Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Dopis Svědkům Jehovovým II.

Drazí Svědkové Jehovovi, a členové jiných náboženství,

kteří věříte ve vaši církev, pravost vašeho náboženství, správnost vašich nauk nebo dokonce ve své vedoucí a učitele. Ačkoliv nejsem Svědek Jehovův, nikdy jsem jím nebyl a nebyl jsem ani členem jiné organizace, toužím vám napsat pár otázek k zamyšlení. Nejsem tedy takzvaný „odpadlík“ a tak věřím, že si to někteří přečtete.

Proč jste zapřeli Majitele církve?

Proč znevažujete Krista?

Proč nemáte víru?

Proč se podílíte na modlářství?

Proč jste částí Velkého Babylonu?

Že to tak není? Na několika jednoduchých příkladech vám ukážu, že je to bohužel tak.

Mé ovce znají můj hlas“, řekl Ježíš. Znáš hlas svých vůdců, vedoucích, starších, pastýřů, božích otroků, věrných otroků, farářů, nebo přímo KRISTŮV? Čí hlas máš znát? Rozdíl mezi náboženstvím a vírou je v tom, že náboženství neslyší hlas Krista, ale lidských prostředníků. Náboženství nejí pravý pokrm, KRISTA, ale lidmi ředěné mléko. Víra je v Krista, prostřednictvím Krista a pro Krista.“

PRAVDA – jsi v PRAVDĚ?

Často od vás slýchám, jak jste šťastní, že jste našli PRAVDU. Hovoříte velmi rádi o tom, jak dlouho jste v PRAVDĚ. Věříte, že prostřednictvím poznání této „pravdy“ a vytrvání v ní, obdržíte věčný život. Milovaní, v hloubi srdce víte, že když mluvíte o PRAVDĚ, máte na mysli vaší „pravou“ ORGANIZACI. Vytrvat v „pravdě“ pro vás znamená vytrvat ve vaší Organizaci.

Pravdou, je pro vás členství v organizaci!

PRAVDOU je pro vás vaše ORGANIZACE! To, co řekne, to, co vyučuje, je pro vás PRAVDOU.

Máte skutečně „velké kazatelské dílo“, dům od domu. Věříte ve vaši PRAVDU (rozuměj: Organizaci) a tak se o ní chcete dělit s druhými a toužíte přivádět ostatní do PRAVDY…

Přivedení do PRAVDY však pro vás znamená, přivedení do ORGANIZACE!

Opět tedy: věříte v „pravdu“, ale „pravdou“ je pro vás vaše organizace…

Jinými slovy VĚŘÍTE v ORGANIZACI! A že máte silnou víru…

Pravdou je, že pouze KRISTUS je PRAVDA. Pouze k němu máš vést jeho ovce. Činíš tak? Opravdu?

Na místo, které patří Kristu sis dosadil Organizaci. To není dobré…

ARCHA – opatření k záchraně

A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména (Kristus Ježíš) daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni.“ (Sk 4:12)

Velmi často používáte ARCHU pro přirovnání nutnosti vstupu do vaší Organizace. „Vždyť přeci i Noe musel vstoupit do Archy, aby se zachránil, tak podobně i vy musíte vstupovat do vaší Organizace…“ Organizace je pro vás „novodobým Božím opatřením“ k záchraně.

ARCHOU záchrany, je pro vás vaše ORGANIZACE!

Mluvím vašimi výrazy, hovořím pravdu a nelžu v Kristu. Jen si upřímně představte, záchranu bez vaší „boží“ Organizace – ta je pro vás nejen nepředstavitelná, dokonce nemožná! Vyloučení z Organizace pro vás znamená smrt, konec naděje na záchranu. Možná si to opravdu neuvědomujete, ale všemi svými skutky jasně prokazujete, že VĚŘÍTE v ORGANIZACI a pouze v její VEDENÍ.

Základem vaší víry je poznání „pravdy“, že jste nalezli „pravou“ církev, „pravou“ ORGANIZACI.

Základem vaší VÍRY, POZNÁNÍ, POKRMU a PRAVDY je ORGANIZACE!

Milovaný, buď k sobě upřímný. Je to tak, nelžu. Písmo hovoří jinak!

