Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Slabý křesťan

Chtěl bych si s vámi podílet na něčem, co poslední dobou prožívám a vnímám.
Mezi křesťanskými bratry a sestry poslední dobou dochází k nedorozuměním, hádkám, nebo dokonce nenávistí. Často křesťané jsou duchovně demotivování, nebo napadení, ponižování svým okolím dokonce svými bratry v Kristu.
Ale pojďme to vzít postupně.

Povolaný křesťan

Křesťan se rozumí člověk, který uvěřil v Krista Ježíše, svěřil mu svůj život s vírou a dal se dobrovolně pokřtít ponořením do vody na základě své víry a přijetí Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Dále aby křesťan ukázal svou víru, musí ji prokázat na svých skutcích a činech, jak říká Bible (List Jakubův 2, 20).

Spory mezi křesťany

Při službě Pána by měl křesťan vycházet z učení Bible a vedením Ducha svatého, kterého přijal při jeho víře v Krista a po křtu vodou. Ježíš pak sám křtí Duchem a ohněm (Matouš 3, 11). Ten kdo je pokřtěn od Pána Duchem svatým, tak se od toho očekává mnohem větší skutky a služby pro Boží lid, aby přivedli ztracené ovce do Božího království skrze skutky a činy Ducha svatého a Krista Ježíše.
Jak říká samotný Ježíš:

„Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.“ (Lukáš 12, 48 )

Apoštol Pavel říká:

Ten, kdo je pokřtěn Duchem svatým, tak se na něho ty služby projevují dary Ducha svatého, jak sám Duch rozhodne a dává. (1. Korintským 12:11)

Jiní křesťané, kteří přijali Ježíše Krista za svého Pána však pohrdají na darech Ducha svatého,
nebo Ducha odebírají jako třetí Osobu z Boží trojice, jak to potvrzuje v 1. Listě Jana 5,7 (Králický překlad – nejstarší Český překlad Bible):

“Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou.”


Zkoumejte pravdu a nepohrdejte Duchem

Apoštol Pavel říká v 1. Tesalonickým 5,15:

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte.
Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.

Všechno máme zkoumat, jestli jsou od Boha, jestli jsou Biblická a jestli jsou od stejného Ducha svatého, pokud to tomu neodpovídá, potom bychom se toho měli chránit a držet se od toho dál.

Samotný Ježíš říká:

„Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.
Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď‘.
Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.“ (Matouš 18,15)

Pokud tedy s bratry neshodneme ve věci Bible, potom je dobré míti více názoru a svědků, pokud ani potom se neshodneme, je lepší se o tom nebavit. Kdokoliv nepřijímá Boží slovo v jeho úplnosti a ani apoštoly, které Kristus poslal „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.(Jan 20,21 ), tak nepřijímá ani Krista ani Boha Otce, protože lidi, které Bůh a Kristus poslali, nemluví sami za sebe, ale prorokují to, co jim bylo dáno aby prorokovali skrze Ducha svatého. Bible nám dokonce říká, jak rozeznat pravého proroka od falešného, ale to už je jiné téma.

Mezi křesťanskými bratry dochází často k těmto příčkám:

  • náboženské tradice a zvyky církvi, které nejsou v souladu s Bibli
  • odmítnutí Boží trojice (Otec, Syn a Duch svatý), který je v Bibli uvedeno několikrát
  • pohrdání církevních shromážděni – ačkoliv v Bibli se scházeli k modlitbám a chválám
  • vytržení Božího lidu, které s učením Bible nesouvisí (dle některých názorů se má údajně Ježíš vrátit několikrát, Bible však říká, že se vrátí pouze jednou a bude konec)

To jsou však pouze několik uvedených příčin sporů mezi křesťanskými bratry, neuváděl jsem zde spory různých sekt a náboženství (Jehovisti, Mormoni, Katolici atd…) to by bylo na dlouhé téma. Bavíme se tu o křesťanech, kteří poznali Krista Ježíše a kteří vystudovali Bibli.
Jiní křesťané zase odsuzují, když někdo jim pomáhá, nebo napovídá jak být více úspěšný ve službě Pána se slovy: „vychloubáš se a zníš povrchně, odsuzuješ moji práci“. Bible nás učí, abychom přinášeli ovoce ve skutcích, jestliže naše skutky nepřináší užitečné (viditelné i neviditelné) ovoce, jak tedy poznáme, že sloužíme správným způsobem? Děláme-li v této službě dlouhodobě a nevidíme žádné viditelné výsledky, jak poznáme, že jsme povolaní zrovna v této branži, ve kterém usilovně sloužíme a žádné ovoce nevidíme?
Naše odměna čeká v nebi, jak říká Pán „Co člověk zasel, to i sklidí“ nebo podobenství o služebníku, který zdvojnásobil mzdu, který dostal od svého Pána při jeho příchodu. Jak tedy poznáme, že jsme zdvojnásobili naše skutky a ovoce, když nevidíme výsledky naších činů? Musíme přece konat smysluplné skutky, které přináší a přivádí užitek pro ztracené ovce, nebo se mýlím? Odsuzují tak něčí práci a službu? Jak tedy před Pánem řekneme: „‚Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.‘ Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘“ (Matouš 25,20)

Pokud však naše služba Páně nefunguje, jak by měla, nebude to snad tím, že nás k tomu Pán nepovolal? Není lepší se dotázat Pána, v jakém směru máme sloužit v Duchu svatém?
Když někdo má od Ducha dar prorokování, nebude přeci mlčet, nebo když někdo má dar uzdravování, nebude přece dělat v jiném oboru, než je povolán Duchem. Věřím, že tomu tak je.
Když tedy se snažím někomu pomáhat a poradit, tak se ze mě stává soudce, který je namyšlený a povrchní, který soudí něčí službu, která nefunguje?
Přiznám se sám, jsem lenivý člověk a též nesloužím Pánu, jak bych měl sloužit, ale snažím se jak to umím, abych dělal v tom oboru, ve kterém jsem Pánem povolán. Když umím v oboru IT a internetu, počítačů a médii, nemůžu přeci jít kázat na ulicích, když v tom nejsem povolán… jiní zase když neumí s počítači, ale jsou výbornými řečníky, nemůžou přece dělat práci na počítači.

Apoštol Pavel říká:

„V čem byl kdo povolán, bratří, v tom ať před Bohem zůstane.“ (1. Korintským 7, 24)

nebo:

„Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu; jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol.“ 1. Korintským 9, 17

Buďte silní a vytrvalí

Na konec jenom dodám, aby jste byli vytrvali ve víře, stůjte pevně na základech Krista Ježíše, vaše víra nechť je neotřesitelná, i kdyby přišla bouře, neboť váš základ, na kterém stavíte dům Ježíš Kristus, nestavte dům na písku, aby vás okolností světa nezničili.
Apoštol Petr říká, že zlato je třeba provést ohněm, aby se ukázala jeho ryzost (1. Petrův 1, 7)
Ježíš sám říká: „Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.Matouš 24, 13
Jinde je v Bibli psáno, že samotný Pán nám dá vítěznou korunu. Že jsme dobrý boj bojovali, běh dokončili a víru zachovali.

Co se trpělivosti a laskavosti k druhým týče:

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. (1. Korintským 13,4)

Bůh je láska (1. Janův 4, 8), „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.(Lukáš 6,36 )


Porodních bolestí je čím dál více, čas konce je velmi blízko a s tím jsou spojené i duchovní boje a zápasy (Efeským 6:12)
Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.(Lukáš 21, 32)

5/5 - (1 hlas)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Pekarová Adamová – Zítra bude Sněmovna projednávat zákon „Manželství pro všechny“.

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments