Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Věčný život v Božím království

Už jste si udělali někdy obraz a představu, jak ten život by asi mohlo vypadat v Božím království? Jaký by to bylo asi pocit nesmrtelnosti, kde pojem čas neexistuje?
Proč vlastně lidé na této naši Zemi obětují svoje životy pro Ježíše Krista a učení Bible, aby se objevili ve věčném životě v Božím království – ve světě, o kterém nic nevědí a ani nevědí jak ten svět vypadá?

obrazek

Pojďme se podívat na verše z Bible, kde Bůh nám zjevuje svoje království a otevírá nám svoje brány do věčného života a to skrze svého Syna Ježíše Krista:

„Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (1. Jan 5/12)
„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ ( Jan 14/6 )

Ježíš zde sám říká, že tou jedinou cestou je On – Boží jednorozený Syn. Takže žádný svatí a jiní následovníci Krista, ani matka Ježíše Krista nedokáže spasit svět, jelikož je pouhý člověk a služebník Boží, jak ona sama řekla:

Lukáš 1/38: Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“

Mnoho lidí žel nechápe smysl Ježíšovi oběti a ptají se „Proč Bůh obětoval svého Syna pro bezcenné lidi, jako jsme my?“

Bible na to říká:

Jan 3,16:Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Nyní když už víme, že tou jedinou cestou k věčnému životu je jedině skrze Ježíše Krista, pojďme odhalit pomocí Bible další pravdu, co nás ve věčným životě čeká.

Jan 14/2:
Ježíš řekl: „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.“

Tento verš pokračuje, větou, kterou jsem již uvedl výše, že „Ježíš je tou jedinou cestou k Bohu“ a tu cestu už známe.

Ježíš dále říká:

Matouš 16/24:
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?”

Ježíš taky učil o rozsévači:

Marek 4/14:
“Rozsévač rozsívá slovo.
Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází satan a bere slovo do nich zaseté.
A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají. Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí; když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají.
U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody.
A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou.“

A co naše pozemské bohatství a veškerý majetek co tu máme?

Apoštol Pavel v 1 Timoteovi 6/7 říká:
“Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.
Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.
Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.
Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.”

A Ježíš to sám potvrzuje:

Matouš 19/23:
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“ Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: „Kdo potom může být spasen?“ Ježíš na ně odpověděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“
Na to mu řekl Petr: „Hle jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnu a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.
Mnozí první budou poslední a poslední první.“

Matouš 6/19:
„Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol a rez a kde zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?“

Kazatel v Starém Zákoně Bible říká podobná slova, že všecko zde na Zemi je „pomíjivé“ – dočasné, nestálé. Ježíš Kristus to potvrzuje a říká „Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.(Lukáš 21/33)

Jaký je asi život v Božím království? Co nás tam vlastně čeká? Udělali jste si už někdy představu, jak úžasné a nepředstavitelné to na nás čeká? Bible říká, že „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.(1 Kor. 2/9)

V knize Zjevení Jan nemohl najít slova, aby popsal Nový Jeruzalém a to ještě není popsáno nová Země, na kterou Bůh změní tuto naší současnou Zem. Ježíš říká „Blaze tichým, neboť oni zdědí Zem“ a v Starém Zákoně je psáno, že: „rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.“ (Malachiáš 3/21). Bible to potvrzuje, že bude nová Zem a ta stará Zem (naše současná Země) pomine včetně odsouzených lidí.
Bible však říká, že kdo je v Kristu, soud mu nehrozí, neboť Kristus Ježíš vzal na sebe Boží soud a zaplatil za naše životy výkupné svým vlastním životem.
O nové Nebi a o Nové Zemi píše Jan v knize Zjevení:

Zjevení 21/1:
“A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“
Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“

Závěrem:

Boží království ve věčném životě se nedá slovy popsat… je to něco nadpozemského a nadpřirozeného, co lidské ucho neslyšelo ani oko nevidělo a co ani na mysl nevstoupilo. Proto nemějme obavy, kam vlastně směřujeme a za čím si stojíme, neporovnávejme veškeré bohatství tohoto světa s Božím královstvím, vždyť všecko zlato tohoto světa nelze ani srovnat z části s Novým Jeruzalémem, který je celý ze zlata a z drahokamu. Sportovní superauta za stovky milionu a majestátní vily za miliardy nelze srovnávat s věčným životem vedle Ježíše Krista a ve společnosti Boha Nejvyššího – Stvořitele všeho, co jest – střed celého vesmíru moci a slávy. Jak my lidé můžeme něco tak velkého omezovat a srovnávat s životem zde na Zemi? A vězte že v Božím království není jen bohatství příbytku, jak o tom říkal Ježíš „u mého Otce je mnoho příbytku“ je tam taky věčný život, život bez omezení, bez starostí, bez veškeré formy zla, kterou zde na Zemi známe a je tam věčné jídlo i věčné prameny vod. Asfalt pod našimi nohami bude ve městě nového Jeruzaléma z ryzého zlata a stěny z nejdražších drahokamu, jak je to psáno v knize Zjevení.

„Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“
Ježíš Kristus (Matouš 6/31)

4.9/5 - (7 hlasů)



Podobné příspěvky z kategorie: Články

Katedrála, chrám, kostel

Nadávky a lehkomyslnost křesťana

Vyhánění démonů (exorcismus)

Falešné kazatele

Pekarová Adamová – Zítra bude Sněmovna projednávat zákon „Manželství pro všechny“.

Víra projevená skutkami

Slabý křesťan

Učení o vytržení církve před dobou soužení je lež

Co říká Bible o rozvodu a druhém manželství?

Existují různé úrovně nebes?

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
0 Komentářů
Inline Feedbacks
View all comments