Pamatuj:

 • Pouze KRISTUS je ZÁKLADEM naší víry! (1Pe 2:4-6, Ef 2:20, 1Kor 3:11, 1Tim 6:19)
 • JEŽÍŠ je jediným PROSTŘEDNÍKEM mezi námi a Otcem, poté například i k záchraně, a tedy i k životu (Jan 10:7,8, Jan 14:6, Ef 2:18, Jan 6:40, Sk 4:12)
 • JEŽÍŠ je PRAVDA (Jan 14:6, Jan 8:45,46, Jan 1:17)
 • JEŽÍŠ je SLOVO, POZNÁNÍ (Jan 1:1, Jan 1:14, Zj 19:14, Jan 16:14, Jan 16:12-16, Jan 14:26)
 • JEŽÍŠ je pravý POKRM, CHLÉB Z NEBE (Jan 6:48–51, Jan 6:31–35, Mt 26:26, Lk 22:19, 1Kor 10:2-4)
 • MESIÁŠ je ARCHA pouze On je tím Božím opatřením k záchraně (Sk 4:12, Lk 1:69, Mt 1:21, pozn. Ježíš – Jehošua znamená Jahve je záchrana)
 • KRISTUS je CESTA (Jan 14:6)

Víš moc dobře, že KRISTUS sám o sobě řekl, že ON je PRAVDA. Možná tomu i věříš, ale svými skutky dokazuješ opak. Ježíš neřekl, že má pravdu, ale dokonce, že ON je PRAVDA! Jak potom tomu můžeš věřit a zároveň říkat, že jsi v PRAVDĚ, ale myslet tím svou Organizaci?! Víš moc dobře, že jsi slovy o vytrvání v PRAVDĚ nikdy předtím KRISTA nemyslel, ale vždy si v této souvislosti hovořil pouze o členství v Organizaci.

Teď si to jistě v sobě snažíš ohájit různými výklady o tom, že tvoje organizace je přeci vedená Kristem, přes lidské (další) prostředníky, to ale nic nemění na faktu, že jsi Krista nepochopil. Nepochopil jsi opatření, jež je v Něm, a nemáš s ním naprosto žádný vztah. Máš vztah k Organizaci! Záměrně je v tobě budován vztah, úcta a poslušnost k Organizaci a lidským vůdcům tvé Organizace („Věrný a rozvážný otrok“)!

Kristus v tvém životě chybí!

Nikdy, nikdo Tě ve tvé organizaci nevedl k poslušnosti přímo Kristu, ale naopak vždy k poslušnosti k Organizaci, jejím vůdcům, vedoucím a starším. Záměrně! Kdo je větší vedoucí sbor nebo Kristus?! Miluješ svůj vedoucí sbor, miluješ svou organizaci! Miluješ ale předně Krista? Chválíš tak často Krista jako svůj Vedoucí sbor? Opravdu?

Veřejně, dům od domu, chválíš Vedoucí sbor. Veřejně se nevzdáváš chvály své Organizace. Přesto se bojíš chválit Krista?! (Filip 2:11) V tvých očích to zavání modlářstvím?! Nemůžeš předci chválit Krista a Otce nechat v pozadí?! Jen to zkus, rychle přijde pokárání ze strany tvých vůdců! Slepče! Kdybys jen chválil Krista stejně jako svou organizaci nebo „věrného a rozvážného“, byl bys našel skutečnou PRAVDU. Ne, v tvém životě Ježíš chybí. Ježíš Kristus, který je větší než tvá organizace a tvůj „věrný a rozvážný“! Ty ale prý máš přímo Otce…

Uvědomuješ si, že kdo nemá Krista nemůže mít Otce, Jehovu?!

Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.“ (1Ja 2:22, 23)

Vidíš, jak věříš ve svou Organizaci? Jsi skutečně v pravdě?

Uvědomuješ si vůbec, jak tímto zaměňováním a upřednostňováním Organizace a Vedoucího sboru (Vůdců Organizace) před Kristem popíráš roli Ježíše jako Krista, tedy mesiáše, pomazaného, zachránce, slova, pokrmu, cesty, dveří? Víš vůbec, že je to ohavné? Antikristovské?! Neříká písmo, že přijdou ti, kteří dokonce zapřou i Majitele, Ježíše Krista? (2Pe 2:1, Juda 4). A vy ho stále zapíráte! Kdo je více Vedoucí sbor nebo Kristus?

Nehledě k faktu, že Bůh jasně Noemovi přikázal, že do archy vejde pouze on a jeho rodina, osm lidí, přirovnávat Archu k Organizaci je nesmysl. Vždy když slyšíš slovo PRAVDA vzpomeň si na písmo a na toto jednoduché pravidlo: KRISTUS = PRAVDA.

