Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Podobenství mezi 7 ran Egyptských a posledních události světa

Dnes jsem měl zjevení od Boha, který bych si s vámi rád sdílel.
V Starým zákoně Bible jste si už jistě přečetli, nebo dozvěděli o sedmi ranách Egyptu, kde Faraon nechtěl propustit Boží lid z otroctví a tak Bůh ukázal Egyptu i svému vlastnímu lidu (Izraelitu), čeho je schopen a jak potrestá tento Bohu vzpurní národ – Egypt.
Když Ježíš vypravoval o posledních časech tohoto světa, uváděl v podobenství Noeho a Lota:

Jako bylo za dnů Noeho, tak bude i za dnů Syna člověka:
Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny.
Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli;
v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny.
Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. (Lukáš 17/26)

Začneme tedy nejdříve s tímto zajímavým faktem, že satan usiloval o život Mojžíše při jeho narození – Faraon tehdy přikázal zabit všechny Izraelské prvorozené, proto Mojžíš byl zachráněn tím, že jeho matka dala do košíčku a položila na řeku Eufrat aby košíček plul dál po řece, kde ho pak našla služebnice Faraonova dvorů.

Stejný děj se odehrávalo i při narození Ježíše. Když se Ježíš narodil, satan opět poslal Heroda, aby usiloval o jeho život. Proto Herodes přikázal zabít všechny prvorozené v Betlehemě.
Postup byl úplně stejný, jako u Mojžíše. Marie s Josefem a s dítětem – Ježíšem vyšli odtud a směřovali do Egypta a zůstali tam až do smrti Heroda.

Jak tedy Bůh potrestal tehdy za doby Mojžíše za tento čin Faraona, který nechal povraždit nejmenší děti Izraelitů? Poslední rána na Egypt – Bůh poslal anděla smrti, aby vzal životy prvorozených Egypťanů, avšak svůj lid zachoval při životě, protože jejich dveře byli otřeny krví zabitého Beránka (tehdy symbol Ježíše). Bůh tak oplatil Faraonovi jeho činy tak, že mu připravil o jeho vlastní dítě, tehdy se pak Faraon rozhodl, že propusti Izraelský lid do svobody. Všimněte si zde další zajímavosti, že Od doby mezi Faraonovým nařízením zabíjení těch dětí a odplata od Boha na Faraona za tento čin – mezi tím uběhli některé události, avšak nepominulo pokolení, než se odplata od Boha ukázala na Faraonovi. Egypt byl zasažen 7 ranami, stejně tak, jako je popsáno 7 ran v knize Zjevení, kde Jan popisuje poslední pohromy, které přijdou na tento svět. Ježíš také tehdy řekl, že až se to začne dít, nepomine pokolení:

Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.
Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. (Matouš 24/32)

Co následuje dál?

Jednotlivé rány na Egypťany, které jsou uvedené v Starým zákoně známe a sedm ran, které přijdou na tento svět je též uvedeno v knize Zjevení Jana
Zkusme je schválně porovnat:

Starý zákon –  (Exodus 7/20):

Mojžíš a Áron učinili, jak Hospodin přikázal. Áron pozdvihl hůl a před očima faraóna a jeho služebníků udeřil do vody v Nilu a všechna voda Nilu se proměnila v krev.
Ryby v Nilu lekly, Nil začal páchnout a Egypťané nemohli vodu z Nilu pít. A krev byla v celé egyptské zemi.

Nový zákon –  (Zjevení 16/3):

Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo. Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev.
Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami: „Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek:
těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!“

 

Starý zákon – (Exodus 8/1)

Hospodin dále řekl Mojžíšovi: „Vyzvi Árona: ‚Vztáhni ruku se svou holí nad průplavy, nad říční ramena i nad jezera a vyveď na egyptskou zemi žáby.‘“

Nový zákon – (Zjevení 16/12)

Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.
A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.
Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.

 

A takto bych mohl pokračovat dál v porovnání… pak Bůh poslal na Faraona, komáry, kobylky, mor, tmu atd… to stejné je uvedeno i v Zjevení, kde andělé provádějí na úkor Boha tyto znamení a pohromy na svět. Další zajímavosti je, že Faraon ani po těchto znameních a pohromách se neodvrátil od své zatvrzelosti k propouštění Božího lidu, stejně je to uvedeno i v Zjevení:
“lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.” (Zjevení 16/11)

Izraelité po celý čas však byli v bezpečí, zatím co se na Egypt chystali tyto pohromy. Stejně jako i současný Boží lid, který je pod ochranou krve Božího Beránka (Krista).
V knize Zjevení 7/3  je uvedeno takto: „Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“
nebo Zjevení 14/4: “Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.”
dále Židům 9/12:  “A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení.”

1 Petrův 1/19:  “nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny”

Proto Boží lid je zapečetěn v posledních dnech a ochráněn krví Božího Beránka před pohromami, které mají přijít na tento svět, stejně, jako když Izraelité byli v bezpečí, když Bůh seslal pohromu na Egypt:

Žalm 91

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového .
Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.

 

Pronásledování Božího lidu

Závěrem srovnání s Egyptskou ránou: Faraon nenechal Izraelity odejít jen tak, spolu se svým vojskem se vypravil za nimi, aby je vyhladil jako pomstu. Stejně tak bude i v době Armagedonu, kdy satan znovu bude chtít shromáždit svoje vojsko proti Bohu. Tak jako tehdy Bůh vyhladil Egypťany pod vodou, tentokrát to bude ohněm a sírou z nebe a bude to mít konečný důsledek a ukončení teroru satana pro vždy a navždy. Stejně tak, jako Izraelité překročili řeku do bezpečí, tak i Boží lid překročí do Božího království, zatím co pronásledovatelé Božího lidu budou sežehnutí ohněm a sírou.

Bůh pokaždé, když něco konal a chystal, vždy dával předem vědět svým stvořenstvům, Faraon byl varován předem, než Bůh poslal pohromu, stejně tak i současné lidstvo od doby stvoření byli obeznámení o Bohu i o Kristu, že kdo uvěří v Krista, bude spasen, kdo neuvěří, bude odsouzen, neboť neuvěřil v Božího jednorozeného Syna a tak musí nést následky vlastních hříchů. Jak říká Ježíš: “Odplatím každému podle toho, jak jednal. Otec svěřil soud do mých rukou. Kdo se za mně a za má slova stydí, za toho se budu stydět já před Otcem a před nebeskými anděly.”

Ježíš také řekl: “A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.” (Matouš 24/14)

Takže Bůh nikomu nestraní, všem dává jasně najevo předtím, než udeří, aby nikdo nemohl mít výmluvu, že o tom nic nevěděl.


Porovnání Starého zákona s Novým zákonem je opravdu mnoho. Starý zákon můžeme brát jako předobraz současnosti a budoucnosti, budoucích věcí, které přijdou. Spousta věci odhaluje například i Daniel, nebo Ezechiel. Dokonce i Ježíš říká, že v knize Daniel je odhaleno proroctví o konci světa:
“Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj” (Matouš 24/15)

Zatím je to vše. Bůh vám žehnej bratři a sestry v Kristu. Amen.

5/5 - (1 hlas)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments