Ježíš Kristus

Křesťanské stránky o Bohu a Ježíši.

Archiv: Bible

Zobrazit podle:
134 příspěvků
 • 17 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Filipským

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíš, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům: ² Milost […]

 • 16 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Koloským

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus ² Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a […]

 • 15 ledna, 2013 Žádné komentáře
  4/5 - (1 hlas)

  První list Tesalonickým

  Vstupní pozdrav a díkůvzdání 1 ¹ Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj. ² […]

 • 14 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Tesalonickým

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu. ² Milost vám a pokoj od […]

 • 13 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  První list Timoteovi

  Vstupní pozdrav  1 ¹ Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, ² Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, slitování […]

 • 11 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Titovi

  Vstupní pozdrav 1 ¹ Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho […]

 • 10 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Filemonovi

  Pozdrav a díkůvzdání 1 ¹ Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, ² sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v […]

 • 09 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Židům

  Syn – konečně zjevení Boží slávy 1 ¹ Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; ² v tomto posledním čase k nám […]

 • 08 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (2 hlasů)

  List Jakubův

  Vstupní slovo 1 ¹ Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře. Zkoušky a pokušení ² Mějte z toho jen radost, moji […]

 • 07 ledna, 2013 Žádné komentáře
  4/5 - (1 hlas)

  První list Petrův

  Vstupní slovo 1 ¹ Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii ² a byli […]

 • 06 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Petrův

  Vstupní slovo 1 ¹ Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele […]

 • 05 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (1 hlas)

  První list Janův

  Vstupní slovo 1 ¹ Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše […]

 • 04 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhý list Janův

  Vstupní slovo 1 ¹Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji – a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. ² Píšu […]

 • 03 ledna, 2013 Žádné komentáře
  4.3/5 - (3 hlasů)

  Třetí list Janův

  Vstupní slovo 1 ¹ Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě. ² Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo […]

 • 02 ledna, 2013 Žádné komentáře
  Hodnotit

  List Judův

  Vstupní slovo 1 ¹ Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista: ² Milosrdenství, pokoj […]

 • 01 ledna, 2013 Žádné komentáře
  5/5 - (2 hlasů)

  Zjevení Janovo

  Vstupní slovo 1 ¹ Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku […]

 • 03 října, 2012 10 komentářů
  4.8/5 - (5 hlasů)

  Útok na desatero Božích přikázání

  „Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“ (Mat 5,18) Desatero přikázání […]

 • 11 září, 2012 Žádné komentáře
  3.8/5 - (20 hlasů)

  První Mojžíšova (GENESIS) 1-4

  Počátek Stvořitel a stvoření Bůh je stvořitel. 1 ¹ Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. ² Země byla pustá a prázdna a nad propastnou […]

 • 10 září, 2012 Žádné komentáře
  2.7/5 - (4 hlasů)

  První Mojžíšova (GENESIS) 5-10

  Od Adama k Noemu Seznam deseti patriarchů je výmluvným svědectvím o Boží shovívavosti a prozřetelnosti. 5 1 Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy […]

 • 09 září, 2012 Žádné komentáře
  3/5 - (4 hlasů)

  První Mojžíšova (GENESIS) 11-30

  BUDOVÁNÍ MĚSTA A VĚŽE Lidé si troufají sami zabezpečit svou existenci a zajistit budoucnost. Jejich úsilí však končí zmatkem. 11 1 Celá země byla jednotná […]

 • 08 září, 2012 Žádné komentáře
  3/5 - (2 hlasů)

  První Mojžíšova (GENESIS) 31-50

  JÁKOBŮV NÁVRAT DO ZEMĚ ZASLÍBENÉ Odchod od Lábana – Hospodin vybízí Jákoba k návratu. Jákob se vydává na cestu se vším, co u Lábana získal. […]

 • 07 září, 2012 1 komentář
  4.5/5 - (10 hlasů)

  Druhá Mojžíšova (Exodus) 1-20

  Vyvedení z Egypta UTRPENÍ IZRAELE V EGYPTĚ Nástupem nového faraóna nastává Jákobovu rodu v Egyptě velké trápení. 1 1 Toto jsou jména synů Izraelových, kteří […]

 • 06 září, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Druhá Mojžíšova (Exodus) 21-40

  Ustanovení o otrocích – Hebrejští otroci a dcery prodané do otroctví jsou chráněni zvláštními ustanoveními. 21 1 Toto jsou právní ustanovení, která jim předložíš: 2 […]

 • 05 září, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Třetí Mojžíšova (Leviticus)

  Obětní řády PRŮBĚH OBĚTI Řád oběti zápalné – Pravidla pro zvířecí oběti darované ze skotu, bravu či ptactva. 1 1 I zavolal Hospodin Mojžíše a […]

 • 04 září, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Čtvrtá Mojžíšova (Numeri) 1-20

  Na Sínajské poušti IZRAELSKÁ POSPOLITOST Sčítání lidu – Na příkaz Hospodinův dává Mojžíš spočítat bojeschopné muže kromě lévijců. 1 1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi na […]

 • 03 září, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Čtvrtá Mojžíšova (Numeri) 21-36

  Cestou do Zajordání – Vítězství nad aradským králem. Serafové (to znamená Ohniví hadi) a bronzový had. Píseň o studni. 21 1 Když uslyšel aradský král, […]

 • 02 září, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Pátá Mojžíšova (Deuteronomium) 1-20

  Řeči Mojžíšovy OPAKOVÁNÍ MINULÝCH UDÁLOSTÍ Od hory Chorébu do Kádeše – Mojžíš připomíná Hospodinovo vedení, ustanovení soudců, vyslání zvědů a vzpouru lidu. 1 1 Toto […]

 • 01 září, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Pátá Mojžíšova (Deuteronomium) 21-34

  Řád očisty od krveprolití – Starší města, v jehož okolí se našel zabitý, zbaví se smírčím obřadem podezření z vraždy. 21 1 Bude-li v zemi, […]

 • 30 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Jozue

  OBSAZENÍ ZASLÍBENÉ ZEMĚ Přípravy – Hospodin pověřuje Jozua vedením lidu; ten připravuje lid k překročení Jordánu. 1 1 Po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, řekl Hospodin […]

 • 29 srpna, 2012 Žádné komentáře
  Hodnotit

  Soudců

  DOBÝVÁNÍ ZASLÍBENÉ ZEMĚ Boj pokolení Judova a Šimeónova – Judovci táhnou první do boje proti Kenaancům. Otníel dobývá Kirjat-sefer. 1 1 Po Jozuově smrti se […]

Kategorie

Archiv

Kdo je online

Žádní uživatelé momentálně nejsou online