Opakuji: Každá jiná „pravda“, která není přímo od Krista pro Tebe je zředěná, není už pravdou. (Jan 14:6, Jan 8:45,46, Jan 1:17)

Tato dobrá zpráva

A teď upřímně, ke komu vedeš zájemce o Boží pravdu? Ke Kristu nebo do své organizace? Do organizace!

Věříš ve svou Organizaci. Jsi tedy skutečně v pravdě? Jaký jsi položil základ? Jaký je vlastně tvůj pokrm? Jaké je vůbec tvé poznání? Kdo je tvým prostředníkem k pravému Bohu? Kdo tě vede? Jaký je tvůj učitel?

Ustanovil sis nad sebou jiné vůdce, jiné učitele! (Mt 23:10, 2Ti 4:3) Věříš jim, doufáš v ně!

Tvá víra patří někomu jinému. Nepatří pravému Majiteli církve!

Majitelem církve je Ježíš Kristus! (Juda 4)

Věř raději Ježíši Kristu (Jan 13:13, Mt 23:8, 1Kor 8:6, Filip 2:11), než lidský vedoucím! Opravdu je tvá zpráva dobrá? Skutečně je dobrou zprávou vstup do tvé organizace? Řekneš „ne, tak to není. Je to přeci soubor Božích opatření…“ Opravdu?

Často ti je předkládáno, jak jsi šťastný, protože jsi našel tu pravou organizaci?! Jak je důležité vstoupit a vytrvat v organizaci?! Dokonce následovat organizaci! (Ezekielův vůz). „Musíš přeci vytrvat v organizaci, abys byl zachráněn… Poslouchat i v budoucnu rozhodnutí organizace i kdyby se ti třeba nelíbila a vnitřně bys měl problém se s nimi ztotožnit. Musíš přece být pokorný a poddajný, v sázce je přeci tvůj život… Nejsi přeci moudřejší, než bratři ve vedoucím sboru…“

Velmi často vyzdvihujete Organizaci a její vedení. Je to nutné, říká se tomu programování mysli. Lež se musí opakovat tak často, aby v ní uvěřili i ti vyvolení. (Mr 13:21,22) Organizace vás chrání! Organizace se vám stala záchranou!

Neposlouchat organizaci pro vás znamená smrt a nepřátelství s bohem. Ano, s vaším bohem, ale nikoliv s Kristem natož s pravým Bohem, Otcem Jehovou! Ke smůle vašeho vedoucího sboru písmo hovoří jinak: „A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména (Kristus Ježíš) daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni.“ (Sk 4:12)

Opakuji: pouze Kristus je záchrana! Pro lepší pochopení obrátím vámi používaná slova pro obhájení víry v organizaci na Krista, takto totiž vypadá Kristova nevěsta, pravá nebeská církev:

Často ti je předkládáno, jak jsi šťastný, protože jsi našel KRISTA? Jak je důležité vstoupit a vytrvat v KRISTOVĚ přízni? Dokonce následovat KRISTA! „Musíš přeci vytrvat v KRISTU, abys byl zachráněn… Poslouchat i v budoucnu KRISTOVA rozhodnutí i kdyby se ti třeba nelíbila a vnitřně bys měl problém se s nimi ztotožnit. Musíš přece být pokorný a poddajný, v sázce je přeci tvůj život… Nejsi přeci moudřejší, než KRISTUS…“

Opravdu jsi takto vedený? Vážně jsi šťastný v Kristu? Nebo jsi šťastný v Organizaci?

Opět na místo náležící KRISTU JEŽÍŠI sis dosadil ORGANIZACI a její vůdce! A to je velmi zlé!

PORKM V PRAVÝ ČAS, SLOVO

Věříš v Organizaci, v její VEDENÍ, ale také v její DUCHOVNÍ POKRM!

Milovaný, dalším důkazem tvé víry v Organizaci a ne přímo v Ježíše Nazaretského, je fakt, že věříš v POKRM, který ti dává tvá organizace. Umíš si vůbec představit, že bys zkoumal písmo sám? Bez VEDENÍ tvé organizace? „Ne, to bys musel začínat znovu tam, kde první „Badatelé bible“ a ztratil bys tím jistě tvůj drahocenný čas… Nedohnal bys je…“ Opět hovořím vašimi slovy, které často používáte na obranu víry ve svou „církev“.

Nedejbože si představ, že bys jedl „jiný pokrm“, třeba od někoho jiného, jiného křesťana. To by pro Tebe bylo nejhorším hříchem, ZRADOU TVÉHO BOHA – přesněji: TVÉ ORGANIZACE!

Vidíš? Opět příklad toho, že sis dosadil na místo pravého Boha svou Organizaci. Pro pokrm stále potřebuješ dalšího lidského prostředníka?! Potřebuješ někoho, kdo ti ho snese z nebe?! Přinese od Pána?! Ano, opět sis tak dosadil na místo Krista svou Organizaci!

Že ne? Nemám pravdu? Opakuji:

 • KRISTUS je CHLÉB
 • KRISTUS je POKRM
 • KRISTUS je SLOVO
 • KRISTUS je POZNÁNÍ

Pamatuj, písmo říká:

Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí na nebe? Rozuměj: aby odtud přivedl dolů Krista; anebo: Kdo sestoupí do propasti? Rozuměj: aby vyvedl Krista z mrtvých. Co ona tedy říká? To slovo je zcela blízko u tebe, na tvých rtech a v tvém srdci, rozuměj: slovo víry, které hlásáme. Vyznávají-li totiž tvé rty, že Ježíš je Pán, a věří-li tvé srdce, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Řím 10:6-9 Jeruzalemská bible)

Tak ano, „To slovo je zcela blízko u tebe, na tvých rtech a v tvém srdci, rozuměj: slovo víry, které hlásáme.“ Tím Slovem je Kristus! Vidíš, jak apoštol Pavel jasně připomíná, že nepotřebuješ další lidské prostředníky ke Kristu?! Jasně také ukazuje, že Kristus je Slovo, Pokrm!

To Slovo = Kristus je blízko tebe! Nepotřebuješ další „kanál“ ke Kristu! Neříkej si v srdci, kdo k tobě přivede Krista, kdo k tobě přinese Slovo, Pokrm, je zcela blízko u tebe, na tvých rtech a v tvém srdci! Kristus stojí před tebou, přede dveřmi a volá tě. Otevři mu. Pusť ho k sobě a pochopíš o čem ti píšu.

Mimochodem „slovo víry, které hlásáme“ jasně potvrzuje, co je tou dobrou zprávou, evangeliem! Pavel záměrně zaměňuje Krista se Slovem. Slovem víry, základem víry je Kristus! A to je ta dobrá zpráva. Kristus je ta dobrá zpráva! Proto také k záchraně stačí: „Vyznávají-li totiž tvé rty, že Ježíš je Pán, a věří-li tvé srdce, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“!

Tomu ale ty nevěříš! Tak snadné to přece být nemůže?! Ty pro svou záchranu potřebuješ „soubor opatření“ – organizaci! Tak, ano, byl jsi oklamán!

Pravým POKRMEM je pouze KRISTUS! Kdo z Něj nejí, nemá na Něm podíl!

Vpravdě, vpravdě vám říkám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života.

tento chléb je ten, jenž sestupuje z nebe, aby ho člověk jedl a nezemřel. Já jsem ten chléb živý, jenž sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude živ navěky. “Vpravdě, vpravdě vám říkám, nebudete-li jíst tělo Syna člověk… nebudete mít v sobě život.

To je ten chléb, jenž sestoupil z nebe; není jako onen, který jedli Otcové, a zemřeli; kdo jí tento chléb, bude živ navěky.” (Jan 6.kap, Jer. bible)

Znamenitý pastýř

Kristus je jediným prostředníkem k Božímu pokrmu. Pouze On své ovce vyvádí branou na pastviny. Pouze On je těmi DVĚŘMI! Jen On je Znamenitý pastýř! On je Majitelem ovcí! Všichni ostatní otroci, kterým ovce nepatří a dosadili se do jeho role – vůdců, vedoucích, učitelů, pomazaných (mesiášů), dveří – „jsou zloději a lupiči“ a ovce jim nenaslouchají. „Když otrok, jenž není pastýřem a jemuž ovce nepatří, uvidí přicházet vlka, opouští ovce a prchá a vlk je uchvacuje a rozhání“. (Jan 10. kap)

Otrok nemůže být pastýřem, jemuž ovce patří!

Kdokoli se tedy staví do role vůdce určité skupiny, zapírá tím Krista! Každý vedoucí v církvi zapřel Krista! Ať je to papež nebo Vedoucí sbor! Usedá na stolici (místo), které patří pouze Kristu! Podobě farizeové usedali na Mojžíšově místě, tak i dnes mnozí „znalci a učitelé zákona“ usedají na místě, které náleží Kristu. (Mt 23:2)

Jaký pokrm tedy jíš, když není přímo od Krista? Předžvýkaný? Lehce upravený?

Předžvýkaný, ředěný, upravený = falšovaný!

Jak může být pravý, když není od pravého Pána přímo a konkrétně pro Tebe? Ty nemáš mít vztah s Organizací, nebo s jinými vůdci a vedoucími, jako je tvůj „Věrný a rozvážný otrok“, ale předně s Kristem! Ty nemáš mít jiného UČITELE, ale pouze Krista. Tvými učiteli a prostředníky se stali tvá Organizace a tvá skupinka vůdců! Avšak pouze Kristus Tě dovede k Otci. Nelze se dostat k Otci skrze jiné prostředníky! Jediným prostředníkem je Kristus!

Ostatními prostředníky jsme my, všichni křesťané, věrní a rozvážní otroci, kteří vedou zájemce o Boha ke Kristu! Nikdy ne do nějaké organizace! Teprve poté nás jedině Ježíš dovede k Otci!

O tom je evangelium, dobrá zpráva!

Naopak falešný otrok své bratry bije, zdá se mu totiž, že Pán otálí, a tak se sám dosadil na jeho místo Vůdce, Dveří, Slova a Prostředníka. Snaží se je dovést k sobě a organizovat! Říká si: „Pán tu přeci není, tak je musím vést já“. Nevěří v Pánovu moc a přítomnost. Jak je bije? Tím, že „slepý vede slepého“ a že „člověk panuje nad člověkem k jeho vlastní škodě“!

Jediným pravým SLOVEM a PORKMEM v pravý čas je KRISTUS! Vzpomeň na Pavlovo „slovo víry, které hlásáme“. (Řím 10:6-9) On už se o své ovce postará. Postará se o ně přímo On sám. On sám je povede. On sám je bude vyvádět na zelené pastviny. On sám bude s nimi a neopustí je, neuteče od nich a ani brány pekelné je nepřemohou… Tak hovoří písmo. Věříš tomu?

SLOVEM je JEŽÍŠ! Kristus je blízko Tebe, chce být v Tvých ústech a v tvém srdci. Máš žít Krista a Kristus v Tobě! Pak nebudeš potřebovat lidské prostředníky a VŮDCE. Ale ty žiješ Organizaci! Žiješ životem, který ti předepisuje tvá Organizace a ne Kristus! Opět ti připomínám, máš Organizaci na místě, které náleží pouze Kristu!

Namítneš: „Kristus předci potřebuje nějakou organizaci, Bůh je Bohem pořádku.“ Ano, máš pravdu. Bůh ustanovil řád. Víš, jak podle písma vede Kristus? Prostřednictvím pomocníka, Božího ducha!

Opět tedy ďábel zaslepil tvou mysl a do role zprostředkovatele a učitele namísto Božího ducha ti dosadil lidské vůdce! Místo organizace následuj Krista a pros o Božího ducha. Malověrný! Cožpak ti dá místo chleba kamení?

VĚRNÝ A ROZVÁŽNÝ VŮDCE?

Žádný člověk nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, jenž je Ježíš Kristus.“ (1Kor 3:11)

Jistě se ohradíš, že v písmu je předpovězený „vůdce“, který bude dávat pokrm v pravý čas. Ano, je. Znáš ten verš, často ti je citován pro ospravedlnění vlády nad tebou. Na druhou stranu je mnoho biblických pasáží hovořících o tom, že jediným Pánem, Vůdcem a Učitelem je Ježíš Kristus. Jak z toho ven?

Z mého pohledu je oním „rozvážným otrokem“ každý, kdo „předává pokrm v pravý čas“. Ten, který se tedy nezdrží obhajoby své víry – pravé víry – víry Boží lásku zjevené v Ježíši, v jeho opatření k záchraně – v Krista a jeho oběť. Předně tedy předává POKRM – a my jsme si jasně připomněli, že tím pokrmem je KRISTUS – novým zájemcům o PRAVDU (opět tedy KRISTA).

Předává POKRM=KRISTA těm, kteří touží po PRAVDĚ=KRISTU.

„Věrný a rozvážný otrok“ je každý, kdo hlásá skutečné evangelium (dobrou zprávu) o skutečném Božím opatření k záchraně, o pomyslné Arše, tedy o KRISTU. (Řím 10:6-9)

Jaký je ale tvůj POKRM – je jím skutečně Kristus? Ne, vaší „dobrou zprávou“ není Kristus, ale soubor „božích opatření“, tedy Organizace a jí vytvořený zákon, který vás zabíjí, nezachraňuje!

