Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Věčný život v Božím království

Už jste si udělali někdy obraz a představu, jak ten život by asi mohlo vypadat v Božím království? Jaký by to bylo asi pocit nesmrtelnosti, kde pojem čas neexistuje?
Proč vlastně lidé na této naši Zemi obětují svoje životy pro Ježíše Krista a učení Bible, aby se objevili ve věčném životě v Božím království – ve světě, o kterém nic nevědí a ani nevědí jak ten svět vypadá?

obrazek

Pojďme se podívat na verše z Bible, kde Bůh nám zjevuje svoje království a otevírá nám svoje brány do věčného života a to skrze svého Syna Ježíše Krista:

„Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (1. Jan 5/12)
„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ ( Jan 14/6 )

Ježíš zde sám říká, že tou jedinou cestou je On – Boží jednorozený Syn. Takže žádný svatí a jiní následovníci Krista, ani matka Ježíše Krista nedokáže spasit svět, jelikož je pouhý člověk a služebník Boží, jak ona sama řekla:

Lukáš 1/38: Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“

Mnoho lidí žel nechápe smysl Ježíšovi oběti a ptají se „Proč Bůh obětoval svého Syna pro bezcenné lidi, jako jsme my?“

Bible na to říká:

Jan 3,16:Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Nyní když už víme, že tou jedinou cestou k věčnému životu je jedině skrze Ježíše Krista, pojďme odhalit pomocí Bible další pravdu, co nás ve věčným životě čeká.

Jan 14/2:
Ježíš řekl: „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.“

Tento verš pokračuje, větou, kterou jsem již uvedl výše, že „Ježíš je tou jedinou cestou k Bohu“ a tu cestu už známe.

Ježíš dále říká:

Matouš 16/24:
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?”

Ježíš taky učil o rozsévači:

Marek 4/14:
“Rozsévač rozsívá slovo.
Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází satan a bere slovo do nich zaseté.
A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají. Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí; když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají.
U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody.
A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou.“

A co naše pozemské bohatství a veškerý majetek co tu máme?

Apoštol Pavel v 1 Timoteovi 6/7 říká:
“Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.
Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.
Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.
Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.”

A Ježíš to sám potvrzuje:

Matouš 19/23:
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“ Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: „Kdo potom může být spasen?“ Ježíš na ně odpověděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“
Na to mu řekl Petr: „Hle jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnu a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.
Mnozí první budou poslední a poslední první.“

Matouš 6/19:
„Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol a rez a kde zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?“

Kazatel v Starém Zákoně Bible říká podobná slova, že všecko zde na Zemi je „pomíjivé“ – dočasné, nestálé. Ježíš Kristus to potvrzuje a říká „Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.(Lukáš 21/33)

Jaký je asi život v Božím království? Co nás tam vlastně čeká? Udělali jste si už někdy představu, jak úžasné a nepředstavitelné to na nás čeká? Bible říká, že „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.(1 Kor. 2/9)

V knize Zjevení Jan nemohl najít slova, aby popsal Nový Jeruzalém a to ještě není popsáno nová Země, na kterou Bůh změní tuto naší současnou Zem. Ježíš říká „Blaze tichým, neboť oni zdědí Zem“ a v Starém Zákoně je psáno, že: „rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.“ (Malachiáš 3/21). Bible to potvrzuje, že bude nová Zem a ta stará Zem (naše současná Země) pomine včetně odsouzených lidí.
Bible však říká, že kdo je v Kristu, soud mu nehrozí, neboť Kristus Ježíš vzal na sebe Boží soud a zaplatil za naše životy výkupné svým vlastním životem.
O nové Nebi a o Nové Zemi píše Jan v knize Zjevení:

Zjevení 21/1:
“A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“
Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“

Závěrem:

Boží království ve věčném životě se nedá slovy popsat… je to něco nadpozemského a nadpřirozeného, co lidské ucho neslyšelo ani oko nevidělo a co ani na mysl nevstoupilo. Proto nemějme obavy, kam vlastně směřujeme a za čím si stojíme, neporovnávejme veškeré bohatství tohoto světa s Božím královstvím, vždyť všecko zlato tohoto světa nelze ani srovnat z části s Novým Jeruzalémem, který je celý ze zlata a z drahokamu. Sportovní superauta za stovky milionu a majestátní vily za miliardy nelze srovnávat s věčným životem vedle Ježíše Krista a ve společnosti Boha Nejvyššího – Stvořitele všeho, co jest – střed celého vesmíru moci a slávy. Jak my lidé můžeme něco tak velkého omezovat a srovnávat s životem zde na Zemi? A vězte že v Božím království není jen bohatství příbytku, jak o tom říkal Ježíš „u mého Otce je mnoho příbytku“ je tam taky věčný život, život bez omezení, bez starostí, bez veškeré formy zla, kterou zde na Zemi známe a je tam věčné jídlo i věčné prameny vod. Asfalt pod našimi nohami bude ve městě nového Jeruzaléma z ryzého zlata a stěny z nejdražších drahokamu, jak je to psáno v knize Zjevení.

„Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“
Ježíš Kristus (Matouš 6/31)

4.9/5 - (7 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Články

Hierarchie duchovních bytostí

Co je to rouhání, význam pojmu

Astrální cestování, lucidní snění, hypnóza

Musíme přijmout fakt, že spoustu lidí naše svědectví odsoudí

Jak zemřeli Ježíšovi apoštolové?

Jan Amos Komenský a jeho služba Bohu

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments