Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Archiv: Bible

Zobrazit podle:
134 příspěvků
 • 28 srpna, 2012 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Rút

  Noemi a Rút – Moábská Rút se připojuje k ovdovělé Noemi, která se vrací do Betléma. 1 1 Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v […]

 • 27 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  1. Samuelova (1-20)

  Élí a Samuel SAMUELŮV RŮST A PÁD ÉLÍOVCŮ Samuelovo narození – Bezdětná Chana dostává od Hospodina syna a přivádí ho jako zasvěcence knězi Élímu do […]

 • 26 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  1. Samuelova (21-31)

  David v Nóbu – David dostává od kněze Achímeleka předkladné chleby a Goliášův meč. 21 1 David vstal a odešel, zatímco Jónatan se ubíral do […]

 • 25 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  2. Samuelova

  David králem DAVIDŮV ŽALOZPĚV NAD SAULEM David dostává zprávu o Saulově a Jónatanově smrti, oplakává Hospodinova pomazaného krále a svého věrného – přítele. 1 1 […]

 • 24 srpna, 2012 Žádné komentáře
  2/5 - (1 hlas)

  1. Královská

  Jednotné království KONEC VLÁDY DAVIDOVY David a Šúnemanka – Davidova sešlost věkem. 1 1 Král David zestárl a dosáhl vysokého věku. Přikrývali ho pokrývkami, ale […]

 • 23 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  2. Královská

  Do zániku severního Izraele ELÍŠA PROROKEM Smrt Achazjášova – Achazjáš se obrací o věštbu na Baal-zebúba. Elijáš mu předpovídá smrt. 1 1 Po Achabově smrti […]

 • 22 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  První Paralipomenon (První kniha Letopisů)

  Rodopisy ROD ABRAHAMŮV Od Adama k Izraelovi – Seznam praotců a jejich rodů. 1 1 Adam, Šét, Enóš, 2 Kénan, Mahalalel, Jered, 3 Henoch, Metuzalém, […]

 • 21 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhá Paralipomenon (Druhá kniha Letopisů) (1-20)

  Šalomoun BOŽÍ ZJEVENÍ V GIBEÓNU Šalomounova moudrost – Na Boží dotaz, co by si přál, prosí Šalomoun o moudrost při svých vladařských povinnostech. 1 1 […]

 • 20 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhá Paralipomenon (Druhá kniha Letopisů) (21-36)

  Jóramova neblahá vláda – Jóram vyvraždí své bratry, Edóm se vymaní z judského područí, král těžce onemocní. 21 1 I ulehl Jóšafat ke svým otcům […]

 • 19 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Ezdráš

  KONEC ZAJETÍ Hospodin plní svůj slib a umožňuje návrat ze zajetí. 1 1 V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které […]

 • 18 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Nehemiáš

  POSLÁNÍ NEHEMJÁŠE Kajícná modlitba – Nehemjáš slyší o bídě judského lidu. V přímluvné modlitbě za něj se obrací k Hospodinu. 1 1 Příběhy Nehemjáše, syna […]

 • 17 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Ester (Králický překlad)

  Hodů slavných od Asvera krále přistrojení, a Vasti pro neposlušenství s království složení. 1 1 Stalo se pak za času krále Asvera, (to jest ten […]

 • 16 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jób (1-20)

  Vstupní obrazy PRVNÍ DĚJSTVÍ Jób, vzor bohabojnosti 1 1 Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha […]

 • 15 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jób (21-42)

  DRUHÁ ODPOVĚĎ JÓBOVA SÓFAROVI Úspěchy svévolníků 21 1 Jób na to odpověděl: 2 „Poslouchejte dobře mou řeč, potěšíte mě tím. 3 Strpte, abych též promluvil; […]

 • 14 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Žalmy (1-41) – První kniha žalmů

  První kniha žalmů BLAZE MUŽI, KTERÝ SE NEŘÍDÍ RADAMI SVÉVOLNÍKŮ 1 1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který […]

 • 13 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Žalmy (42-72) – Druhá kniha žalmů

  Druhá kniha žalmů JAKO LAŇ DYCHTÍ PO BYSTRÉ VODĚ 42 1 Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce. 2 Jako laň dychtí po bystré vodě, tak […]

 • 12 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Žalmy (73-89) – Třetí kniha žalmů

  Třetí kniha žalmů JAK JE BŮH DOBRÝ K IZRAELI 73 1 Žalm. Pro Asafa. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého […]

 • 11 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Žalmy (90-106) – Čtvrtá kniha žalmů

  Čtvrtá kniha žalmů PANOVNÍKU, U TEBE JSME MĚLI DOMOV 90 1 Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení! 2 […]

 • 10 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Žalmy (107-150) – Pátá kniha žalmů

  Pátá kniha žalmů CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ 107 1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! 2 Tak ať řeknou […]

 • 09 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Přísloví (1-9) – První sbírka

  Přísloví Šalomounova – (První sbírka) Vstupní slovo 1 1 Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele, 2 jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti, […]

 • 08 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Přísloví (10-24) – Druhá sbírka

  Přísloví Šalomounova – (Druhá sbírka) PRVNÍ ČÁST 10 1 Přísloví Šalomounova. Syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn hloupý působí žal matce. 2 Neprávem nabyté […]

 • 07 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Přísloví (25-31) – Třetí sbírka

  Přísloví Šalomounova – (Třetí sbírka, pořízená muži Chizkijášovými) PRVNÍ ČÁST 25 1 Toto jsou rovněž přísloví Šalomounova, která sebrali mužové judského krále Chizkijáše. 2 Sláva […]

 • 06 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Kazatel

  PROLOG Nadpis knihy 1 1 Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Námět knihy 2 Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. […]

 • 05 srpna, 2012 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  Píseň písní

  NÁZEV KNIHY 1 1 Nejkrásnější z písní Šalomounových. ZROD LÁSKY Touha 2 Kéž políbí mě polibkem svých úst! Vždyť lepší je tvé laskání než víno. […]

 • 04 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Izaiáš (1-30)

  Hrozby a zaslíbení IZRAEL A JUDA Nevděčný lid – Prorok připomíná lidu jeho hřích, pro který je stíhán Božím hněvem. 1 1 Vidění Izajáše, syna […]

 • 03 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Izaiáš (31-66)

  Ne Egypt, nýbrž Sijón Jsou dvě možnosti, ale jen jedna je nadějná; pomoc je jen u Hospodina. 31 1 Běda těm, kdo sestupují pro pomoc […]

 • 02 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jeremiáš (1-30)

  Výroky proti Judsku PROROK POSLÁN K NEVĚRNÉMU LIDU Povolání Jeremjáše Hospodin povolává svého proroka. Ač nepřipraven, musí se prorok svěřeného úkolu ujmout. 1 1 Slova […]

 • 01 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jeremiáš (31-52)

  Hospodin se s lidem vrátí na Sijón Hospodin se slituje nad zajatými a obnoví s nimi svou smlouvu. 31 1 V onen čas, je výrok […]

 • 30 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Pláč Jeremiášův

  Zpustošený Jeruzalém, všemi zrazený a pohrdaný, volá k Hospodinu a vyznává svou vinu. 1 1 Jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu! Je jako […]

 • 29 července, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Ezechiel (1-25)

  Soud i milost EZECHIEL POVOLÁN ZA PROROKA Vidění Hospodinovy slávy – Hospodin zjevuje prorokovi svou slávu a vládu nejen nad Izraelem, nýbrž i nad Babylónem. […]

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online