

Tvoří ji koňská jízda. Tak, jako první bědu vedl anděl propasti – tedy byla způsobena z vyšší moci, i druhou bědu řídí duchovní síly – čtyři andělé, které k tomuto účelu uvolní anděl s 6. polnicí. Tato jízda má lidské jezdce – takže nebude působit tak živelně a chaoticky jako první běda. Množství koňské jízdy je obrovské, což ukazuje na jejich sílu i dopad. Jejich zbraně, které používají v boji, jsou oheň, dým a síra. Je zajímavé, že tyto tři věci sloužily v minulosti i k boji s epidemiemi – například moru. Ale jsou to samozřejmě také symboly zničení. V případě druhé bědy se to výstižně spojuje – prostředky, které budou využity k boji s epidemií koronaviru se také stanou prostředky ke zničení. Koho nebo čeho?

Ve verši 18, 20 a 21 je uvedeno, komu tyto rány přinesou újmu:

Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“

Ano, pokračuje soužení, které má potkat ty, kteří o sobě tvrdí, že patří Bohu, ale přitom ho svými praktikami zneuctívají. Jak jsme již uvedli, netýká se skutečných Kristových následovníků, kteří díky vedení Božího Ducha prohlédli nekalé způsoby, kterými se křesťanské společnosti vyznačují a včas se od nich oddělili. Tento trest ovšem se vší tvrdostí a silou dopadne na ty, kteří to neudělali a zůstali součástí církví a organizací, které navzdory tvrzením o své zbožnosti jsou jako židovský systém v 1. století našeho letopočtu prostoupeny nevěrností, modlářstvím a krví nevinných. Už první běda vedla k jejich ponížení a trápení, ale druhá běda zpečetí jejich osud. Ztráta suverenity a postavení křesťanských organizací bude dovršena. A to, že má být během druhé bědy pobita třetina lidí znamená, že pod vlivem opatření, která budou vládami prosazována, asi třetina oveček organizovaného křesťanství duchovně zemře a opustí ho.

Tak, jako v 1. století využil Bůh k vykonání trestu nad nevěrným Izraelem římskou armádu, tak v této době k tomu využije symbolickou armádu, která je součástí druhé bědy a kterou zorganizují politické vlády světa. Stanou se nástrojem v rukou samotného Boha k vykonání soudu nad křesťanstvem, které Nebeského Otce zradilo a zneuctívá. Zajímavé je, že vlády provedou tento Boží rozsudek vlastně nevědomky. Nemají na výběr. Je to totiž Boží úmysl, který jim vložil do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr, jak se píše ve Zjevení 17:17.

Je potřeba mít na paměti, že to, co je popisováno, je myšleno symbolicky – tedy nebude to skutečná armáda (tak jako při první bědě to nebyly skutečné kobylky), ale promyšlenější, taktičtější, systematičtější způsob boje s epidemií, který bude ovšem znamenat zkázu Velkého Babylónu. Politické síly svými nařízeními organizované náboženství ovládnou. V celosvětovém měřítku ho budou omezovat, regulovat a škodit mu. Přivodí duchovní smrt velkému množství jeho oveček. Z mocné Babylónské říše se tak stane podrobená kolonie.

Významnou roli v průběhu bědy sehraje také „živý obraz“, který vytvoří šelma s rohy beránka ze Zjevení, 13. kapitoly. O tom si ale více povíme v příštím příspěvku, v němž se budeme věnovat šelmám a jejich úloze v této době.

Ukázali jsme si tedy, že bědy a celá situace okolo koronaviru má duchovní pozadí a naplňuje se jimi Boží proroctví o vykonání soudu nad Jeho nevěrným lidem.

Velké soužení, které dolehlo na křesťanstvo, má dvě fáze, tak jako útok římské armády na Jeruzalém v 1. století n.l. Tehdy byl Jeruzalém obléhán římským vojskem a hrozilo jeho dobytí, ale před dovršením této zkázy Římané odtáhli. Někteří Židé to brali jako své vítězství, ale Kristovi následovníci věděli, že se Ježíšovo proroctví o zničení Jeruzaléma splní a toto byl čas, který jim byl dán, aby se zachránili útěkem do hor. Po určité nedlouhé době se římská armáda vrátila a Jeruzalém zažil soužení, jaké nemělo obdoby a které vyvrcholilo jeho úplným zničením v roce 70 n.l.

V naší době, první fázi velkého soužení představuje první běda, která v duchovním ohledu přivodila velkému Babylónu pád. Přibližně od března tohoto roku zaznívá volání druhého anděla ze Zj.14:8: „Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!“

Kristovi následovníci s vnímavým srdcem a láskou k pravdě uposlechli naléhavou vybídku jiného anděla ze Zj.18:4: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran!“

Tato možnost, ale byla – stejně jako v 1. století časově omezená. Po krátkém období „rozvolňování“ přísných opatření a nadějí některých, že „to nejhorší“ je za nimi, nastupuje druhá běda s fatálními následky pro říši křesťanstva.

Vzhledem k zavedené praxi křesťanských organizací spolupracovat s vládnoucími autoritami, si ale tito „křesťané“ neuvědomují hluboký význam toho, co se děje a duchovní propad organizovaného křesťanského systému. Protože jejich organizace budou formálně stále ještě existovat, vykonání tohoto duchovního potrestání, které znamená, že ztratili své postavení (které se původně rovnalo mocné Babylónské říši), si nebudou chtít připustit.

Naopak, v závěru druhé bědy nastane krátké období, kdy lidé budou slavit a budou si myslet, že se vše vrací do normálu, protože zvítězili nad epidemií. Církve se budou těšit, že se jim vrátí jejich bývalé duchovní výdobytky. A vlády (šelma – jejich opravdový pán) jim dovolí provozovat mnohé činnosti jako dříve. Pokud by se v té době, někdo z těch, kdo opustil Velký Babylón, připojil k jejich činnostem, byl by to znak toho, že se vrátil – že je znovu součástí Bohem odsouzených křesťanských organizací, jako by je nikdy ani neopustil. A skutečně bude dán určitý čas, aby se každý prokázal…

Na závěr tohoto nedlouhého období zažijí ovšem členové církví i zbytek lidstva skutečný otřes, protože se stanou svědky toho, jak ti, kteří prokázali upřímnou lásku a oddanost k Nebeskému Otci a Jeho Synu, budou vzati ke svému Pánu během Jeho druhého příchodu. Pan Ježíš nás velkolepým způsobem a před zraky všech přijme k sobě. Splní se proroctví z Matouše 24:27,30,31:

Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.“

A také Zjevení 1:7: „Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli.
Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí.“

Ano, náš milovaný Pán Ježíš Kristus přijde a vezme nás k sobě do nebe, kde budeme v bezpečí před tím, co bude na zemi následovat.

Na zemi zůstanou totiž jen lidé, na kterých bude vykonána závěrečná část Božího rozsudku. Nejdříve, v návaznosti na to, že lidé na zemi uvidí Pánův návrat pro své věrné, se stane to, co je popsáno ve Zj.11:13,14: „V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní dostali strach a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé „běda“ pominulo, hle, třetí „běda“ se rychle blíží.“

Ano, bude to mít děsivé důsledky pro všechny a zvláště pro členy církví – některé křesťanské sbory se rozpadnou a mnozí duchovně zemřou…

Na zemi nastane konečná fáze vykonání Božího soudu. Bude představovat strašné utrpení všech, kteří neopustili křesťanské organizace, ale i zbytku Bohu odcizeného lidstva. Bude ji tvořit třetí běda, splní se slova ze Zjevení 16. kapitoly a na zem bude vylito 7 číší Božího hněvu.

Vše bude dovršeno triumfálním vítězstvím Pana Ježíše a jeho nebeského vojska v Armagedonu – Zj.19:11-21.

Přejeme Vám, milí bratři a sestry, ať Vám Boží Duch pomáhá porozumět těmto hlubokým Božím pravdám a vede Vás k záchraně, kterou představuje návrat našeho milovaného Pána pro Jeho vyvolené.

S.D.

HodnotitPodobné příspěvky z kategorie: Vaše vložené články

Co je Království Boží?

Konec velkého Babylónu a záchrana věrných

Boží soud a šelmy

Strom poznání dobrého a zlého

Velký Babylón

Velké soužení

Virus a znamení konce

Dopis Svědkům Jehovovým II.

Soud s nadpozemskými vládci I.

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments