Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Proč přicházejí dva svědkové?

„A dám pravomoc svým dvěma svědkům, a budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni v žíněný šat.“ To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země“ 

„Co znamenají ty dvě olivy napravo a nalevo od svícnu? Promluvil jsem podruhé a zeptal jsem se ho: Co znamenají ty dvě olivové větve, z nichž se vylévá zlato prostřednictvím dvou zlatých trubic? Zeptal se mě: Nevíš, co znamenají? Odpověděl jsem: Nevím, můj pane. Řekl: To jsou dva pomazaní (synové oleje), kteří stojí před Pánem celé země.“

„Amen, pravím vám, že někteří z těch, kdo zde stojí, určitě neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího ve své královské moci.

„A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s ním“

„On odpověděl: „Eliáš opravdu přichází a všechno obnoví. 1Avšak pravím vám: Eliáš již přišel, a nepoznali ho, ale udělali s ním, co chtěli; tak bude od nich trpět i Syn člověka.“

Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a o něco ho žádala. „Ustanov, aby ve tvém království tito dva moji synové usedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ježíš odpověděl: „Nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který mám pít já? “ Řekli mu: „Můžeme.“ 23 Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale není mou věcí, abych dal někomu usednout po mé pravici a po levici, neboť tam usednou ti, pro které je to připraveno od mého Otce.

„A když dokončí své svědectví, bude s nimi bojovat šelma, která vystupuje z bezedné propasti, přemůže je a zabije“

„Ale po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života z Boha, postavili se na nohy a na ty, kteří na ně hleděli, padl veliký strach. Tu uslyšeli mocný hlas z nebe, který jim řekl: „Vystupte sem!“ A vystoupili v oblaku do nebe a jejich nepřátelé je pozorovali.“

Jistě nemusím vysvětlovat kdo je oním svícnem, před kterým stojí dvě olivy. Ano, je to Pán celé země, milovaný Kristus Ježíš, což nám potvrzuje i pasáž z jeho proměnění před syny Zebedeovými a Petrem. Symbol svícnu zde nahrazuje další symbol světla – slunce.

Matka Jana a Jakuba tak ihned pochopila symboliku proměnění a žádala Krista o udělení vysokých postů zde zjevených pro své dva syny…

O těchto dvou „synech lidských“ tak víme, že zemřou stejně jako Pán (viz. pít můj kalich), budou mít stejně dlouhou službu (3,5roku), budou podobně po třech a půl dnech vzkříšeni a dokonce před zraky lidí budou vzati do nebe… Vzati stejně jako Kristus, v oblaku…

Kdo ale povolává tyto dva svědky? Je to Bůh nebo Kristus?

Tyto dva svědky povolává Kristus (Zj 1:1) slovy: „a dám pravomoc“.  K čemu? K jakési službě v Kristově jménu… Sám Kristus však říká, že mu nenáleží výběr těchto dvou mužů: „ale není mou věcí, abych dal někomu usednout po mé pravici a po levici, neboť tam usednou ti, pro které je to připraveno od mého Otce“.

Tedy Bůh ta místa již předem připravil pro určené dva muže, kteří jsou znázorněni Mojžíšem a Elijášem.

Proč tedy přicházejí? Jaká je jich služba?

Přicházejí, aby ukázali a připomněli správnou cestu křesťanstvu, které je ve velice podobném stavu jako byli Hebrejci v Kristově době. Oni totiž zabloudili tak moc, že ani nevědí, že bloudí. Ježíš je přirovnal k deseti pannám, které spí a dokonce je všechny označil jako nevyhovující. (sbory ze Zjevení kap. 2-3)

Přicházejí proto také zvláště pro oslavení, (Jan 16:14) posvěcení a očištění Kristova jména od škod, které napáchalo křesťanstvo po dobu své působnosti. Buďme k sobě upřímní: těch škod je více než užitečných skutků. Křesťanstvo selhalo naprosto stejně jako Hebrejci. A tak křesťanstvo jednající v Kristově jménu, znevážili jméno svého pána Ježíše Krista.

Ano, oslavení Krista je jejich prvořadým úkolem, a tak je Kristus je vyšle jako své zástupce… a to „dříve než přijde ten bázeň vzbuzující den“. (Mal 4:5)

„Křesťanští“ vůdcové, vedoucí, „vedoucí sbory“, kněží a učitelé lidu jsou silně prosáknutí „farizejstvím“. Celé křesťanstvo bloudí v neuvěřitelné byrokracii, zmatku, tradicích a dogmatech. Člověk poctivě hledající pravdu se velmi rychle ztrácí (Lk 14:23) v tom obrovském množství náboženských skupin a nepřeberném množství mnohdy odporujících si výkladů.

Avšak Boží slovo nás ujišťuje, že tento stav nepotrvá dlouho.

Dříve než skončí tento svět, bude zničeno (zrušeno) veškeré křesťanstvo světa (Zj 14:8, Zj 17.kap), v čele s matkou všech smilnic – Římskokatolickou církví. Kým bude zrušeno a proč. O tom se více rozepisuji v článku o 11. hodině…

Pravá Kristova církev však tento útok přežije.

„na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou“ (Mt 16:18).

Nyní je nutné si povědět o tom, která církev je ta Kristova, jež to přežije. V žádném případě to nebude žádná dnešní křesťanská církev, nebo křesťanská společnost. Připomínám – všechna tato náboženství budou dle Božího slova zničena (zrušena a zakázána) – prostě již nebudou. Nejsou to tedy katolíci, adventisté, evangelíci, pravoslavní a ani svědkové Jehovovi. Tyto ohraničené skupiny si vytvořili jen lidé. Kristus nic takového nepožadoval. Kristus je jen jeden a jeho církev je také jen jedna.

Kdo tedy patří ke Kristově církvi? Jedná se o jednotlivce z veškerého křesťanstva (z celého pole, jímž je celý svět, Mt 13:38), kteří se nenechali svést lidskými náboženskými vůdci (jsou vskutku panenští), ale následovali jen Krista. Nenechali se ovlivnit náboženskými dogmaty, tradicemi a lstivými výklady (vše zkoumají), ale spoléhali na Kristovu oběť a jeho vedení.

Jde tedy o jednotlivce ze všech dnešních církví světa a dokonce i o ty, kteří bloudí mimo tato společenství (viz. „Dopis rozehnaným“ pro bloudící a vyhnané, Lk 14:23). Proč? Protože pole je celý svět = veškeré křesťanstvo, lidé z národů…

Opakuji: jsou to ti, kteří slepě nenásledují vedení a učení své církve, ale „následují Beránka kamkoli jde“ (Zj 14:4)  A proto vskutku mezi plevelem  – miliardami „křesťanů“ roste nemnoho pšenice…

 

V době zničení tohoto Převelkého Zmatku křesťanství vyvstane situace, kdy budou všichni křesťané rozptýleni a pronásledováni. Již nebude rozdíl mezi svědkem, či adventistou, protestantem a katolíkem… Protože budou existovat pouze dvě církve Antikristova a Kristova.  Každý kdo bude vyznávat Krista, a nepodřídí se Antikristově propagandě a jeho novému politicko-náboženskému řádu, bude huben. Ať Řek nebo Říman, katolík či Svědek Jehovův. Všichni křesťané budou stejnou měrou  nenáviděni. Již mezi nimi nebude rozdíl, protože jediné na čem bude záležet bude víra v Krista. Kdo si tuto víru udrží bude zachráněn.

„A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, ten bude zachráněn.“ (Mr 13:13)

Nebude to nic jednoduchého. Nenechte se zmást.

A opět tedy nikoliv skutky, ale vírou v Krista.

To skutky způsobily ono rozdělení. Ano, trvání na zákoně a tradicích zapříčinilo vytvoření oněch hranic mezi jednotlivými dnešními „církvemi“.

Vskutku to nebude pro dnešní „křesťany“ nic jednoduchého…

Většina dnešních „silně“ věřících „křesťanů“ věří v moc náboženství (tedy skutků předepsaných svým náboženstvím) a proto snadno uvěří ANTIKRISTU.

Proč? Tito lidé totiž věří v „moc skutků“.

Satanova lest ale není jen v tom, že věří okázalým „mocným skutkům“, ale v tom, že důvěřují ve své „dobré skutky“. Slepě věří v moc těchto svých „dobrých“ skutků a v to, že je zachrání!

A k tomu je vede dnešní náboženství, k tomu je vedou dnešní církve, které na základě svých výkladů určují co je „dobré“ a co je „špatné“. Předepisují a určují „dobré skutky“ a tím lstivě svým členům zaručují „čisté svědomí“ před Bohem.

Zapomněli že je záchrana rozdávána ZDARMA, každému kdo věří. Že se jedná o nezaslouženou laskavost, která je nezasloužená proto, že si jí nelze zasloužit ničím, ani “dobrými skutky“

A tak těch, kteří skutečně věří, je nemnoho.

Proto: přestaňte věřit v moc svých skutků, ale uvěřte milosrdnému Bohu a věřte plně v úplnou a dostačující oběť Krista našeho Pána. On je jediný nad námi ustanovený vůdce.

V tu dobu totiž „řadový“ křesťané stále důvěřující v moc náboženství a skutků budou vyhledávat nové lidské vůdce a jejich vedení. (povstane mnoho mesiášů). Nebudou totiž vědět kudy kam. Po rozpadu Velkého Babylonu, zákazu jejich vlastních církví, jejich víra rychle ztroskotá, již nebudou mít církevní-lidské vedení a na to Kristovo nebudou připraveni. Mnoho se jich stane obětí Antikrista a antikristů.

Uvěří totiž v jejich mocné a zvláště „dobré“ skutky a zvláště mocné skutky Antikrista…

Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti (třeba do otroctví skutků), dráždí je to a urážejí vás.” (1.Pt. 4:4)

Docela trefná poznámka k tomuto verši – cituji z jednoho článku na internetu:

„Nezřídka byli považováni za blázny, což může platit i dnes. (1.K. 1:27; 2:14) Křesťanská tradice je pak opět opředla mystikou, přisoudila jim fantastické vlastnosti, a dokonce se k nim modlí.

Poznámka: Vzhledem k tehdejšímu vývojovému stupni a tělesnosti většiny lidstva byl tento postup účelný – tělesní lidé vyžadovali, a ještě dodnes mnozí vyžadují, dokonalé ideály. Jen takové jsou bohužel ochotni následovat.“

Přesně! Dokonalé ideály. Tělesní lidé (lidé důvěřující v hmatatelné skutky) tedy hledají člověka s mocnými skutky, člověka jaksi „nadlidského“, „nadlidsky dobrého“… ale před tím nás varuje písmo – tím bude ANTIKRIST.

 

Jediný kdo měl mocné skutky pro naši záchranu již zde byl a jednou provždy zaplatil. Nikdo jiný s mocnými skutky pro naši záchranu již nepřijde.

Ten další s mocnými skutky bude ANTIKRIST!

A tak tyto bloudící řadové křesťany, ale i ty dospělejší, kteří byli těmito bloudícími (v dobách náboženství považované za „zralé“ křesťany) „vylučováni ze synagóg“, budou hledat oni dva svědkové – „Mojžíš“ a „Eliáš“.

To, že je potřeba aby přišli nám už naznačuje Kristus dotazem: „až přijde syn člověka nalezne víru?

A hle, syn člověka přichází a stále není nikoho kdo by věřil ve výkupní oběť natolik, že by pro tuto víru obětoval i svůj život.

Ne, vaše víra není vírou  v Krista, ale vírou ve skutky.

Obětujte svůj život tím, že obětujete svou víru ve skutky a zemřete jednou provždy pro snahu zachránit se svou silou. Naroďte se znovu v plné víře v Krista a osvoboďte své duše od trýzně, kterou vám způsobují vaší „křesťanští vůdcové“.

Pokud vám dochází olej ve vašich lampách, nechoďte pro něj zpět k těmto kupcům, ale jděte a vyžádejte si ZDARMA dokonce zlatý olej přímo od Pána a těch dvou, kteří před ním stojí a olej rozdělují.

Jeden je napravo a druhý je nalevo a přicházejí v Kristově jménu, ne pro svou slávu, ale aby oslavili Krista, tak jako Kristus přišel, aby oslavil Boha.

A vězte, že to nebude nikdo „tělesně“ zvláštní, ale ti dva „vyjdou z nás a budou našeho druhu“… Pokud Krista oslaví, a vězte, že se jim to podaří. Kristus nakonec oslaví je. Tak jako Bůh oslavil Krista a posadil ho po své pravici, Kristus oslaví ty dva a posadí je po své pravici a levici.

Skutečně až přijdou, naleznou na zemi víru?

Proč tedy stále máte víru v tělesnost a v „duchovní“ bohatství, jimiž jsou skutky?

Ale já jsem jako zelená oliva v Božím domě; spoléhám na Boží milosrdenství navěky a navždy.“ (Ža 52:10)

M. Česká rep., 08/2014.

Email. save(Replace this parenthesis with the @ sign)centrum.cz

4.4/5 - (7 hlasů)Podobné příspěvky z kategorie: Vaše vložené články

Co je Království Boží?

Konec velkého Babylónu a záchrana věrných

Boží soud a šelmy

Strom poznání dobrého a zlého

Virus a bědy

Velký Babylón

Velké soužení

Virus a znamení konce

Dopis Svědkům Jehovovým II.

Soud s nadpozemskými vládci I.

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online

Pokud nejste registrovaným uživatelem, potom váš komentář se musí schválit správcem webu
a to z bezpečnostních důvodu, aby se nejednalo o reklamu, nebo spam.
Sprosté urážky, slovní napadení, nebo nebiblické bludy budou vymazány.

Odebírat
Upozornit mě
guest
31 Komentářů
Nejnovější
Nejstarší Nejvíc hlasů
Inline Feedbacks
View all comments