Ty nepřinášíš zájemce přímo ke Kristu, ale k Organizaci a ke svým vůdcům! (Mt23:15)

Tvá Organizace není v rukou Krista! V jakých rukou tedy je?!

Pokud jsi to dočetl až sem, obdivuji Tě. Jsi na dobré Cestě. Vydrž. Na dalších příkladech Ti ukážu, jak je ve tvé organizaci zaměňován a znevažován Ježíš Kristus!

Ke komu půjdeme?

Pro obhajobu svého setrvání v organizaci od vás slýchám otázku, kterou položili Kristu i apoštolové: „ke komu odejdeme“? Ke komu jít, když už jste našli „tu jedinou pravou církev“, „nejlepší nedokonalou Boží organizaci“?

Tak za prvé, jediná pravá Církev je nebeský Jeruzalém a na zemi zatím není. (Heb 13:14, Gal 4:26) Zmiňuji se o tom v mnoha jiných článcích a tak to tu nebudu více rozvádět (např zde: https://kristusjezis.cz/prava-cirkev/ nebo zde: https://zachranazdarma.webnode.cz/)

Je to opravdu hloupá otázka, nezlob se. Pokud jsi to skutečně dočetl až sem, už by tě mělo trknou to, že APOŠTOLOVÉ SE PTALI KRISTA. Nechtěli odejít od Krista! Vy si naopak stejnou otázku pokládáte, protože nechcete odejít od své Organizace! Právě a pouze ta pro vás má „výroky věčného života“, bohužel nikoliv Kristus!

Opět jste tedy dosadili na místo Krista svou Organizaci!

Jste tedy u své organizace, nejste u Krista! Ke komu tedy máte odejít? Do žádné jiné pozemské církve, ale pouze ke Kristu. Otevři dveře Kristu a přijmi ho do svého srdce (je blízko tebe, v tvém srdci…). Jen ho popros, říká se tomu pokání, po kterém následuje znovuzrození…

Staň se jeho následovníkem. Jeho učedníkem.

Přímo Jeho! Nenásleduj lidské vůdce a vedoucí, nenásleduj organizaci, ale KRISTA JEŽÍŠE!

Pouze v Pánu

Dalším takovým příkladem je příkaz (doporučení) apoštola Pavla, že vdova by se měla vdát po smrti svého muže pouze v Pánu. (1Kor 7:39) Máte rádi „lidské příkazy“ a tak jste si z tohoto doporučení odvodili zákon pro svobodné členy vaší organizace, kdy by měli vstupovat do manželství pouze se členy vaší náboženské společnosti. Neřešme nyní tento příkaz, tento článek není o vašich naukách, ale o Kristu, kterého toužím abyste poznali.

Všimněte si, jak vám satan opět lstivě zaměnil Pána za vaší organizaci. Výraz „pouze v Pánu“ se pro vás stal výrazem pro „pouze v Organizaci“!

Ano, vaším pánem není Pán Kristus, ale Organizace!

Pokora a jednota?

Velmi, velmi často je vám předkládána důležitost pokory a jednoty. Jednota je pro vás dokonce důkazem „pravosti vaší organizace“. Opravdu je vaše „pokora“ a „jednota“ ta pravá?

Jedním z příkladů, který používáte pro obhájení pokory, tedy podřízenosti vůči řízení organizace, je Korach, „Levita Kehatovec, přímý bratranec Mojžíše a Árona“. Přesněji: Špatný Korachův příklad je přirovnáván k těm „ničemům“, kteří začnou reptat nebo dokonce přestanou uznávat váš „Dnešní sdělovací prostředek”, tedy vaše vedoucí a vůdce, takzvaný „Vedoucí sbor“. Je vám programován pocit: „Běda těm, kteří neuznávají vedení vaší organizace, zaslouží si minimálně vyloučení, pokud ne stejný trest jako Korach…“. To je zlé, nemilosrdné smýšlení. (Mt 23:23) Je to účelná manipulace! Hned si ukážeme proč.

Opět jste manipulováni k tomu, abyste zaměňovali Krista s organizaci. Jak? Korach totiž reptal proti Mojžíšovi. Mojžíš, ale nebyl předobrazem lidských vůdců pozemských církví nebo organizací. Mojžíš byl předobrazem Krista! (5Mo 18:18, 19, Sk 3: 22,23) Proto také Ježíš tvrdě vytknut „znalcům a učitelům zákona“ a farizeům, že se sami dosadili do pozice Mojžíše – vůdců a učitelů lidu, která jim nenáležela a rozhodovali o věcech zákona – svévolně se prohlásili za sdělovací prostředek mezi Bohem a Izraelity.

Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: „Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové.“ (Mt 23:1,2) Vedli lid do záhuby. Jejich jednání bylo tím nejhorším, nejohavnějším, co Kristus na zemi našel!

Pokud se tedy někdo srovnává s pozicí Mojžíše, tak jako „Vedoucí sbor“, naprosto jasně tím ukazuje, že na sebe vzal roli vůdce Božího lidu. Je to jasný a nezvratný důkaz. Toto místo, ale podle písma náleží pouze Kristu!

Největší hřích?

Často používáte Pavlova slova o tom, že ani smilníci, cizoložníci, modláři, opilci, zloději, vrazi nezdědí Boží království. (1Kor 6:9,10) Jistě vás teď překvapím, že s tímto vaším výkladem písma úplně nesouhlasím. Jedna větší autorita, než je váš „Věrný a rozvážný otrok“, dokonce větší, než byl apoštol Pavel, totiž sám náš Pán Ježíš Kristus, jasně ukazoval a říkal, že smilníci, zloději, a dokonce vrazi předbíhali tyto samozvané vůdce lidu do Božího království. (Mt 21:31, Lk 23:43) Ke smůle vůdců Božího lidu, se na rozdíl od nich (Mt 23:13), tito hříšníci do Božího království dostávali a stále dostávají, ať si Pavel nebo Petr říká co chce! (Musím burcovat vaši mysl, protože jste modláři a věříte v lidi).

Není většího hříchu než svévolné vedení Božího lidu. (Mt 23.kap) Vedení Božího lidu patří pouze Kristu!

Každý, kdo se dosazuje na Jeho místo Dveří, Pastýře, Vůdce, Otce, Pomazaného, Učitele, Sdělovacího prostředku – Slova, nezdědí Boží království! (Mt 23:33) Dokonce je antikristem! Vždy i Antikrist usedne tam kde nemá, a bude v očích Boha ohavností! My nemáme být vůdci a učiteli, ale Služebníky našich bratrů! Vaši vůdci, vedoucí nezdědí Boží království! Jsou horší než smilníci, cizoložníci, zloději, a dokonce i vrazi! Jsou ohavní! Antikristovští! A každý, kdo je následuje je modlář! (Mt 24,23-25, Lk 17,23-24, Lk 21,8)

Právě tací jsou tím největším zlem tohoto světa, kvůli kterému budou odňati. A vy je ctíte, dokonce uctíváte!

Každý, kdo zapírá nebo ředí Kristovo postavení je antikrist – předobrazený právě Korachem! Každý, kdo se staví proti těmto samozvaným vůdcům Božího lidu je naopak skutečný „věrný a rozvážný otrok“, tedy služebník!

Komu tedy skutečně slouží váš „Vedoucí sbor“?!

Manželka a manžel

Jak jsme si řekli, jednota je pro vás důkazem pravosti vaší organizace. Je tomu skutečně tak, nebo je i toto jinak? Lze přirovnat vztah jednoty a vyžadované „zbožné podřízenosti“ (https://wol.jw.org/cs/wol/) k Organizaci a vedoucímu sboru ke vztahu mezi manželem a manželkou nebo rodiče a dětí?

S několika Svědky jsem na toto téma hovořil, vždy odpověděli stejně, že ano. Manželka je podřízená muži, dítě rodičům, tak jako Svědek Jehovův je podřízený vedení „boží organizace“ (ne přímo Kristu, tomu je přímo podřízena jen vyvolená část – Vedoucí sbor!). V tom prý je pokora a jednota.

Jednota má přednost před vším. Pokud s něčím Svědek nesouhlasí, musí se modlit o „správné porozumění“ a zkoumat v literatuře „Věrného a rozvážného“ (záměrně ne v Písmu, nebo Božím slově, Kristu), aby to „pochopil“ a zůstal v „jednotě“. Svobodné smýšlení, zkoumání, jiné názory je něco nepřijatelného. Vždy se musí odpovídat, řekněme „politicky korektně“. Svoboda, pro kterou nás Kristus vysvobodil, u Svědků neexistuje, to je bohužel nevyvratitelný fakt.

Musíme přeci poslouchat ty, kteří se ujímají vedení…“ (Heb 13:17). Za každou cenu musíme poslouchat a být jednotní! Opravdu?!

Manželka je podřízená svému muži. Děti jsou podřízeni svým rodičům do dospělosti. I „praví křesťané“ jsou podřízení. Ovšem u Svědků je vyžadována naprostá oddanost a podřízenost „Vedoucímu sboru“. Sebemenší rozpor s naukami organizace je trestán vyloučením! Nauky organizace mají přednost před Písmem, protože právo vykládat písmo má pouze „Vedoucí sbor“.

I když si to Svědkové neuvědomují, jejich vztah k Organizaci je naprosto stejný jako vztah manželky k despotickému tyranskému druhu (záměrně neuvádím manželovi). Jak je to možné? Jak to, že s tím nesouhlasíte?

Představte si, že žijete s druhem, který „musí mít vždy pravdu“, musíte s ním mluvit vždy souhlasně, v případě, že s ním nesouhlasíte vás pokárá, a pokud ihned nečiníte pokání, tak se s vámi rozejde, tedy vyloučí vás ze svého společenství? Přesně takový vztah mají Svědkové k organizaci. Vůbec si to neuvědomují. Každý, kdo nesouhlasí s nějakou naukou nebo rozhodnutím organizace je pokárán a pokud nečiní pokání, nemilosrdně vyloučen!

Co ale říká písmo o podřízenosti?

Opravdu manželka musí být takto nesvobodná vůči svému manželovi a slepě ho následovat? Naprosto ne! Písmo jasně ukazuje, že Pán, tedy Pravda, má přednost. Manželka naopak musí taktně upozornit věřícího manžela, že dělá něco špatně a pokud ji bude bránit v pravém uctívání, tak je oprávněná ho dokonce i opustit (toliko z výkladů SJ o manželství).

Přestože manželka není svobodná, je vdaná, náleží ji svoboda v Kristu! O této svobodě hovořím a tato svoboda u vás neexistuje! Stejné je to i s dětmi. Přeci ani král Ezekjáš nenásledoval slepě svého otce.

Vaše jednota a pokora je slepá a od ďábla! Obraťte se ke Kristu a čiňte pokání ze svých skutků.

Tak, v předchozí části jsem vám ukázal, že poslouchat jako Vůdce máme pouze Krista. Jednotní máme být zvláště s Ním. Avšak jak, když Ho neznáte, nemáte s Ním vztah a je pro vás jen „něco jako mazací houba vašich nedokonalostí“ (slovy průkopnice)? A dokonce je vám zapírán a nahrazován jinými sdělovacími prostředky, jiným slovem!

Jednota v modlářství?! Chtěli, opravdu byste měli být jednotní s modláři? A přesto tak činíte!

Organizace se vám stala modlou!

Avšak vaším Pánem a Vlastníkem je Ježíš Kristus. On je vaším manželem. Hlavou každého muže je Kristus, nejen vybrané skupinky lidí. On není tyranský, ale naopak touží po vaší svobodě a čisté lásce. Jeho břemeno je lehké, ale břemeno vašich vůdců je těžké a nemilosrdné. Zabíjí vás! Kristus vás zachraňuje a pouze On vám může dát život.

Zákon byl totiž dán prostřednictvím Mojžíše, ale nezasloužená laskavost a pravda přišly prostřednictvím Ježíše Krista.“

Takže v zákoně není Pravda!? Nelekej se! Nehovořím proti písmu, jen chci burcovat tvé uvažování: Písmo dokonce říká, že ani v Mojžíšově zákoně nebyla PRAVDA! (Jan 1:17) Cože?! Pravda přišla pouze a až v KRISTU! Jistě namítneš, Ježíš řekl: „tvé slovo je pravda“. O Slovu jsem psal, jistě víš, kdo je tím Slovem a Pravdou… Je to jednoduché Slovo Kristus je Pravda. Pokud tedy nebyla pravda ani v Mojžíšově zákoně, jak se můžeš, tak slepě spoléhat na „jiný kanál“, než na samotného Krista?

Pamatuj: Každá jiná pravda, která není přímo od Krista pro Tebe je zředěná, není už pravdou. (Jan 8:45,46, Jan 1:17)

7.11.2019

Milan Husák

3.9/5 - (7 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Vaše vložené články

Co je Království Boží?

Konec velkého Babylónu a záchrana věrných

Boží soud a šelmy

Strom poznání dobrého a zlého

Virus a bědy

Velký Babylón

Velké soužení

Virus a znamení konce

Soud s nadpozemskými vládci I.

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments